Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak
Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak

CZ.1.07/1.1.02/02.0174

Žadatel projektu:

Základní škola Blansko, Dvorská 26

Partneři projektu:

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace
Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav

Datum zahájení projektu:  1. 4. 2010
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2012

Stručný obsah projektu:
Projekt je zaměřen na rozšíření a zkvalitnění výuky v oblasti přírodovědné, společenskovědní, geografické a AJ v návaznosti na okolní prostředí jednotlivých základních škol do projektu zapojených. Cílem je prostřednictvím tvorby a následné implementace nových výukových materiálů, metod a dalších podpůrných prostředků zajistit zvyšování kvality a efektivity vzdělávacího procesu na třech základních školách a to na ZŠ Blansko, Dvorská 26, na ZŠ Kotlářská v Brně a ZŠ Valtická v Mikulově. Dojde k jejich vzájemné spolupráci a vzájemnému čerpání informací v oblastech jednotlivých předmětů.
Vznikne tak osa měst jižní Moravou, kdy se žáci seznámí s CHKO Moravský kras a CHKO Pavlovské vrchy, dále pak s problematikou samosprávy měst, prvního osidlování, kultury ve městech atd.
V rámci projektu dojde k vytvoření internetového portálu, pomocí kterého budou jednotlivé školy sdílet informace, dále budou vytvářeny nové metodiky, studijní materiály a práce.

Cíle projektu:
Cílem projektu je zejména vytvoření jednotné komunikační a vzdělávací úrovně se zaměřením na podporu elektronizace vzdělávání, tvorbu nových elektronických výukových materiálů a výměny zkušeností mezi školami. Projekt reaguje na nové trendy ve výuce a klade důraz na zavádění průřezových témat, ve kterých žáci uplatňují své dovednosti a vědomosti. Projekt svým zaměřením pokrývá žáky od 1. do 9. třídy. Důležitým aspektem je vytvoření e-learningového prostředí, které výrazně zatraktivňuje vzdělávání pro žáky základních škol.
Žáci si rozšíří znalosti a dovednosti v oblasti ICT, rozvinou si jazykové kompetence, důležitý je rozvoj sociálních vazeb, osobnostní rozvoj a zatraktivnění výuky. Po ukončení projektu vznikne portál,na kterém se budou promítat výstupy z realizace projektu, dále vzniknou výukové materiály, které budou aktualizovány a následně budou některé překládány do anglického jazyka.

Klíčové aktivity:
Vytvoření a provoz školského portálu, včetně vybudování struktury elearnigu.
Tvorba nových výukových materiálů ve společenskovědních, přírodovědných a geografických předmětech.
Zvyšování kvality výuky cizích jazyků - tvorba výstupů a výukových materiálů v AJ.

Financování projektu:
Dotace od Jihomoravského kraje činí pro všechny zúčastněné školy 3. 347 .576 Kč. Tato částka bude použita pro nákup didaktické techniky, tvorbu nových elektronických výukových materiálů, vytvoření nového internetového portálu, pomocí kterého budou jednotlivé školy sdílet informace, dále budou vytvářeny nové metodiky, studijní materiály a práce.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl
hlavní manažer projektu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky.

Aktuality


23.05.2017  Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak


Název projektu: Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/02.0174
(udržitelnost projektu)

V posledním roce udržitelnosti projektu Interaktivní cesta byli žáci i učitelé opět aktivní. Žáci 9. A třídy pod vedením Mgr. Bc. Dušana Krumnikla, MBA zpracovali v předmětu výchova k občanství projekt na téma Historie a současnost města Blanska a možné budoucí vize jeho rozvoje. Jmenovaná třída byla rozdělena do několika týmů, které dostaly zadání včetně termínů předání práce. Nad projektem probíhaly průběžně konzultace, kontrola tvorby a naplnění projektového zadání. Zpracováním projektu žáci sami nacházeli materiály o historii města Blanska, ověřovali si svoje znalosti a vědomosti, rozšiřovali sociální vazby a kompetence, zpřístupnili si a zatraktivnili si výuku o městě, ve kterém většina z nich žije. Při pohledu na blízkou budoucnost města Blanska a jeho okolí zaměřili svoji pozornost na trail park, nové autobusové nádraží, skleníky, most na Staré Blansko, budoucnost hotelu Dukla, silnice D 43 a konečně i na budoucí vize sídliště Zborovce.
  Více ...

02.11.2016  Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak


Název projektu: Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/02.0174
(udržitelnost projektu)

Dne 2. 11. 2016 proběhla zajímavá beseda s majitelem Galerie a antikvariátu Jonáš Blansko a Galerie Ve Věži panem Pavlem Svobodou. Pavel Svoboda je prvním certifikovaným průvodcem města Blanska. Besedy se zúčastnili žáci 9. A třídy. Téma besedy bylo velmi zajímavé a obsáhlé, neboť zahrnovalo oblast Blanska a okolí včetně Moravského krasu. Z hlediska časového se zaměřil na časové údaje od 10. století našeho letopočtu do současnosti. Ve svém výkladu zmínil nejvýznamnější rody v Blansku a okolí a jejich významný podíl na utváření a rozvoji Blanska. Vzpomněl i na budování železnice na trati Brno – Česká Třebová, kterou budovala italská firma, a ručně se razilo všech deset tunelů směrem na Blansko. Když byl zahájen provoz železnice a měli tudy projíždět první vlaky, lidé se do nich báli nastoupit, protože něco takového ještě neviděli. Žákům pak představil i projekt budování železniční tratě z Blanska do Vyškova. Tento projekt však nebyl realizován, neboť vypukla I. světová válka a plány se již nikdy neuskutečnily. Současnost s nedávnou historií propojil informací o povýšení městyse na město Blansko, které se událo v roce 1905. Pohovořil o radním, který inicioval toto povýšení. Dále představil žákům nejvýznamnější památky a zajímavosti ve městě, kolem kterých mnozí žáci denně chodí, aniž by znali jejich historii či význam.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
  Více ...

03.05.2016  Dramatizace pověsti O Kateřině
Zobrazit obrázek

Název projektu: Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/02.0174
(udržitelnost projektu)

Žáci III. A zahráli pověst spolužákům z I. stupně

V rámci projektu Interaktivní cesta Moravským krasem… jsme oprášili starý scénář pověsti a nacvičili jsme pověst česky a anglicky. Český scénář o Kateřině, která hledá svoji zbloudilou ovečku byl napsán jednoduše, aby mohl být přeložen do jednoduchých anglických vět.
Mladí začínající herci studovali scénář v hodinách češtiny, angličtiny i informatiky. Byli limitováni prostorem školní třídy, ale zvládli to bravurně.
  Více ...

07.05.2015  Piktogramy v Moravském krasu
Zobrazit obrázek

Název projektu: Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/02.0174
(udržitelnost projektu)

V hodinách informatiky navázali žáci IV. tříd na dlouhodobější projekt, ve kterém se na internetu orientovali v mapách, vyhledávali informace o Moravském krasu, poznávali turistické značky.
  Více ...

16.04.2015  Projekt Interaktivní cesta

Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.1.02/02.0174

Dne 16.4. 2015 se třída 8.A vydala do Moravského krasu. Na své cestě za poznáním se žáci nejdříve zastavili na Skalním Mlýně. V této osadě v současné době probíhala rekonstrukce vozovky spojující Skalní Mlýn s Punkevními jeskyněmi a stanicí lanovky. Největší změnou v této lokalitě je stavba Domu přírody Moravského krasu s celkovými uznatelnými náklady ve výši 83 760 401,- Kč. V době naší návštěvy byla postavena hrubá stavba. Naše výprava potom pokračovala přes Vilémovice směrem k propasti Macocha. U propasti Macocha jsme se zastavili na Horním můstku. Zde jsme si připomněli pověsti o Macoše, kterých je mimochodem více jak 12 verzí. Dále jsme zde pohovořili o technických parametrech propasti Macocha a z informační tabule u Horního můstku jsme si připomněli geologický vývoj a parametry propasti Macocha.
  Více ...

04.03.2015  Starosta města Blanska besedoval s žáky 9.A třídy
Zobrazit obrázek


Název projektu: Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/02.0174
(udržitelnost projektu)

Dne 4.3. 2015 proběhla beseda žáků 9.A třídy na témata Blansko, městský úřad, plány a vize na rok 2015 a nejbližší léta, změny v Moravském krasu. Starosta města Mgr. Ivo Polák besedoval s žáky 9. ročníku. V první části besedy pohovořil na daná témata a v druhé části besedy proběhla bohatá diskuze. Žáci se nejvíce zajímali o témata plánů a vizí budoucího rozvoje města Blanska, dále byla velice živá diskuze, která se týkala novinek z pohledu města Blanska v Moravském krasu.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl
  Více ...

22.05.2014  Objevujeme stále nové


I ve školním roce 2013/2014 se žáci 9.A třídy zabývali zpracováním témat v rámci udržitelnosti projektu s názvem Interaktivní cesta. Pro letošní školní rok si žáci vybrali téma, které mělo za cíl zmapovat změny průmyslu za poslední léta v regionu, který obklopuje Moravský kras.
  Více ...

16.05.2013  Projekt Interaktivní cesta


I když projekt Interaktivní cesta byl ukončen 30.6. 2012, činnosti a aktivity v rámci udržitelnosti projektu probíhají i v současném období na škole příjemce dotace a partnerských školách. Pro vzdělávací činnost jsou využívány vytvořené programy v rámci projektu Interaktivní cesta zejména v informatice. Žáci ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26, konkrétně 4. a 5. ročníků se společně s pedagogy zúčastnili úklidu Moravského krasu, kterým přispěli k trvale udržitelnému životu na Zemi a zachování stabilních podmínek pro faunu a flóru v této oblasti.
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |