Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak
Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak

CZ.1.07/1.1.02/02.0174

Žadatel projektu:

Základní škola Blansko, Dvorská 26

Partneři projektu:

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace
Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav

Datum zahájení projektu:  1. 4. 2010
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2012

Stručný obsah projektu:
Projekt je zaměřen na rozšíření a zkvalitnění výuky v oblasti přírodovědné, společenskovědní, geografické a AJ v návaznosti na okolní prostředí jednotlivých základních škol do projektu zapojených. Cílem je prostřednictvím tvorby a následné implementace nových výukových materiálů, metod a dalších podpůrných prostředků zajistit zvyšování kvality a efektivity vzdělávacího procesu na třech základních školách a to na ZŠ Blansko, Dvorská 26, na ZŠ Kotlářská v Brně a ZŠ Valtická v Mikulově. Dojde k jejich vzájemné spolupráci a vzájemnému čerpání informací v oblastech jednotlivých předmětů.
Vznikne tak osa měst jižní Moravou, kdy se žáci seznámí s CHKO Moravský kras a CHKO Pavlovské vrchy, dále pak s problematikou samosprávy měst, prvního osidlování, kultury ve městech atd.
V rámci projektu dojde k vytvoření internetového portálu, pomocí kterého budou jednotlivé školy sdílet informace, dále budou vytvářeny nové metodiky, studijní materiály a práce.

Cíle projektu:
Cílem projektu je zejména vytvoření jednotné komunikační a vzdělávací úrovně se zaměřením na podporu elektronizace vzdělávání, tvorbu nových elektronických výukových materiálů a výměny zkušeností mezi školami. Projekt reaguje na nové trendy ve výuce a klade důraz na zavádění průřezových témat, ve kterých žáci uplatňují své dovednosti a vědomosti. Projekt svým zaměřením pokrývá žáky od 1. do 9. třídy. Důležitým aspektem je vytvoření e-learningového prostředí, které výrazně zatraktivňuje vzdělávání pro žáky základních škol.
Žáci si rozšíří znalosti a dovednosti v oblasti ICT, rozvinou si jazykové kompetence, důležitý je rozvoj sociálních vazeb, osobnostní rozvoj a zatraktivnění výuky. Po ukončení projektu vznikne portál,na kterém se budou promítat výstupy z realizace projektu, dále vzniknou výukové materiály, které budou aktualizovány a následně budou některé překládány do anglického jazyka.

Klíčové aktivity:
Vytvoření a provoz školského portálu, včetně vybudování struktury elearnigu.
Tvorba nových výukových materiálů ve společenskovědních, přírodovědných a geografických předmětech.
Zvyšování kvality výuky cizích jazyků - tvorba výstupů a výukových materiálů v AJ.

Financování projektu:
Dotace od Jihomoravského kraje činí pro všechny zúčastněné školy 3. 347 .576 Kč. Tato částka bude použita pro nákup didaktické techniky, tvorbu nových elektronických výukových materiálů, vytvoření nového internetového portálu, pomocí kterého budou jednotlivé školy sdílet informace, dále budou vytvářeny nové metodiky, studijní materiály a práce.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl
hlavní manažer projektu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky.

Aktuality


06.03.2012  Netradiční a moderní formy vzdělávání
Zobrazit obrázek


Jednou z netradičních a moderních forem vzdělávání je e-learning a práce s interaktivní tabulí. V rámci projektu Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak žáci pomocí výukových modulů pracovali pod vedením pedagogů s interaktivní tabulí, kde využili zábavná interaktivní cvičení. Následně v e-learningové části projektu si žáci ověřovali své znalosti, které načerpali při zpracování látek k danému projektu. Interaktivní cestou si ověřovali své znalosti, získané zkušenosti a množství nejrůznějších poznatků a postřehů o svém městě, regionu. K popularizaci projektu slouží i dvě vydání informativní brožury, kde jsou alespoň krátce podány prezentace žáků a pedagogů jednotlivých škol.


Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, hlavní manažer projektu
  Více ...

03.12.2011  Informatika na I. stupni
Zobrazit obrázek

Výuka informatiky v naší škole je začleněna do vzdělávacího programu od 2.ročníku. Proto mají žáci čtvrtých a pátých tříd již upevněné dovednosti při vyhledávání informací na internetu a jejich zpracování.
  Více ...

15.09.2011  Pokračujeme v projektu Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno

Vstoupili jsme do druhého školního roku, ve kterém realizujeme projekt na rozšíření a zkvalitnění výuky v oblasti přírodovědné, společenskovědní, geografické a AJ.
V minulém školním roce jsme společně s brněnskými a mikulovskými kolegy vytvořili 40 výukových programů pro žáky, které umísťujeme na společný portál, jenž bude po skončení projektu sloužit nejen žákům, ale i pedagogické veřejnosti.
  Více ...

29.06.2011  5.A třídí odpad
Zobrazit obrázek

V průběhu měsíce června jsme se učili třídit odpad v rámci projektu Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak. Již v dubnu jsme se zúčastnili přednášky Tonda Obal na cestách a úklidu Moravského krasu. V květnu jsme získané informace rozšiřovali besedami a vyhledáváním na internetu. Nejvíce nás bavilo třídění odpadu po svačinové přestávce do papírových kontejnerů, tvoření koláží a soutěže.
  Více ...

20.06.2011  Integrovaná terénní výuka ve střední části CHKO MK
Zobrazit obrázek

Žáci druhého stupně absolvovali od 26.5. do 27.5. integrovanou terénní výuku, v rámci které se zdokonalovali v dovednostech souvisejících s prací s turistickou mapou, poznáváním hornin a vzácných endemitních zástupců krasové fauny a flóry. Výuka byla rozšířena o „průzkum“ zajímavých geomorfologických lokalit a o návštěvu významných míst z hlediska nejstaršího osídlení území MK a počátků železářské výroby na okrese Blansko.
  Více ...

14.06.2011  Tvorba plakátků v hodinách informatiky
Zobrazit obrázek

Téma: Ochrana životního prostředí

V průběhu měsíce května žáci IV. a III. ročníků vytvářeli v hodinách informatiky plakátky v programu malování. Navázali tak na celoškolní projekt, který se týkal ochrany životního prostředí. Žáci si nejprve zopakovali vše, co ví o třídění odpadu. Podívali se na krátká videa, která ukazovala rekordy z oblasti třídění odpadů.
  Více ...

23.05.2011  Návštěva blanenského zámku
Zobrazit obrázek

Žáci 3.B se vypravili do blízkého blanenského zámku, kde si prohlédli expozice Muzea Blansko. Získané informace použili při vyplňování pracovních listů, které byly vytvořeny v rámci projektu EU Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak.
  Více ...

24.04.2011  Den Země - Úklid Moravského krasu
Zobrazit obrázek

18 žáků ze IV.,V. a VI. ročníku se vydalo bojovat s lhostejností některých lidí k přírodnímu prostředí. Na své cestě za čištěním přírody nacházeli pneumatiky, rozbitou televizi, skleněné lahve, staré boty, trenýrky a jiné trofeje.
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |