Učíme se efektivně
Učíme se efektivně

CZ.1.07/1.4.00/21.3589

Učíme se efektivně

Žadatel projektu:

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2012
Datum ukončení projektu: 31. 10. 2014

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky. Projekt přispěje ke snížení výskytu rizikového chování u žáků a podpoří rovný přístup ke vzdělávání. Projekt reaguje na podporu a rozvoj čtenářské, matematické, přírodovědné, finanční a informační gramotnosti.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je podpora zájmu žáků základní školy zaměřená na rozvoj čtenářské, matematické, přírodovědné, finanční a informační gramotnosti, získání potřebných dovedností, návyků a kompetencí k těmto činnostem. Dílčím cílem klíčové aktivity je pomocí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podpořit pedagogické pracovníky v zavádění inovativních forem a metod výuky směřujících k rozvoji čtenářské, matematické, přírodovědné, finanční a informační gramotnosti. Účastí na odborných seminářích, workshopech, vzdělávacích akcích a týmovou spoluprací docílit dalšího profesního růstu pedagogických pracovníků. K dalším dílčím cílovým aktivitám lze přiřadit zvyšování kvality výuky cizích jazyků cílenou podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu zaměřenou na zvyšování znalostí a dovedností žáků v souladu s kurikulární reformou zohledňovat moderní trendy vyučovacího procesu. Podpora strategie školy v oblasti digitálních technologií napříč vyučovacími předměty.

Financování projektu:

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Procento spolufinancování Evropský sociální fond 85 % celkových způsobilých výdajů projektu, státní rozpočet České republiky 15 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl
hlavní manažer projektu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky.

Aktuality


22.02.2013  Projekt Učíme se efektivně (CZ.1.07/1.4.00/21.3589)

Projekt Učíme se efektivně přispívá ke zvýšení efektivity a atraktivnosti vzdělávacího procesu. Tvorba inovativních vzdělávacích materiálů přímo vybízí k důmyslnější skladbě vyučovací hodiny, k jejímu ještě efektivnějšímu využití. Na straně druhé je velkým přínosem právě inovativnost. Inovativnost nejen metod, ale i témat. Různorodost témat a přístupů vede k zintenzivnění vyučovacího procesu a otevírá žákům cestu k ještě hlubšímu poznání.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, hlavní manažer projektu

20.12.2012  Projekt Učíme se efektivně (CZ.1.07/1.4.00/21.3589)


Kromě vzdělávacích aktivit a činností, které jsou hlavním cílem projektu, je také důležité naplnit i specifické cíle projektu. K nim je možné přiřadit podporu vzdělávání pedagogických pracovníků. Jedna z forem podpory je i školení pedagogických pracovníků pro využívání digitálních technologií ve vzdělávacím procesu.
  Více ...

22.10.2012  Projekt Učíme se efektivně (CZ.1.07/1.4.00/21.3589)

Jednou z podstatných cílů projektu je zvýšení úrovně vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií, kdy do vzdělávacího procesu jsou zapojeni jak pedagogové, tak i žáci. Prostřednictvím tvorby DUMů dochází i pedagogických pracovníků ke zvyšování informační gramotnosti, která je ještě podpořena vzdělávacími akcemi zaměřenými na podporu a rozvoj jejich dovedností. Dochází i k větší týmové spolupráci a je rovněž posílena participace pedagogických pracovníků na vytváření strategie školy.
  Více ...

20.06.2012  Projekt Učíme se efektivně (CZ.1.07/1.4.00/21.3589)

Práce v rámci projektu Učíme se efektivně byly zahájeny. Byl vytvořen realizační tým pracovníků a realizovány všechny nezbytné administrativní úkony. V souvislosti se zahájením prací v rámci projektu byl vypracován i Projektový záměr.
  Více ...

04.05.2012  Projekt Učíme se efektivně (CZ.1.07/1.4.00/21.3589)
Zobrazit obrázek


Dnem 1.5. 2012 jsme zahájili realizaci projektu EU – peníze školám. V rámci tohoto projektu realizujeme projekt s názvem Učíme se efektivně. Doba realizace projektu 1.5. 2012 – 31.10. 2014. Projekt je hrazen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
  Více ...

1 | 2 |