Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak
Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak

CZ.1.07/1.1.02/02.0174

Žadatel projektu:

Základní škola Blansko, Dvorská 26

Partneři projektu:

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace
Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav

Datum zahájení projektu:  1. 4. 2010
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2012

Stručný obsah projektu:
Projekt je zaměřen na rozšíření a zkvalitnění výuky v oblasti přírodovědné, společenskovědní, geografické a AJ v návaznosti na okolní prostředí jednotlivých základních škol do projektu zapojených. Cílem je prostřednictvím tvorby a následné implementace nových výukových materiálů, metod a dalších podpůrných prostředků zajistit zvyšování kvality a efektivity vzdělávacího procesu na třech základních školách a to na ZŠ Blansko, Dvorská 26, na ZŠ Kotlářská v Brně a ZŠ Valtická v Mikulově. Dojde k jejich vzájemné spolupráci a vzájemnému čerpání informací v oblastech jednotlivých předmětů.
Vznikne tak osa měst jižní Moravou, kdy se žáci seznámí s CHKO Moravský kras a CHKO Pavlovské vrchy, dále pak s problematikou samosprávy měst, prvního osidlování, kultury ve městech atd.
V rámci projektu dojde k vytvoření internetového portálu, pomocí kterého budou jednotlivé školy sdílet informace, dále budou vytvářeny nové metodiky, studijní materiály a práce.

Cíle projektu:
Cílem projektu je zejména vytvoření jednotné komunikační a vzdělávací úrovně se zaměřením na podporu elektronizace vzdělávání, tvorbu nových elektronických výukových materiálů a výměny zkušeností mezi školami. Projekt reaguje na nové trendy ve výuce a klade důraz na zavádění průřezových témat, ve kterých žáci uplatňují své dovednosti a vědomosti. Projekt svým zaměřením pokrývá žáky od 1. do 9. třídy. Důležitým aspektem je vytvoření e-learningového prostředí, které výrazně zatraktivňuje vzdělávání pro žáky základních škol.
Žáci si rozšíří znalosti a dovednosti v oblasti ICT, rozvinou si jazykové kompetence, důležitý je rozvoj sociálních vazeb, osobnostní rozvoj a zatraktivnění výuky. Po ukončení projektu vznikne portál,na kterém se budou promítat výstupy z realizace projektu, dále vzniknou výukové materiály, které budou aktualizovány a následně budou některé překládány do anglického jazyka.

Klíčové aktivity:
Vytvoření a provoz školského portálu, včetně vybudování struktury elearnigu.
Tvorba nových výukových materiálů ve společenskovědních, přírodovědných a geografických předmětech.
Zvyšování kvality výuky cizích jazyků - tvorba výstupů a výukových materiálů v AJ.

Financování projektu:
Dotace od Jihomoravského kraje činí pro všechny zúčastněné školy 3. 347 .576 Kč. Tato částka bude použita pro nákup didaktické techniky, tvorbu nových elektronických výukových materiálů, vytvoření nového internetového portálu, pomocí kterého budou jednotlivé školy sdílet informace, dále budou vytvářeny nové metodiky, studijní materiály a práce.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl
hlavní manažer projektu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky.

Aktuality


29.08.2010  Pokračujeme v projektu Interaktivní cesta Moravským krasem…
Zobrazit obrázek
Výuka počítačové grafiky pomocí aplikace programu MS Malování

Pověst propasti Macocha – žáci II.ročníků vytvářeli v hodinách Informatiky obrázky k pověsti propasti Macocha. Nejzdařilejší dílka zde uveřejňujeme.
  Více ...

14.06.2010  Dramatizace pověsti O Kateřině
Zobrazit obrázek
V rámci školního projektu Interaktivní cesta Moravským krasem přes Brno a Pálavu, financovaného z fondů EU nacvičili páťáci ze ZŠ Dvorská v Blansku krátké divadelní představení.
  Více ...

14.06.2010  Výlet do Kateřinské jeskyně
Zobrazit obrázek
Žáci třetí třídy mají za sebou sběr informací, které se dotýkají Moravského krasu a zejména Kateřinské jeskyně. V hodinách informatiky se seznámili s pověstí O Kateřině, tuto pověst namalovali v programu Malování a se skutečnou jeskyní i jejím příběhem se mohli seznámit přímo na místě samém.
  Více ...

06.06.2010  Pokračujeme v projektu Interaktivní cesta Moravským krasem...
Zobrazit obrázek

Výuka počítačové grafiky pomocí aplikace programu MS Malování
Pověst O Kateřině - Žáci II. a III. ročníků vytvářeli v hodinách informatiky obrázky k pověsti O Kateřině. Nejzdařilejší dílka zde uveřejňujeme.
  Více ...

12.04.2010  Projekt Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak
Zobrazit obrázek

Dne 31.3. 2010 byla podepsána Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.02 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Jihomoravským krajem (jako poskytovatelem) a Základní školou Blansko, Dvorská 26 (jako příjemcem).
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |