Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak
Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak

CZ.1.07/1.1.02/02.0174

Žadatel projektu:

Základní škola Blansko, Dvorská 26

Partneři projektu:

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace
Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav

Datum zahájení projektu:  1. 4. 2010
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2012

Stručný obsah projektu:
Projekt je zaměřen na rozšíření a zkvalitnění výuky v oblasti přírodovědné, společenskovědní, geografické a AJ v návaznosti na okolní prostředí jednotlivých základních škol do projektu zapojených. Cílem je prostřednictvím tvorby a následné implementace nových výukových materiálů, metod a dalších podpůrných prostředků zajistit zvyšování kvality a efektivity vzdělávacího procesu na třech základních školách a to na ZŠ Blansko, Dvorská 26, na ZŠ Kotlářská v Brně a ZŠ Valtická v Mikulově. Dojde k jejich vzájemné spolupráci a vzájemnému čerpání informací v oblastech jednotlivých předmětů.
Vznikne tak osa měst jižní Moravou, kdy se žáci seznámí s CHKO Moravský kras a CHKO Pavlovské vrchy, dále pak s problematikou samosprávy měst, prvního osidlování, kultury ve městech atd.
V rámci projektu dojde k vytvoření internetového portálu, pomocí kterého budou jednotlivé školy sdílet informace, dále budou vytvářeny nové metodiky, studijní materiály a práce.

Cíle projektu:
Cílem projektu je zejména vytvoření jednotné komunikační a vzdělávací úrovně se zaměřením na podporu elektronizace vzdělávání, tvorbu nových elektronických výukových materiálů a výměny zkušeností mezi školami. Projekt reaguje na nové trendy ve výuce a klade důraz na zavádění průřezových témat, ve kterých žáci uplatňují své dovednosti a vědomosti. Projekt svým zaměřením pokrývá žáky od 1. do 9. třídy. Důležitým aspektem je vytvoření e-learningového prostředí, které výrazně zatraktivňuje vzdělávání pro žáky základních škol.
Žáci si rozšíří znalosti a dovednosti v oblasti ICT, rozvinou si jazykové kompetence, důležitý je rozvoj sociálních vazeb, osobnostní rozvoj a zatraktivnění výuky. Po ukončení projektu vznikne portál,na kterém se budou promítat výstupy z realizace projektu, dále vzniknou výukové materiály, které budou aktualizovány a následně budou některé překládány do anglického jazyka.

Klíčové aktivity:
Vytvoření a provoz školského portálu, včetně vybudování struktury elearnigu.
Tvorba nových výukových materiálů ve společenskovědních, přírodovědných a geografických předmětech.
Zvyšování kvality výuky cizích jazyků - tvorba výstupů a výukových materiálů v AJ.

Financování projektu:
Dotace od Jihomoravského kraje činí pro všechny zúčastněné školy 3. 347 .576 Kč. Tato částka bude použita pro nákup didaktické techniky, tvorbu nových elektronických výukových materiálů, vytvoření nového internetového portálu, pomocí kterého budou jednotlivé školy sdílet informace, dále budou vytvářeny nové metodiky, studijní materiály a práce.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl
hlavní manažer projektu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky.

Aktuality


21.04.2011  Za památníky, pomníky a pamětními deskami...
Zobrazit obrázek

...to je název nového výstupu, který vznikl v rámci projektu EU Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak. Jedná se o grantový projekt spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
  Více ...

14.04.2011  Celoškolní projekt „Tonda Obal na cestách“
Zobrazit obrázek

Chráníme životní prostředí
Ve čtvrtek 14.4. 2011 probíhal na naší škole projektový den, který se týkal ochrany životního prostředí. Součástí dne byly přednášky společnosti EKO- KOM – „Tonda Obal na cestách.“
V dopoledním bloku se přednášek zúčastnili všichni žáci školy.
  Více ...

27.03.2011  Piktogramy v Moravském krasu - Zpracování informací
Zobrazit obrázek

V hodinách informatiky navázali žáci IV. A na dlouhodobější projekt, ve kterém se na internetu orientovali v mapách, vyhledávali informace o Moravském krasu, poznávali turistické značky.
Během měsíce února a března pokračovali žáci v další části projektu. Věnovali se zejména vyhledávání informací na internetu o tom, co to vůbec je piktogram a kde se v lidské společnosti mohou s piktogramy setkat. Určovali význam různých druhů piktogramů. Po bádání na internetu zjistili, že jsou to obrázky, které srozumitelně něco sdělují lidem na celém světě.
  Více ...

02.03.2011  Tropické krasové útvary na výstavě fotografií Latinské Ameriky
Zobrazit obrázek

10. 2. 2010 navštívili žáci 7. A výstavu fotografií v blanenské knihovně. Z více jak šedesáti fotografií tematicky zaměřených na přírodu a obyvatelstvo Latinské Ameriky, zde byly vystaveny i fotografie zachycující krasové oblasti na Kubě (v Národním parku Valle de Viñales, který leží v pohoří Sierra de los Órganos). Žáci tak mohli porovnat exotické exokrasové útvary s těmi, které znají z našich zeměpisných šířek.
  Více ...

10.01.2011  Putujeme Moravským krasem...
Zobrazit obrázek

Zpracování informací ze školního výletu v hodinách informatiky

V hodinách informatiky, které mají žáci již od II. ročníku se začíná dovednostmi v základních grafických programech. Učí se malovat obrázky, využívat všechny ikony programu Malování. Ti pokročilejší, ve čtvrtém ročníku pracují i na internetu. Vyhledávají a zpracovávají informace.
  Více ...

11.11.2010  Znaky měst a obcí
Zobrazit obrázek

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 se v září 2010 přihlásila do pokusu o vytvoření světového rekordu spočívajícího v sestavení unikátní galerie znaků měst a obcí ČR vyrobených z odpadových materiálů.
  Více ...

19.10.2010  Knihovna – projekt Interaktivní cesta…
Zobrazit obrázek

Dne 19.10. 2010 navštívili žáci 9.A třídy Městskou knihovnu v Blansku. V prostorách knihovny se seznámili se systémem výpůjček literatury a časopisů.
  Více ...

10.09.2010  Soutěžní výstava prací v Galerii města Blanska
Zobrazit obrázek

Na základě spolupráce a v rámci mezipředmětových vztahů v předmětech výchova k občanství, výtvarná výchova a environmentální výchova žáci vytvořili znak města Blanska
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |