Školská rada
Ustavující zasedání školské rady

Dne 15. 11. 2017 proběhlo ustavující zasedání školské rady, které svolal ředitel školy na základě ustanovení § 167 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění. Na tomto prvním zasedání školské rady byl zvolen předseda školské rady, kterým se stal Martin Štěpánek. Složení školské rady:

Předseda: Martin Štěpánek

Členové: Ing. Martin Novotný, Bc. Jan Tesařová, Leona Mazourková, Mgr. Marcela Bláhová, Mgr. Petra Přibilíková

V Blansku dne 15. 11. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Výsledky voleb do školské rady – zástupce zákonných zástupců žáků

Voleb dne 19. 10. 2017 pro zástupce zákonných zástupců žáků se zúčastnilo 151 zákonných zástupců žáků z celkového počtu 268 zúčastněných zákonných zástupců na třídních schůzkách. Zvoleni byli Martin Štěpánek 75 hlasy a Ing. Martin Novotný 76 hlasy.

Dne 19. 10. 2017 proběhly volby do školské rady zástupců zákonných zástupců žáků. Byli zvoleni tito zástupci zákonných zástupců žáků:

1. Martin Štěpánek
2. Ing. Martin Novotný

Správnost a úplnost výsledků voleb do školské rady zástupců zákonných zástupců žáků ověřila volební komise ve složení:

Mgr. Helena Daňková – předseda komise
Mgr. Eva Gregorová – člen komise
Mgr. Dana Marťáková – člen komise

V Blansku dne 20. 10. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Seznam kandidátů zástupců zákonných zástupců žáků pro volby do Školské rady

1. Martin Štěpánek
2. Ing. Martin Novotný

V Blansku dne 16. 10. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Zvolení členové z řad pedagogických pracovníků- Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

Dne 2. 10. 2017 byli zvoleni tito členové za zástupce pedagogických pracovníků do školské rady:

1. Mgr. Marcela Bláhová
2. Mgr. Petra Přibilíková

V Blansku dne 3. 10. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Seznam kandidátů z řad pedagogických pracovníků pro volby do Školské rady

1. Mgr. Marcela Bláhová
2. Mgr. Petra Přibilíková

V Blansku dne 29. 9. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Volby do Školské rady

I.

OBECNÁ USTANOVENÍ

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26 vyhlašuje volby do Školské rady v souladu se Směrnicí č. 4/2005 Rady města Blanska (volební řád pro volby členů školských rad při základních školách zřizovaných městem Blanskem) ze dne 28. 6. 2005 a v souladu s § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

II.

TERMÍNY VOLEB A TERMÍNY UPLATNĚNÍ KANDIDATUR ZÁSTUPCŮ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY DO ŠKOLSKÉ RADY

1) Volba zástupců pedagogických pracovníků se uskuteční dne 2. 10. 2017 ve sborovně školy v době od 14 do 15 hodin.
2) Do Školské rady se volí dva zástupci z řad pedagogických pracovníků.
3) Kandidatury na člena Školské rady za pedagogické pracovníky je možno uplatnit do 27. 9. 2017 do 14 hodin v ředitelně školy. Kandidatura se uplatňuje písemně vyplněním přihlášky. Seznam Kandidátů na pedagogické pracovníky bude zveřejněn od 29. 9. 2017 na internetových stránkách školy a ve sborovně.

III.

TERMÍNY VOLEB A TERMÍNY UPLATNĚNÍ KANDIDATUR ZÁSTUPCŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ DO ŠKOLSKÉ RADY

1) Volba zákonných zástupců žáků se uskuteční dne 19. 10. 2017 ve sborovně školy v době od 15,30 hodin do 17,00 hodin.
2) Do Školské rady se volí dva zástupci z řad zákonných zástupců žáků.
3) Kandidatury na člena Školské rady za zákonné zástupce žáků je možno uplatnit do 12. 10. 2017 do 12,00 hodin v ředitelně školy. Kandidatura se uplatňuje písemně vyplněním příslušné přihlášky, která je zveřejněna na internetových stránkách školy. Seznam kandidátů za zákonné zástupce žáků bude zveřejněn od 16. 10. 2017 na internetových stránkách školy a na nástěnce ve třetím patře hlavní budovy školy.

IV.

VOLEBNÍ KOMISE

Pro zajištění hladkého průběhu voleb a pro sčítání odevzdaných hlasů jmenuji volební komise na jednotlivé termíny v následujícím složení:
1)pro volby na 2. 10. 2017 – volební komisi pro volby zástupců pedagogických pracovníků
předseda komise: Mgr. Helena Daňková
člen komise: Mgr. Renata Rysová
člen komise: Mgr. Hana Dostálová

2)pro volby na 19. 10. 2017 – volební komisi pro volby zástupců zákonných zástupců žáků
předseda komise: Mgr. Helena Daňková
člen komise: Mgr. Eva Gregorová
člen komise: Mgr. Dana Marťáková

V.

PRAVIDLA A PRŮBĚH VOLEB

1) Volit zástupce z řad pedagogických pracovníků školy mohou pouze pedagogičtí pracovníci školy v době a na místě určeném v článku II. Po prezentaci ve sborovně obdrží volič volební lístek, na kterém zakroužkuje nejvýše dvě pořadová čísla uvedená před jmény volených kandidátů. Volební lístek následně vhodí do volební urny. Volební lístek, na kterém není zakroužkován žádný kandidát nebo jsou zakroužkováni více než dva kandidáti, je neplatný.
2) Volit zástupce zákonných zástupců žáků mohou pouze zákonní zástupci žáků školy v době uvedené v článku III. Po prezentaci ve sborovně školy a případném doložení oprávněnosti volit obdrží volič volební lístek, na kterém zakroužkuje nejvýše dvě pořadová čísla uvedená před jmény volených kandidátů. Volební lístek poté vhodí do volební urny ve sborovně školy. Volební lístek, na kterém není zakroužkován žádný kandidát nebo jsou zakroužkováni více než dva kandidáti, je neplatný.

VI.

ZPRACOVÁNÍ A ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ VOLEB

Po skončení hlasování sečte velební komise odevzdané hlasy pro jednotlivé kandidáty a sestaví jejich pořadí podle počtu obdržených hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhodne o pořadí kandidátů volební komise losem. O průběhu a výsledcích voleb sepíše komise zápis, který podepíší všichni členové komise. Výsledky voleb budou zveřejněny do 3 pracovních dnů po jejich skončení na internetových stránkách školy a na nástěnce ve třetím patře hlavní budovy školy.

Přílohy č. 1 a 2

V Blansku dne 18. 9. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy