Vzděláváme se


Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP Název projektu: Vzděláváme se

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007403


Číslo prioritní osy, název programu: 02.3.68; Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětně

Žadatel, příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2017

Datum ukončení projektu: 31. 8. 2019

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Projekt s názvem Vzděláváme se je zaměřen na kombinaci témat osobnostního rozvoje pedagogů, společného vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podporu extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zapojení do projektu a jeho aktivit:

školní asistent-personální podpora MŠ. Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu mateřské škole.

Školní asistent-personální podpora ZŠ. Cílem této aktivit y je poskytnout dočasnou podporu školního asistenta základní škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a poskytnout na určité období větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

Čtenářský klub pro žáky ZŠ. Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Aktivita je realizována formou volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita umožňuje jak rozvoj žáků, tak i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ. Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Volnočasová aktivita vede k rozvoji klíčových kompetencí, podporuje rozvoj logického a strategického myšlení žáků. Aktivita umožňuje jak rozvoj žáků, tak i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem. Cílem této aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Aktivita může vybraným žákům napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů obsažených v Rámcovém vzdělávacím programu.

Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem. Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem. Aktivita je realizována prostřednictvím „odpolední školy“ (přípravy na vyučování) vedené zkušeným pedagogem či asistentem pedagoga.

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP, který je v tomto systému akreditován, realizace programu prezenční formou. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v jedné z následujících oblastí: čtenářská pregramotnost, matematická pregramotnost, inkluze.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy