Seznam zkratek vyučovacích předmětů
Seznam zkratek vzdělávacích oborů (předmětů)
Seznam zkratek předmětů pro I. stupeň základního vzdělávání

Vzdělávací obor Zkratka
Český jazyk a literatura Čj
Anglický jazyk Aj
Prvouka Prv
Vlastivěda Vl
Matematika a její aplikace M
Přírodověda Přv
Hudební výchova Hv
Výtvarná výchova Vv
Pracovní činnosti
Tělesná výchova Tv
Informační a komunikační technologie Inf


Seznam zkratek předmětů pro II. stupeň základního vzdělávání

Vzdělávací obor Zkratka
Český jazyk a literatura Čj
Anglický jazyk Aj
Německý jazyk Nj
Matematika a její aplikace M
Informační a komunikační technologie Inf
Dějepis D
Výchova k občanství Vo
Fyzika F
Chemie Ch
Přírodopis
Zeměpis Z
Seminář a praktikum ze zeměpisu Sz
Hudební výchova Hv
Výtvarná výchova Vv
Praktické činnosti Prč
Výchova ke zdraví Vz
Tělesná výchova Tv
Informační a komunikační technologie Inf
Volitelné předměty Vp
Sportovní výchova Sv
Konverzace v anglickém jazyce Aj-k