Školní družina
provoz Po - P 6:00-8:00  11:30 - 16:30

koln druina m 5 oddlen.

vedouc vychovatelka: Iva Magdov, telefon 544 210 037

vychovatelky:
Martina Brabcov, telefon 543 216 480
Radka Flekov, telefon 543 216 840
Tereza Krlov, DiS., telefon 543 216 651
vychovatel:
Mgr. Antonn Dvoek, telefon 544 210 074

dost o uvolnn ze koln druiny PDF PDF PDF

Stanoven platy za zjmov vzdlvn ve koln druin

Podle 123, odst. 4 zkona . 561/2004 Sb., o pedkolnm, zkladnm, stednm, vym odbornm a jinm vzdlvn (kolsk zkon) stanovuji ke dni 1. 9. 2018 vi platy za zjmov vzdlvn ve koln druin na stku 160,- K msn.

V Blansku dne 31. 5. 2018

Mgr. Bc. Duan Krumnikl, MBA, editel koly

"CO SE U NS DJE 2018/2019"

20.06.2019  erven - koln druina 5
Zobrazit obrzek
Krsn ervnov obdob jsme se snaili co nejvce vyut, proto jsme pln vyuvali kolnho hit a pilehlho hit Spidk, kde jsme hrli nap. fotbal, florbal, vybjenou, skkali jsme pes vihadlo a dal jin aktivity. Za msc erven jsme tak navtvili dvakrt dopravn hit, kde se dti zdokonalovaly v jzd na kole, ale mly tak monost jzdy ve lapacch motokrch. V ppad nepznivho poas dti vyuvaly voln as ke hran stolnch, deskovch, logickch her, nebo k vlastn tvorb dle vlastn fantazie.

Za oddlen D 5
Antonn Dvoek
  Vce ...

17.06.2019  KOLN DRUINA - LAND ART - 1. a 2. oddlen
Zobrazit obrzek
Umme komunikovat s prodou? Tuto aktivitu pro smysly jsme si dnes vyzkoueli, kdy jsme "psali dopis lesu". Jak se nm to podailo? Podvejte se na fotodokumentaci. Dti byly naden.

vychovatelky Iva Magdov a Martina Brabcov
  Vce ...

09.06.2019  Kvten ve 4. oddlen D
Zobrazit obrzek
Msc kvten byl, co se tk poas, spe aprlov. To ns ale neodradilo od rznch aktivit. Spolen s dtmi jsme mli mnoho prce s vrobou drek a pnek ke Dni matek. Blanensk muzeum pipravilo naunou vstavu s dlnikou na tma ,,Djiny eskho nroda. Dti si z n dom odnesly 3D obrzek z obdob pravku.
Oblbenou akc byl Bambifest v zmeckm parku s netradin malbou na auto. Dvata zaujalo it poltk, chlapce zaujala ukzka robot. Nechybly ani pohybov aktivity, napklad skkn ve skkacm hradu nebo baseball.

Milada Sedlkov
  Vce ...

06.06.2019  KOLN DRUINA - POSLME POZDRAV NA SLOVENSKO
Zobrazit obrzek
Dreky od naich dt ze koln druiny putuj k babikm a do Komrna. Pejeme vem babikm, i tm blanenskm z Mstskho klubu dchodc, plno elnu a zdrav.

vychovatelka Iva Magdov
  Vce ...

20.05.2019  KOLN DRUINA PRODN AREL VELK DOHODA sportovn den pro teky z 1. a 2. oddlen
Zobrazit obrzek
Jak jinak se rozlouit s nejstarmi dtmi, ne dnem plnm smchu, odvahy, pohody a dobr nlady. Rno se schzme u autobusu, poas mme jako na objednvku a vlet zan. Cl cesty prodn arel VELK DOHODA. Dti si oblkaj povinnou vstroj a jdeme na to. Prvn kolo na lanovm okruhu je pln obav, ale pak se do toho dti pout na pln plyn. Prozkoumvaj i jeskyni a po cest do Ostrova u Macochy procviuj sv schopnosti zmizet v ternu. U jeskyn Balcarka se zastavujeme na posledn mlsn a oblben vybjen vypluje ekn na autobus.
Dkujeme dtem za pkn spolen zitek.

Vychovatelky Iva Magdov a Martina Brabcov
P. S. Videa z akce naleznete v sekci Videa.
  Vce ...

19.05.2019  KOLN DRUINA BAMBIFEST
Zobrazit obrzek
V ptek 17.kvtna ns uvtal v zmeckm parku tradin dtsk rodinn festival BAMBIFEST.
Pi plnn kol na jednotlivch stanovitch mli ji tradin nejvt spch hasii. Zaujal ns krouek vela s ukzkou prosklenho lu a Junk, kter vyzval dti na souboj. Uili jsme si odpoledne pln zitk a tme se za rok na vidnou.
Vychovatel a dti ze koln druiny
  Vce ...

30.04.2019  Aktivn duben ve tetm oddlen
Zobrazit obrzek
Duben byl pro nae tet oddlen D velmi aktivn. Navtvili jsme solnou jeskyni i dopravn hit. Kdy nm poas pln neplo, vnovali jsme se vrob velikononch dekorac. Vechny voln chvilky jsme trvili seznamovnm s novmi deskovmi hrami - aneb kdo si hraje, nezlob.

Vychovatelka Radka Flekov
  Vce ...

26.04.2019  Sout vodcch ps Cesta ve tm
Zobrazit obrzek
V ptek 26. dubna se prvn, druh, tet a tvrt oddlen na D zastnila jako divci soute vodcch ps Cesta ve tm. Dti se seznmily s plemeny ps, jejich vcvikem a prac. Tak se mohly zeptat cviitel i nevidomch na mnoho zajmavch otzek. Rozhodn to byla pro vechny zastnn ohromn zkuenost.

Vychovatelky Iva Magdov, Martina Brabcov, Radka Flekov a Milada Sedlkov
  Vce ...

30.03.2019  KOLN DRUINA - ZA SN̎ENKOU DO KRASU - 1. a 2. oddlen
Zobrazit obrzek
Parta ikovnch dt, vborn nlada a 10 km krsnou prodou za ndhernho poas, to byl sobotn turistick vlet dt z 1. a 2. oddlen koln druiny.Trasa ns vedla lesem na Tchov, dle na Obrku, kde jsme si opekli pekky a po modr znace zpt do Blanska.Tme se na dal sobotn dobrodrustv.

vychovatelky Iva Magdov, Martina Brabcov
  Vce ...

26.03.2019  KOLN DRUINA - 2. oddlen - MEZIDRUINOV TURNAJE
Zobrazit obrzek
Zahjili jsme boje o putovn pohr. V prvnm utkn mezi 1. a 2. oddlenm ve vybjen zvtzili "HORCI", ale bylo to tsn. Trnujeme na dal souboj, tentokrt ve florbalu. Nai mal sportovci maj nov florbalov vybaven i velkou chu do dalho utkn "HORN" x "DOLN". Krom sportovnch aktivit pipravujeme vzdobu k zpisu naich novch prvk.

vychovatelka Iva Magdov
  Vce ...

26.03.2019  KOLN DRUINA - Spolen rozlouen rodi a dt s ledovou plochou
Zobrazit obrzek
Bruslen jsme zahjili 6. jna 2018 a dnes, 26. bezna 2019, spolen s rodinnmi pslunky konme nai bruslaskou seznu. Nejvt "srdcai" ledov plochy si zabruslili devatenctkrt. Nejen hry a soute, ale i hokejov utkn, to byla npl sportovnch aktivit na led. Dkujeme takka vem rodinnm pslunkm, kte respektovali pokyny pro vuku bruslen a svm pkladem uili dti samostatnosti a dodrovn pravidel.
Pokud jsme alespo u sti dt probudili lsku ke sportu a pohybu, jsme tomu rdi.

Vychovatel Martina, Iva, Radka, Tereza, Milada, Tonda
  Vce ...

21.02.2019  1. oddlen nor bl - pole sl
Zobrazit obrzek
V noru jsme strvili s dtmi co nejvce asu venku. Zimn poas nm plo, proto jsme mohli dovdt ve snhu. Bobovali jsme, stavli snhulky a pevnosti.
V tlocvin jsme podali mezidruinov turnaj (1. a 2. oddlen) ve vybjen a floorbalu.
Nenudili jsme se ani ve koln druin. Vyrbli jsme, etli z knek, kreslili, tanili, cviili a hrli pohybov hry.

Vychovatelka Martina Brabcov
  Vce ...

31.01.2019  koln druina 5. oddlen Vtme prvn lednov snh
Zobrazit obrzek
I za promnlivho lednovho poas se konen dti dokaly prvnho snhu. Proto jsme na nic neekali a vyrazili jsme s dtmi pivtat snhovou nadlku. Dti se hned daly do prce se stavbou snhulk i oblben stavby IGLOO". Nedlnou soust zimnho obdob je i spolen bruslen, kde se dti astn mnoha aktivit. Nap. hrajeme hokej, projdme slalomem a ti zdatnj zkou i jzdu po jedn noze. Vem dtem se to moc lb a vme, e nm snh vydr co nejdle.

Za oddlen . 5 Antonn Dvoek
  Vce ...

21.12.2018  KOLN DRUINA 1. a 2. oddlen - VNON NADLKA
Zobrazit obrzek
K dalm tradinm aktivitm dt pat vychzka do lesa, spojen s nadlkou pro zvtka.
Po nvratu do druiny ekalo dti velk pekvapen. Pod vnonm stromekem bylo plno drk. Asi nae dti moc nezlobily. Dkujeme Jekovi a hlavn pan Truhlov, kterm se podailo rozzit oi naich "andlk" a prot ndhern pedvnon odpoledne.

Krsn svtky vem pej vychovatelky Iva Magdov a Martina Brabcov.
  Vce ...

18.12.2018  SPOLEN BRUSLEN DT A RODI
Zobrazit obrzek
Spolen setkn dt a rodi na ledov ploe pat k tradinm a oblbenm aktivitm koln druiny. Spolen strven odpoledne pln sportu, smchu a v nkterch ppadech i hrdinskch vkon ( :-D rodi ), bylo krsnm ukonenm roku 2018. Dkujeme vem rodim, kte pili podpoit sv dti.

PEJEME VEM KRSN A POHODOV VNOCE.vychovatel: Iva, Martina, Radka, Tereza, Tonda
  Vce ...

17.12.2018  Vnon as v druinch
Zobrazit obrzek
Vnon as je nejkrsnjm obdobm roku, kdy dti oekvaj pchod Jeka. U od zatku prosince jsme si v druin uvali vnon nladu poutnm koled. Dtem jsme se snaili piblit vnon zvyky a tradice spolen jsme zkrlovali druiny, vytveli adventn vnce, zdobili vnon stromeek a vyrbli dekorace (vloky, etzy, ert a mikulsk masky atd.).
  Vce ...

11.12.2018  3. oddlen Listopadov ozvny
Zobrazit obrzek
Dky nevdan pznivmu listopadovmu poas si dti ze 3. oddlen D uvaly druinov aktivity pedevm v prod - vdy kdo by odolal ndhern barevnmu podzimnmu list. Zvldli jsme tak naposledy v tomto pololet navtvit dopravn hit a uspodat Drakidu. Kad ter jsme zdokonalovali svoje bruslask dovednosti na zimnm stadionu. A kdy nm poas vjimen neplo, pustili jsme se do zimn vzdoby D a vroby vnonch pn. S poslednm listopadovm dnem jsme navtvili mstn knihovnu s programem o adventnch tradicch a naladili se tak na nadchzejc svten obdob.

Radka Flekov - vychovatelka
  Vce ...

26.10.2018  KOLN DRUINA - 2. oddlen - kola pln pohody - druina pln sportu
Zobrazit obrzek
Pohyb ns provz u vtiny innost ve koln druin. Bruslme, ume se dopravnm pedpism pi jzd na kole, hrajeme florbal, vybjenou, stoln tenis......Ume se aktivn trvit voln as. A hlavn ns to bav.

vychovatelka Iva Magdov
  Vce ...

27.09.2018  KOLN DRUINA - 1. oddlen
Zobrazit obrzek
V z bylo krsn a tepl poas, proto jsme s dtmi trvili co nejvce asu na erstvm vzduchu. Chodili jsme na dtsk hit, kde jsme hrli vybjenou, fotbal, florbal, skkali pes vihadlo, bhali a zdolvali prlezky. U lesa jsme sbrali prodniny, kter se nm budou hodit pro vtvarn a pracovn tvoen. Dle jsme se zastnili fotbalovho nboru, kde si dti zasoutily a mohly se rozhodnout, zda chtj tento sport provozovat.

Doufme, e nm krsn poas vydr co nejdle.

Martina Brabcov
  Vce ..."CO SE U NS DJE 2017/2018"

25.06.2018  KOLN DRUINA - 4. oddlen - Sportem ke zdrav aneb venku co jen to jde
Zobrazit obrzek
Vzhledem k letonmu nebvale teplmu jaru si cel druina uv nejen kolnho hit. Pravideln navtvujeme tak blzk hit v okol koly. Velk oblib se t pravideln nvtvy dopravnho hit, kde upevujeme znalosti dopravnch pedpis a bezpen jzdy na kole. Pohybem na erstvm vzduchu se pipravujeme na kvapem se blc letn przdniny. Vce ve fotogalerii.

Radka Flekov - vychovatelka
  Vce ...

25.05.2018  KOLN DRUINA - 1. a 2. oddlen - KOLOB̎KOV ZVODY
Zobrazit obrzek
Obratnost, rychlost a sportovn nasazen pi kolobkovch zvodech je ji tradin oblben aktivita dt na dopravnm hiti.
Vem sportovcm se dailo, vichni byli odmnni.Vyhrla dobr nlada, kamardstv a sportovn.

vychovatelky Iva Magdov, Martina Brabcov
  Vce ...

24.05.2018  KOLN DRUINA - 5. oddlen
Zobrazit obrzek
V arelu zmeckho parku 18. kvtna probhal Bambifest, kde bylo hodn zajmavch stnk a rznch aktivit. Ns nejvc pitahovala lukostelba a prce hasi s hadicemi u rybnku.
Pi tto pleitosti jsme se li podvat do muzea na vstavu s nzvem Pravk . Prochzeli jsme "jeskyn" i obydlm pravkch obyvatel.
Byli jsme pekvapeni, kolik vc z tto doby bylo objeveno v naem regionu.

vychovatelka Milada Sedlkov
  Vce ...

30.03.2018  KOLN DRUINA - 4. oddlen
Zobrazit obrzek
Nae oddlen spolen s st 3. oddlen navtvilo nkolik akc zamench na velikonon zvyky a tradice: ve tvrtek 22. bezna mstn knihovnu, kde se dti dozvdly nco o historii Velikonoc. V ter 27.3. v Galerii na Velikononch dlnch si vyrobily pvabn prodn dekorace, a ve stedu 28.3. v Muzeu shldly ukzky tradinch emesel nap. zdoben kraslic voskovou batikou, vykrabvnm, madeiru nebo tak ukzku vizovickho peiva a zdoben pernk. Dti nejvce zaujala ukzka vroby sklennch figurek nad sklskm kahanem. Milm pekvapenm byla monost zazpvat si s cimblovou muzikou. Vce se ve fotogalerii.

Radka Flekov, vychovatelka
  Vce ...

19.03.2018  KOLN DRUINA - 1. oddlen - STAR EMESLA SE SP̊N VRACEJ
Zobrazit obrzek
Je a s podivem, jak v dnen petechnizovan dob dti s nadenm tvo. Dky spoluprci s Domovem pro seniory v ern Hoe jsme si podili tkalcovsk stav. Babiky pi ergoterapii hkuj a pipravuj nm klubka pro tkan. Ostatn je u na ikovnosti a kreativit dt.
e se dtem prce da se mete pesvdit ve fotogalerii.

vychovatelka Iva Magdov
  Vce ...

26.02.2018  KOLN DRUINA - 1. oddlen - ZANIKL EMESLA NAEHO REGIONU
Zobrazit obrzek
Jak, kde a z eho se vyrbly knoflky ? To ve se dti dozvdly na vstav Muzea Blanenska. K vidn byly perleov knoflky vech monch velikost a tvar i pracovn nstroje z Krsenska a Senetova. Svoji fantazii a zrunost jsme uplatnili ve vtvarn dln pi "dobarven" vlastnho knoflku.

Iva Magdov
  Vce ...

19.12.2017  KOLN DRUINA
Zobrazit obrzek
V ter 19. prosince jsme si uili ji tradinho spolenho bruslen. Dti ukzaly rodim jak jim to jde a naopak.

Pejeme vem krsn a pohodov Vnoce.

vychovatelky Alena Klimeov, Iva Magdov
  Vce ...

03.12.2017  KOLN DRUINA - 3. oddlen
Zobrazit obrzek
Nae oddlen m ji od z za sebou nkolik spolench akc. Prvci se ji aklimatizovali i dky pomoci druhk. Mezi vydaen akce urit pat Drakida, kterou jsme podali spolen se 4.oddlenm D. I kdy nm poas moc neplo, nakonec vtina drak spn vzltla k nebi.
Tak jsme dvakrt navtvili mstskou knihovnu a vstavu Merkuru.
Podvejte se na fotodokumentaci.

Mgr. Jana Bakov
  Vce ...

02.12.2017  KOLN DRUINA - 1. a 2. oddlen - PROSINEC
Zobrazit obrzek
Pi sobotn mraziv, ale slunen vychzce jsme navtvili peklo i nebe. V jeskyni Vpustek jsme se potkali s popletenm andlem, kter ns pivedl s pomoc ertk a k samotnmu Mikuli. Ten si s dtmi zazpval a nakonec rozdval dreky.

vychovatelky A. Klimeov, I. Magdov
  Vce ...

31.10.2017  KOLN DRUINA - 1. a 2 . oddlen - JEN
Zobrazit obrzek
Skupinka odvnch dt se v nedli ocitla "V zajet zlch duch". Pod tmto nzvem se skrval edukan program Moravsk galerie v Brn - Jurkoviov vile. Renovovan vila s romantickm okolm i zajmavm interirem dti nejen pobavila, ale i obohatila novmi poznatky. Prochzkou Brnem a zaslouenou odmnou zavrily dti pjemn proit den.

Alena Klimeov, Iva Magdov
  Vce ...

30.09.2017  KOLN DRUINA - 1. a 2. oddlen - Z
Zobrazit obrzek
Proslunn podzim v cel sv barevnosti a krse se nm pedstavil na sobotn vychzce 1. a 2. oddlen koln druiny.

vychovatelky Alena Klimeov a Iva Magdov
  Vce ...

"CO SE U NS DJE 2016/2017"

29.06.2017  KOLN DRUINA - 1. oddlen - ERVEN
Zobrazit obrzek
Posledn ervnov msc byl pln sout, relaxace, hodnocen celoronch aktivit. Tropick dny dti trvily v klidnjm rytmu a osvovaly se vodnmi balonky. koln rok je spn za nmi a nezbv ne popt dtem i rodim pohodov przdniny.

Iva Magdov
  Vce ...

08.06.2017  KOLN DRUINA - 2. oddlen - KVTEN
Zobrazit obrzek
V msci kvtnu jsme si uvali krsnho poas,tvoili zvsnou kvtinovou dekoraci,zasoutili na Bambifestu, podvali se na zvody lodnch model, zazvodili na kolobkch,vyzkoueli si vst oddlen a v zvru si vyli na sladkou a osvujc odmnu.

Alena Klimeov
  Vce ...

01.05.2017  KOLN DRUINA 3. oddlen - DUBEN
Zobrazit obrzek
Nae oddlen se 12. dubna astnilo Velikonon vstavy na blanenskm zmku. K vidn byly tradin emesla, kter pat nejen k jaru, ale i k Velikonocm. Dti dostaly monost si nkter emesla vyzkouet a vsledek si mohly odnst s sebou dom.
  Vce ...

17.04.2017  KOLN DRUINA - BEZEN
Zobrazit obrzek
Msc bezen nm i dky jarnm przdninm utekl jako voda. "Zimn sezonu" jsme zakonili poslednm bruslenm a dky krsnmu poas jsme se mohli hned pesunout na hit v okol koly. Po dlouh zim jsme si zde uili spoustu legrace, na kterou jsme se tak dlouho tili. V druin jsme zaali mnit vzdobu na jarn - na konen podob se podlely samy dti.
Tak jsme zahjili ppravu na blc se Velikonoce - druinu zaplavily vrobky a pnka, spolen jsme zaseli jarn osen.
U se tme na ve, co ns v tomto kolnm roce jet ek.
  Vce ...

04.03.2017  D - 5. oddlen
Zobrazit obrzek
Leton zima na ns snhem neetila, tak jsme se snaili i my, jej dn vyut. Uvali jsme si bobovn na pehrad a spoustu zbavy pi stavb snhulck vesniky. Ti z ns, pro kter byla snhov nadlka venku nedostaujc, se podleli na krsn zimn vzdob druiny.
Na konci msce nora piel dlouho oekvan den ar a kouzel, pi kterm se dti navzjem bavily svm kouzelnickm umnm a zrunost a pedvdly nejrznj triky. Za statenost byly odmnny drekem, ale pedevm dobrm pocitem z pjemn strvenho dne.

Mgr. Radka Stakov
  Vce ...

28.01.2017  KOLN DRUINA 1. a 2. oddlen - BRNO PILBERK
Zobrazit obrzek
Sobotn mraziv rno neodradilo dti vydat se vlkem do Brna. Z vyhtho vlaku jsme vyrazili na hrad pilberk za "Tajemnmi pbhy Pavla echa ". A tak se dti ocitly v tajemnch ulikch, kde na n ekaly zajmav logick koly. Soust een bylo hledn zhad v jeho pozoruhodnch a vtipnch obrazech.

vychovatelky Alena Klimeov a Iva Magdov
  Vce ...

22.12.2016  KOLN DRUINA - SPOLEN BRUSLEN
Zobrazit obrzek
Posledn spolenou aktivitou v tomto kalendnm roce bylo bruslen s rodii. Chvlme vechny, kte se pili podvat, nebo zabruslit. Pejeme vem pohodu, klid, zdrav a tst v novm roce.
  Vce ...

19.12.2016  KOLN DRUINA 1. a 2. oddlen - NADLKA ZVTKM
Zobrazit obrzek
Dal ji tradin aktivitou dt je vychzka do lesa spojen se zdobenm stromeku a nadlkou pro zvtka.
Na zpten cest jsme pln vyuili erstv napadenho snhu, na kterm se dti vydily.

vychovatelky Alena Klimeov, Iva Magdov
  Vce ...

09.12.2016  KOLN DRUINA - VYPOUTN BALNK S PNM JE͊KOVI
Zobrazit obrzek
V ptek v 15.15 hodin odstartoval z rdia Impuls znm esk herec Vclav Vydra celosttn akci, kter je soust projektu esk Jeek. A tak se i nae dti pipojily k pokusu o esk rekord. Dkujeme tatnkm Ri Kleina za ozvuen a Elenky Weinhferov za fotodokumentaci. Vem dtem i rodim pejeme klidn a pohodov Vnoce.

vedouc vychovatelka Alena Klimeov
  Vce ...

08.12.2016  KOLN DRUINA - ADVENT (Stedn kola gastronomick)
Zobrazit obrzek
Na pozvn pan editelky Truhlov navtvily dti z 1. a 2. oddlen v rmci dne otevench dve adventn vstavu. Tato akce se konala v rmci Evropskho tdne odbornch dovednost. Dti si prohldly svten vyzdoben tabule, postavily si betlmy,ozdobily pernky,zopakovaly si u projekce zvyky a tradice. Na zvr si vyzkouely ppravu svten tabule.

vychovatelky Alena Klimeov, Iva Magdov
  Vce ...

03.12.2016  KOLN DRUINA - VPUSTEK, "Aneb tam kde jsou erti doma"
Zobrazit obrzek
Sobotn vychzka skupinky dt z 1. a 2. oddlen koln druiny vedla k netradin prohldce jeskyn Vpustek. U vchodu ns pivtal mldenec, kterho bohat sedlk poslal "ke vem ertm". Ty jsme vyruili pi pekeln pliv hostin, u kter se stihli poprat a pohdat, jak bv u ert zvykem. Mldence si chtli nechat v pekle, ale jejich vha ukzala, e pat do nebe. Tam u ekali andl a samozejm Mikul, kter pochvlil a odmnil vechny nae hodn dti.

Alena Klimeov, Iva Magdov
  Vce ...

30.11.2016  D - 3. oddlen LISTOPAD
Zobrazit obrzek
Tento rok poprv nae druina navtvila mstskou knihovnu v Blansku. Pan knihovnice pro ns tentokrt pipravila povdn o pohdkovch knkch. Spolen jsme si peetli knihu " Zajek si moc rd te." Pak nsledovala prohldka samotn knihovny, kde si dti mohly prohldnout a pjit knky, kter se jim lbily. Odpoledne se dtem moc lbilo a tme se, co zajmavho si pro ns pan knihovnice vymysl pt.
Podvejte se na prez fotografi na druiny od z.

Mgr. Jana Bakov
  Vce ...

31.10.2016  D - 4. oddlen JEN
Zobrazit obrzek
V jnu ns pekvapilo chladn podzimn poas, co nm ale nevzalo chu trvit co mon nejvce asu na erstvm vzduchu - k rznm hrm jsme vyuili koln hit i zmeck park. Tak jsme se vrhli do sbru podzimnho list a katan. Nai druinku jsme si vyzdobili rznmi podzimnmi vtvory, kterm vvod pestrobarevn podzimn pan. Nae tvoen jsme nemohli zakonit jinak ne Halloweenskou vzdobou. Fotodokumentace se ujaly i samy dti.
  Vce ...

29.09.2016  D - 4. a 5. oddlen Z
Zobrazit obrzek
V sobotu 17. z se nkter dti ze 4. a 5. oddlen koln druiny vypravily na Kraskovu naunou stezku do Rudice. 5-ti kilometrov cesta ns vedla pjemnm lesnm prostedm, kde jsme se seznmili s mstn krajinou a kde dti plnily dan koly. Na konci cesty v mstnm mln jsme zskali za splnn koly kraskv poklad. Oberstvili jsme se a seznmili se s histori okol a mlna, s prostedm, ve kterm se dve ilo, a tak s vvojem speleologie. Na zvr jsme si vyslechli povst o vodnkovi z Panskch Bud a dostali grok z jeho zzranho mece.

Mgr. Radka Stakov, Jana Pibilkov
  Vce ...

"CO SE U NS DJE 2015/2016"

20.06.2016  ECO farma na Starm Blansku
Zobrazit obrzek
V msci ervnu jsme se vypravili na ECO farmu na Starm Blansku. Tam dti v pjemnm a klidnm prosted mohly pozorovat krlky, pasouc se ovce, nkolik druh domc drbee, piln velky a posedt u bublajcho potku. Tak jsme se dozvdli, jakou nezastupitelnou funkci zvata v dvjch dobch pi prci na statku, na poli mla a jak se o n starat.
Pedprzdninov as jsme si zpestili tak nvtvou cukrrny.

Mgr. Radka Stakov
5. oddlen D
  Vce ...

02.06.2016  D - 3. a 4. oddlen - PLANETRIUM BRNO
Zobrazit obrzek
V sobotu 28. kvtna jsme se se skupinou dt ze 3. a 4. oddlen vydali na vlet do Brna. Nam clem bylo Planetrium na Krav hoe, kde jsme navtvili poad "Pta ostrov". Ped samotnm filmovm dobrodrustvm se dti seznmily se souhvzdmi na obloze, s planetami, kter mou vidt a tak s Mscem a jeho fzemi. Po skonen poadu jsme si dky krsnmu poas uili tak vdeckou stezku - podvali jsme se do krasohled a dalekohled, vyzkoueli zvukovod nebo se tak pokoueli zvedat 8 kg vhy na rznch planetch i na Slunci. Cel vlet jsme zakonili osvujcm mlsnm.

Jana Pibilkov, Jana Bakov, Petra Pibilkov
  Vce ...

02.05.2016  D - 3. oddlen DUBEN
Zobrazit obrzek
Ve stedu, 20. dubna, jsme se vydali do blanenskho zmku na vstavu a program s nzvem "Pohdky z Radosti".
V prvn sti jsme se seznmili se samotnou vstavou loutek a jednotlivmi pohdkami, kter uvedlo divadlo Radost. Dti poznvaly o jak pohdky se jedn a zjistili, jak se vod loutky. Na vlastn oi mohly vidt, e to mnohdy nen pln jednoduch.
V druh sti programu ekalo na dti pekvapen v podob velkho kufru. V nm objevily mal loutkov divadlo vetn loutek. Kad si potom mohl vyzkouet toto zjednoduen divadlko. Vichni si uili mnoho legrace pi ztvrnn verovanch pohdek.
Na zvr si jet kad vyrobil paprovou loutku, kterou si odnesl dom.
Moc dkujeme za krsn a vesel odpoledne.

Jana Pibilkov
  Vce ...

18.04.2016  D - 1. a 2. oddlen - ESK ROZHLAS BRNO
Zobrazit obrzek
V pondl dopoledne navtvila skupinka dt 3.A esk rozhlas Brno. Po milm uvtn se ns ujal vedouc podpory programu pan Kozlovsk. Provedl ns budovou, seznmil s histori, souasnost, kadodenn prac redaktor a ostatnch ... zvuka, stiha apod.
Zlatm hebem byl pm vstup do vysln s hercem Zdekem Junkem. Nae jinak velmi upovdan dti byly zaskoen a svj temperament v pmm vstupu nepedvedly (zvukov zznam k dispozici zde).
I tak to bylo velmi zbavn a poun dopoledne, zakonen krtkou prochzkou stedem msta.

Vychovatelky Alena Klimeov, Iva Magdov
  Vce ...

19.03.2016  D - 1. a 2. oddlen - BEZEN
Zobrazit obrzek
VIDA CENTRUM BRNO

I v msci beznu jsme se vydali do Brna,tentokrt ne za kulturou,ale rozit si obzory v oblasti vdy. VIDA! science centrum nabdlo velmi pestrou klu z mnoha oblast.A tak dti zkoumaly,zkouely, jak co funguje. Ve vdeck laboratoi jim zbavnou formou pedvedli,co doke tlak, zemsk pitalivost apod.
I tato sobotn aktivita se dtem lbila a u se tme na dal.

Alena Klimeov,Iva Magdov
  Vce ...

09.02.2016  D - 1. a 2. oddlen NOR
Zobrazit obrzek
VLET DO BRNA

Dal ji tradin aktivitou 1. a 2. oddlen byla nvtva Brna, spojen s vstavou. Vlasta vejdov, ilustrtorka knih i uebnic pro dti vystavovala v prostorch hradu pilberk. Prohldku si dti zpestily divadelnm pedstavenm O ERVEN KARKULCE pod rei Martina Grnwalda. Pot jsme proli historickm stedem msta a proili jsme spolen dal pohodov den.

vychovatelky Alena Klimeov a Iva Magdov
  Vce ...

02.02.2016  D - 5. oddlen LEDEN
Zobrazit obrzek
Leden ns pivtal dlouho oekvanou snhovou nadlkou. I pesto e dlouho nevydrela, stihli jsme si ut bobovn a i jin hrtky se snhem. Mysleli jsme i na zvtka, kter si v zim he hledaj potravu. Byli jsme krmit kaenky na pehrad, v lese jsme nechali zvtkm njak dobroty a tak jsme si vyrobili skuten krmtka pro ptky, kter jsme si umstili na okna druiny. Prce v dlnch ns vechny moc bavila.

Mgr. Radka Stakov
  Vce ...

22.12.2015  D - 4. oddlen PROSINEC
Zobrazit obrzek
Tme se na Vnoce a aby nm advent rychleji utekl, stle jsme nco vyrbli - ertky, ozdoby na stromeek, betlmy a pnka. Ozdobili jsme si stromeek, byli jsme na vstav a hrli jsme si na Santy.

Pejeme krsn a spokojen Vnoce a astn nov rok 2016

Bc. Ivana Prudk
  Vce ...

22.12.2015  KOLN DRUINA - VNON JARMARK
Zobrazit obrzek
V obdob adventu probhal v 1. a 2. oddlen jarmark. Tradinmi i novmi technikami jsme vytvoili zajmav dekorace a ozdoby.
Antistresov omalovnky byly novinkou a tak nemohly chybt ani na naem jarmarku.
Pro zpesten programu jsme navtvili muzeum s vstavkou historickch hraek (dti mly monost porovnat, jak hraky dostvali jejich prarodie).
Vnon jarmark jsme si vichni uili a u se tme na dal.
Pejeme vem krsn a pohodov Vnoce.

Alena Klimeov, Iva Magdov
  Vce ...

15.12.2015  KOLN DRUINA - SPOLEN BRUSLEN
Zobrazit obrzek
Aktivn proit odpoledne rodi,prarodi a dt.

Dkujeme mamince Martina Grnwalda za krsn fotografie.
  Vce ...

01.12.2015  KOLN DRUINA - BELSK VPUSTEK
Zobrazit obrzek
V sobotu 28. listopadu se skupinka dt z 1. a 2. oddlen vydala autobusem do Ktin a dle pky k netradin prohldce jeskyn Vpustek.
Msto prvodkyn zaujal roztomil ertk Bertk,kter se dtem svil,e se chyst u Lucifera na maturitn zkouku.
A jeliko se tto zkouky bl,poprosil dti o pomoc.Ty mu ochotn pomohly a tak maturitu spn sloil.
Dostal se a ped nebeskou brnu a dokonce se setkal s Mikulem ,od kterho dti obdrely certifikt a sladkou odmnu.
Na zpten cest jsme si prohldli kostel ve Ktinch a obohaceni o nov zitky vrtili dom.

Alena Klimeov, Iva Magdov
  Vce ...

30.11.2015  D - 3. oddlen LISTOPAD
Zobrazit obrzek
POHDKOV TDEN

V tdnu od 2. do 6. 11. jsme se s dtmi vnovali tmatu pohdek. Hned v pondl jsme si troku upravili pohdku "O pernkov chaloupce", kdy jsme ve he "Stopovan" ztrceli msto drobek koly pro dti z 5. oddlen.
  Vce ...

11.11.2015  D - 5. oddlen
Zobrazit obrzek
Ve tvrtek 5. 11. jsme v rmci nadchzejcch oslav svtku sv. Martina navtvili v kostela sv. Martina na Starm Blansku. Seznmili jsme se nejen s histori kostela a zvon, ale pedevm jsme si vyslechli poutav pbh o ivot sv. Martina. Za pkn odpoledne dkujeme.

Mgr. Radka Stakov
  Vce ...

12.10.2015  D - 1. a 2. oddlen JEN
Zobrazit obrzek
POVSTI A POHDKY OD SVITAVY, OD SVRATKY
  Vce ...

02.10.2015  D - 4. oddlen ,,Hurvnkova abeceda slunho chovn
Zobrazit obrzek
V ter 29. 9. 2015 jsme byli v knihovn na besed s nzvem ,,Hurvnkova abeceda slunho chovn. Besedu si pro ns pipravila nov pan vedouc dtskho a hudebnho oddlen Bc. Ivana Filouov. Poslechli jsme si ryvky z Hurvnka a spolen diskutovali o tom, jak se sprvn chovat (napklad kdy a jak mme pozdravit nebo jak se chovat v dopravnch prostedcch). Po besed jsme se seznmili s dtskm oddlenm a prohldli si pr knih.

Bc. Ivana Prudk
  Vce ...

30.09.2015  D - 1. a 2. oddlen Z
Zobrazit obrzek
POVSTI A POHDKY OD SVITAVY, OD SVRATKY
  Vce ...

"CO SE U NS DJE 2014/2015"

30.06.2015  D - 5. oddlen ERVEN
Zobrazit obrzek
Bhem ervna jsme v druin sportovali, tvoili, stavli, hrli si, tancovali, povdali si, seznmili se s novmi hrami, lutili, odpovali, zpvali, navtvili blanensk zmek, etli, mlsali...celkov jsme si uili spoustu legrace.

Fotodokumentace se ujaly i samy dti.

Vem pejeme krsn lto!

Jana Pibilkov
  Vce ...

19.06.2015  UMBRELLAFRISBEE
Zobrazit obrzek
UMBRELLAFRISBEE je hra,kterou si ve tvrtek odpoledne spolen zahrly dti z 1. a 2. oddlen D.
  Vce ...

31.05.2015  D - 4. oddlen KVTEN
Zobrazit obrzek
Venku trvme hodn asu chodme na vychzky a na hit v okol koly, hrajeme hry, ume se skkat gumu, chodme na dopravn hit. Nezapomnli jsme na maminky a vytvoili jim srdka z puzzl. Protoe ns tvoen bav, vyrbme a kreslme skoro kad den, napklad motly.
  Vce ...

16.05.2015  D 3. a 4.oddlen sobotn vlet na rozhlednu ve Veselici
Zobrazit obrzek
V sobotu 16.5.2015 se dti ze 3. a 4.oddlen vypravily na vlet. Jeli jsme autobusem do Veselice a odtud se vydali na turistickou vychzku dlouhou asi 6 km. Prvn zastvka byla na rozhledn Podvr, kde jsme po pekonn prvotnch obav z vky vichni zdolali 168 schod. Poas nm plo, vhled do okol byl ndhern. Po svain a nkupu suvenr jsme li pes Obrku na ekovice, kde jsme si na hotelu Panorama prohldli zvtka oslka Saznka, oslici Rozrku, koziku, krlky a morata. Pot jsme li lesem do Blanska na pehradu, kde jsme na hiti pokali na rodie. Pestoe jsme byli hladov a trochu unaven, byli jsme pln zitk a dom z hit se nm odchzet nechtlo.

Bc. Ivana Prudk a Eva Mandysov
  Vce ...

30.04.2015  D - 3. oddlen DUBEN 2015
Zobrazit obrzek
Zatkem dubna jsme si pipomnli Velikonoce. Vyrobili jsme si velikonon koky a 3D vajka z papru, navtvili jsme velikonon
vstavu a zahjili jsme cyklistickou sezonu na dopravnm hiti.

Eva Mandysov
  Vce ...

09.04.2015  D - 2. oddlen BEZEN 2015
Zobrazit obrzek
Prezentace naeho oddlen v msci beznu se ochotn ujal JIRKA MUSIL.

Jak se mu to podailo,posute sami.

Alena Klimeov
  Vce ...

06.04.2015  Dti z 5. oddlen D a 3.B ve VIDA! centru
Zobrazit obrzek
V sobotu 28.3. se 16 dt z 5. oddlen D a 3.B vydalo rozit si sv znalosti do brnnskho VIDA! centra. Vichni si vyzkoueli mnoho novho a uili si spoustu legrace. V mstnm divadle vdy zhldly dti nkolik pokus ikovnch VIDtorek. Vlet jsme zakonili trokou nezdravho mlsn.

Jana Pibilkov a Petra Pibilkov
  Vce ...

28.03.2015  Sobotn turistick vlet dt ze 4. oddlen D Nov hrad
Zobrazit obrzek
V sobotu 28.3.2015 jsme se krtce ped polednem seli na autobusovm ndra, abychom se spolen vydali na vlet do Olomuan a odtud pky na Nov hrad. Na Novm hrad byl jarmark k letonmu prvnmu oteven hradu, na kterm jsme vyzkoueli napklad toen tale na tyi, pohladili si oslka, vyli jsme na v, prohldli si zbrojnici a ve sklep murnu. Poas nm natst plo, nezmokli jsme a spokojen jsme se vrtili autobusem z Olomouan do Blanska.

Bc. Ivana Prudk
  Vce ...

16.03.2015  Zubask pohdky o straidlech, zvatech a vcech, pacientech pana doktora Zubejdy
Zobrazit obrzek
V pondl 16. bezna navtvily dti ze 3. a 4. oddlen koln druiny vstavu v Galerii s nzvem ,,Zubask pohdky o straidlech, zvatech a vcech, pacientech pana doktora Zubejdy. Dla vytvoily dti ve vku 3 - 6 let, kter psob jako mal vtvarnci pod vedenm pana male Libora Bartoe ve Vudyblku v Blansku. Jako inspirace k jejich dlm byla kniha, kterou napsal pro sv dcery sm pan Barto. Po prohldnut vstavy jsme si jednu pohdku peetli.

Eva Mandysov a Bc. Ivana Prudk
  Vce ...

21.02.2015  D 4. oddlen - Hrtky s veernkem
Zobrazit obrzek
Ve stedu 18. nora jsme navtvili podruh v tomto kolnm roce dtsk oddlen knihovny. Program byl opt skvle pipraven. Tentokrt dti poznvaly ilustrtory dtskch knih a veernk. Dti program velmi zaujal, udlali jsme si tedy v druin jet ,,vstavku se jmny ilustrtor a jejich dlem. Na zvr tdne jsme si udlali jet mal pohdkov kvz s kovkou a zahrli velk veernkov pexeso.

Bc. Ivana Prudk
  Vce ...

20.02.2015  Hra na sochae...
Zobrazit obrzek
Hra na sochae, Body Art i sochn z letos velmi nedostatkovho materilu dopadlo na vbornou.

Iva Magdov
  Vce ...

31.01.2015  D 5. oddlen - LEDEN
Zobrazit obrzek
V novm roce jsme se seli opt plni sly. Stavli jsme z kostek a lega, hrli si s ji znmmi i novmi deskovmi hrami. Uili jsme si her v tlocvin, pokraovali v bruslen a konen si uili trochu zimnch radovnek.

Jana Pibilkov
  Vce ...

26.01.2015  Dti z 1. a 2. oddlen koln druiny v Brn - VIDA centrum
Zobrazit obrzek
Sobotn nvtva novho vdeckho centra pro dti byla opravdu silnm zitkem.
Poten obavy vychovatelek, zda to nebude pro dti nron, se ukzaly jako zcela zbyten.
Jako "rybky ve vod" zdolvaly dti drobn i vt pokusy.
Tenikou na dortu byla Science show - pedstaven pln zbavnch pokus s vodou a ledem.
Po nron thodinov nvtv si dti za odmnu posedly a zamlsaly u Mc Donalda.
Vem zvdavm dtem a jejich rodim vele doporuujeme.

