Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak
Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak

CZ.1.07/1.1.02/02.0174

Žadatel projektu:

Základní škola Blansko, Dvorská 26

Partneři projektu:

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace
Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav

Datum zahájení projektu:  1. 4. 2010
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2012

Stručný obsah projektu:
Projekt je zaměřen na rozšíření a zkvalitnění výuky v oblasti přírodovědné, společenskovědní, geografické a AJ v návaznosti na okolní prostředí jednotlivých základních škol do projektu zapojených. Cílem je prostřednictvím tvorby a následné implementace nových výukových materiálů, metod a dalších podpůrných prostředků zajistit zvyšování kvality a efektivity vzdělávacího procesu na třech základních školách a to na ZŠ Blansko, Dvorská 26, na ZŠ Kotlářská v Brně a ZŠ Valtická v Mikulově. Dojde k jejich vzájemné spolupráci a vzájemnému čerpání informací v oblastech jednotlivých předmětů.
Vznikne tak osa měst jižní Moravou, kdy se žáci seznámí s CHKO Moravský kras a CHKO Pavlovské vrchy, dále pak s problematikou samosprávy měst, prvního osidlování, kultury ve městech atd.
V rámci projektu dojde k vytvoření internetového portálu, pomocí kterého budou jednotlivé školy sdílet informace, dále budou vytvářeny nové metodiky, studijní materiály a práce.

Cíle projektu:
Cílem projektu je zejména vytvoření jednotné komunikační a vzdělávací úrovně se zaměřením na podporu elektronizace vzdělávání, tvorbu nových elektronických výukových materiálů a výměny zkušeností mezi školami. Projekt reaguje na nové trendy ve výuce a klade důraz na zavádění průřezových témat, ve kterých žáci uplatňují své dovednosti a vědomosti. Projekt svým zaměřením pokrývá žáky od 1. do 9. třídy. Důležitým aspektem je vytvoření e-learningového prostředí, které výrazně zatraktivňuje vzdělávání pro žáky základních škol.
Žáci si rozšíří znalosti a dovednosti v oblasti ICT, rozvinou si jazykové kompetence, důležitý je rozvoj sociálních vazeb, osobnostní rozvoj a zatraktivnění výuky. Po ukončení projektu vznikne portál,na kterém se budou promítat výstupy z realizace projektu, dále vzniknou výukové materiály, které budou aktualizovány a následně budou některé překládány do anglického jazyka.

Klíčové aktivity:
Vytvoření a provoz školského portálu, včetně vybudování struktury elearnigu.
Tvorba nových výukových materiálů ve společenskovědních, přírodovědných a geografických předmětech.
Zvyšování kvality výuky cizích jazyků - tvorba výstupů a výukových materiálů v AJ.

Financování projektu:
Dotace od Jihomoravského kraje činí pro všechny zúčastněné školy 3. 347 .576 Kč. Tato částka bude použita pro nákup didaktické techniky, tvorbu nových elektronických výukových materiálů, vytvoření nového internetového portálu, pomocí kterého budou jednotlivé školy sdílet informace, dále budou vytvářeny nové metodiky, studijní materiály a práce.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl
hlavní manažer projektu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky.

Aktuality


27.04.2013  Úklid Moravského krasu
Zobrazit obrázek


Úklidu Moravského krasu se zúčastnilo 20 žáků IV. a V. tříd. Naše pěší cesta vedla od blanenské přehrady přes Nové Dvory až ke stanovišti lanovky. Za snahu byli žáci správou CHKO odměněni volnými vstupy do jeskyní a na lanovku. Na závěr sobotního putování jsme si opekli špekáčky.

Mgr. Eva Gregorová
  Více ...

12.06.2012  Interaktivní cesta Moravským krasem…


přes Pálavu a Brno je část názvu projektu podpořeného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Od 1. dubna 2010 do 30. června 2012 se na tomto projektu podílely tři základní školy z Jihomoravského kraje. ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 byla příjemcem dotace a spolupracovala se ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4 a se Základní školou Mikulov, Valtická 3.
  Více ...

01.06.2012  Výukový program Blansko Town
Zobrazit obrázek


Žáci V. ročníku pracovali na dalším výukovém programu vytvořeném v rámci projektu Interaktivní cesta Moravským krasem… Hlavním cílem programu, který byl vytvořen pro práci na interaktivní tabuli je prohloubit jazykové znalosti žáků v tématu naše město, historické budovy a v správném používání anglických předložek.
  Více ...

14.04.2012  Čistili jsme Moravský kras
Zobrazit obrázek


Letošní čištění Moravského krasu doprovázelo chladnější počasí. I přesto se čtvrťáci a páťáci zhostili tohoto úkolu s patřičnou vervou. Naše pěší cesta vedla od blanenské přehrady až ke stanovišti lanovky k hornímu můstku propasti Macocha.
  Více ...

02.04.2012  CESTA DO ŠKOLY
Zobrazit obrázek


Nejmladší žáci se v rámci projektu Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak, věnovali problematice dopravní výchovy. Učili se bezpečně pohybovat na ulici, přecházet vozovku v blízkém okolí školy. Besedovali s příslušníkem Policie ČR a vyráběli dopravní značky.

Mgr. Petra Fojtíková
  Více ...

25.03.2012  Druháci z Dvorské hráli divadlo
Zobrazit obrázek


Pověst O Kateřině, která je přístupná na internetových stránkách Moravského krasu byla v rámci školního projektu Interaktivní cesta Moravským krasem…upravena do krátkého scénáře. V hodině českého jazyka si malí herci nastudovali svoje role. Ve hře vystupovala Kateřina, ovečky, tatínek i venkované a samozřejmě nemohl chybět vypravěč. Kulisy byly vytvořeny jako pohyblivé obrazy na interaktivní tabuli. Nemohly chybět ani kostýmy, které si žáci donesli z domova.
  Více ...

20.03.2012  Dramatická výchova v angličtině
Zobrazit obrázek


Catherine Cave Legend to je další výukový projekt, který byl vytvořen pro žáky 5. ročníku. Děti se seznámily s pověstí O Kateřině v anglickém jazyce. Naučily se nová slovíčka, rozdělily role a zahrály si příběh o tatínkovi , jeho dceři Kateřině a stádu oveček. Na dramatizaci navazovala zábavná cvičení, vytvořená pro výuku na interaktivní tabuli. Znalost slovíček a porozumění textu si mohli páťáci ověřit v hodině informatiky v e – learningových testech.
  Více ...

08.03.2012  Putujeme Moravským krasem - přírodniny, třídění rostlin
Zobrazit obrázek


to je název dalšího projektu, na kterém pracovali žáci V.ročníku v hodinách informatiky. Žáci se zúčastnili ve čtvrté a třetí třídě úklidu v Moravském krasu. Podnikli také školní výlet do krasu. Všechny poznatky a fotografie z těchto akcí sloužili pro vypracování výukového programu, ve kterém žáci vyhledávali názvy přírodnin, vyfocených v Moravském krasu. Vyhledávali informace jak v tištěných encyklopediích, tak na internetové adrese http://botanika.wendys.cz, kde zjistili mnoho zajímavostí zejména o rostlinách. Učivo přírodovědy a vlastivědy se tak prolínalo se zkušeností získávat informace na internetu. Na závěr projektu si páťáci upevnili učivo vyplňováním e-learningového testu.
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |