Výchovné poradenství

Mgr. Hana Dostlov, vchovn poradkyn

Konzultan hodiny
ci, vyuujc, rodie: denn 940 - 1000
Rodie: pondl 1330 - 1430

Kontakt
Telefon: 516 418 675 klapka 115
E-mail: dostalova.ha@seznam.cz

Pln vchovnho poradenstv na koln rok 2017-18

1. Pe o ky s vvojovmi a vchovnmi problmy

a/ pomoc tdnm uitelm pi vyhledvn a sledovn problematickch k, shromaovn podklad pro psychologick a speciln pedagogick vyeten, pi konzultacch s PPP
b/ sprva databze k s SVPU a integrovanch k,pomoc pi vytven individulnch pln a dal dokumentace pro tyto ky /od z prbn/
c/ ve spoluprci s vedenm koly a pedagogickmi pracovnky organizace vchovnch program a postup zamench na npravu problematickch k a jednn vchovnch komis vedench za elem informovanosti rodi tchto k

2. Specifick oblasti

a/ ve spoluprci s uiteli sledovn k nadanch a talentovanch, nvrhy dal pe o tyto ky
b/ een konfliktnch situac ve kole
c/ spolu s vedenm koly zajitn spoluprce s orgny sttn sprvy a samosprvy

3. Volba povoln

a/ poskytovn poradensk innosti pro rodie a ky pi profesn volb
b/ zajitn informac o studijnch monostech /nstnky, materily, internet, dny otevench dve, spoluprce s P, PPP, stednmi kolami/
c/ veden dokumentace o profesn volb
d/ zajitn nvtvy P pro ky 9. ronku / 5.10. 2017/ a 8. ronk /duben, kvten/
e/ zajitn setkn zstupc S s ky a rodii / jdelna koly 19. 10. 2017 v 15, 00 hod. /
f/ burza S v Boskovicch dne 10. 11. 2017
g/ veletrh S v Brn / BV, pavilon G1 / dne 24. a 25.11 2017
h/ do 15.11. 2017 podn pihlek na umleck koly s talentovmi zkoukami
ch/ do 15.3. 2018 podn pihlek na ostatn S
i/kontrola a potvrzen pihlek na S u obor s talentovmi zkoukami do 15.11.2017, u obor bez talentovch zkouek do konce ledna
j/ vydvn zpisovch lstk na S zkonnm zstupcm k 5. a 9. td ve dnech 29.1. a 30.1.2018 od 7,00 do 8,00 a od 13,30 do 16,00 hodin
k/ zpracovn pehledu o stavu pijet k na S

4. Metodick a informan innost

a/ poskytovn informac o monostech prevence a npravy problm
b/ spoluprce s pracovnky odbornch a specilnch center
c/ informace o zmnch v prvnch pedpisech tkajcch se vchovnho poradenstv
d/ pomoc pi tvorb tematickch pln uiva tkajcho se volby povoln.
5. Dleit termny

Kontrola IVP a PLPP pro integrovan ky do konce z ve kole, na pslun PPP prvn tden v jnu
Prbn kontrola plnn IVP v pololet a na konci roku
Potvrzen prospchu na pihlkch na S s talentovou zkoukou do 15. 11. 2017
Potvrzen pihlek na S pro 1. kolo pijmacho zen do konce nora 2018.
Pihlky pro 1. kolo pijmacho zen vetn ploh do 15.3.2017
Vydvn zpisovch lstk na S zkonnm zstupcm k 5. a 9. td ve dnech 29.1. a 30.1.2018 od 7,00 do 8,00 a od 13,30 do 16,00 hodin