Vychovatelky Alena Klimeov a Iva Magdov
  Vce ...

31.12.2014  D 4. oddlen - PROSINEC
Zobrazit obrzek
Msc ped Vnoci byl pln dobrodrustv a zitk. Na konci listopadu jsme se v sobotu zastnili akce v DDM ,,A ij duchov.
Zatek prosince byl pln oekvn Mikule, vyzdobili jsme si druinu, vyrobili si ertovsk masky, se ktermi jsme si hrli i venku ,,na ertky.
Navtvili jsme kino dokument Kouzeln planeta. Byli jsme v knihovn, kde nm pipravili zajmav program na tma ,,Veernky. Vypoutli jsme ,,Balnky pn Jekovi na kolnm hiti, vyrbli dreky pro sv blzk pnka a ozdoby.
Ten se na Vnoce jsme zavrili spolenm bruslenm s rodii.

Bc. Ivana Prudk
  Vce ...

16.12.2014  Adventn tvoiv dlna
Zobrazit obrzek
Adventn tvoivou dlnu v 1. a 2. oddlen koln druiny mme zdrn za sebou.
  Vce ...

16.12.2014  Vypoutn balnk s pnm Jekovi
Zobrazit obrzek
Vypoutn balnk s pnm Jekovi a souasn pokus o pekonn eskho rekordu z roku 2008 ,bylo dal akc pro dti ze koln druiny.
  Vce ...

30.11.2014  D 3. oddlen - LISTOPAD
Zobrazit obrzek
Chodme na prochzky a pozorujeme jak se mn proda, zdokonalujeme se v bruslen, vyrbme, kreslme a pokud nm poas peje, sportujeme na hiti.

Eva Mandysov
  Vce ...

04.11.2014  D 2. oddlen - JEN
Zobrazit obrzek
Tento msc byl motivovn podzimnmi aktivitami -tvoenm ,vychzkami krsn zbarvenou prodou a byl zakonen Halloweenem.

Krom straidlek z dn,duch a arodjnic z papru si dti pipravily i halloweenskou svainku(z oliv pavouky, z jablek a voavch hebk mumie).

Alena Klimeov
  Vce ...

24.09.2014  D 1. oddlen - Z
Zobrazit obrzek
Do na party pilo plno novch prvk. Po vyuovn chvilku odpovme a potom vyrme "do ternu", kde sportujeme, hrajeme si a vbec si uvme s kamardy...

Iva Magdov
  Vce ...

"CO SE U NS DLO 2013/2014"

31.05.2014  D 3. oddlen - KVTEN
Zobrazit obrzek
Maminkm k svtku jsme vyrobili kytiku s pnm, pipomnli jsme si Den rodin a kad jsme si namalovali svoji rodinu, navtvili jsme Bambiridu a odnesli jsme si spoustu zitk.

Eva Mandysov
  Vce ...

15.04.2014  D 2. oddlen - DUBEN
Zobrazit obrzek
Sobotn vlet do Brna byl pln pedvelikonon atmosfry. Proli jsme se mstem,prohldli velikonon trhy.

Odpoledne jsme navtvili Palc lechtien,kter je soust Dtskho muzea. Po shldnut expozic jsme peli do velikonon dlny.

Zde si dti vyzkouely netradin techniky pi zdoben kraslic a tak upletly a upekly tzv. Jidky.

Cel den ns provzelo pjemn jarn poas, dobr nlada a samozejm na zvr sladk, zmrzlinov odmna.

Alena Klimeov
  Vce ...

31.03.2014  D 1. oddlen - BEZEN
Zobrazit obrzek
Kdo si hraje - nezlob...

Nai druinu navtvili nejen roboti, ale i znm porota z esko - Slovensko M Talent. A soutcm dtem se opravdu dailo.

A e maj i srdko na pravm mst dokazuj sbrem vrk od pet lahv pro Kubka.
  Vce ...

26.02.2014  D 3. oddlen - NOR
Zobrazit obrzek
Venku to vypad na jaro a tak msto bobovn a stavn snhulka se musme spokojit s vychzkami, sportovnm v tlocvin a stle doufme, e se snhu dokme.

Eva Mandysov
  Vce ...

09.02.2014  D 2. oddlen - LEDEN
Zobrazit obrzek
Podn zima stle nikde, tak jsme si ji alespo namalovali.

Tak se nm vydaily portrty svch rodin, kter daly hodn prce, ale vsledek stl za to.

I nadle stavme zajmav labyrinty, obchody a dal stavby.

Zahjili jsme zdoben kraslic quilingovou technikou. Ty nejlep poleme do celosttn soute.

Ukzkou vysvden jsme ukonili prvn msc tohoto roku.

Alena Klimeov
  Vce ...

31.12.2013  D 1. oddlen - PROSINEC
Zobrazit obrzek
Adventn as jsme proili v atmosfe vnonho tvoen, sportovn, her, spolenho bruslen s rodii...

Vem pejeme krsn Vnoce a pohodov rok 2014.

Iva Magdov
  Vce ...

30.11.2013  D 3. oddlen - LISTOPAD
Zobrazit obrzek
Kdy je venku pkn poas chodme na vychzky, na hit, sportujeme, pokud nm poas nepeje, kreslme, vyrbme, hrajeme si,...

Eva Mandysov
  Vce ...

31.10.2013  D 2. oddlen - JEN
Zobrazit obrzek
nejdve se posilnme, pak si povdme, hrajeme, tanme, sportujeme, vytvme a hlavn se dobe bavme...

Alena Klimeov
  Vce ...

30.09.2013  D 1. oddlen - Z
Zobrazit obrzek
Sportovn - to je nae.Nejradji hrajeme vybjenou, florbal, stoln tenis... U si poradme i s jzdou na kole, i kdy jet neznme vechny dopravn pedpisy a znaky. Vnujeme se i stavbm 3D hrad, poslechu (Karolnka - 2.t.), relaxaci, hrm...

Iva Magdov
  Vce ...