Edukace


Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název výzvy: Výzva Šablony II

Název projektu: Edukace

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0016054


Žadatel, příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2019

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2021

Doba trvání projektu: 24 měsíců

Projekt s názvem Edukace je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s odborníky z praxe.
Školní asistent – personální podpora MŠ. Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na delší období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, tedy dětem, u kterých lze předpokládat, že budou ohroženy při nástupu do základní školy školním neúspěchem.
Projektový den ve škole – cílem této aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání charakterizuje důraz na aktivizační metody, zahrnutí kooperativního učení, rozvoj kritického myšlení s důrazem na praktickou využitelnost poznatků. Do aktivit se zapojí minimálně jeden pedagog z MŠ a odborník z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují projektový den ve škole.
Školní asistent – personální podpora ZŠ. Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu školního asistenta základním škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ. Cílem této aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP. Program musí být realizován prezenční formou.
Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ. Cílem aktivity je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základní školy a odborníků z praxe v rámci všeobecně-vzdělávacích předmětů. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků a jejich budoucí uplatnění na trhu práce.
Zapojení ICT technika do výuky v ZŠ. Cílem této aktivity je umožnit škole působení ICT technika ve výuce, eliminovat technické problémy a zvýšit plynulost výuky a podpořit pedagogy při práci s digitálními technologiemi. Pedagog a ICT technik působí společně ve výuce.
Klub pro žáky ZŠ – čtenářský klub. Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky základní školy, formou volnočasové aktivity, která vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence podporují povinnou složku vzdělávání žáka a celý edukační proces.
Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her. Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky ZŠ. Forma volnočasové aktivity, která vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků, které se opět následně promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita rovněž umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.
Klub pro žáky ZŠ – klub komunikace v cizím jazyce. Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky ZŠ. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.
Klub pro žáky ZŠ – badatelský klub. Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky ZŠ. Klub má opět formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka a zároveň dochází vedle rozvoje žáka i k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků.
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem - cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.
Projektový den ve škole – cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků. Aktivita je určena minimálně pro jednoho pedagoga ZŠ a odborníka z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují projektový den ve škole.
Školní asistent – personální podpora ŠD. Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu-školního asistenta školním družinám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména účastníkům ohroženým školním neúspěchem.
Klub pro účastníky ŠD – klub zábavné logiky a deskových her. Cílem aktivity je realizace klubu pro účastníky školní družiny, která má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí účastníků i profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků.
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení. Cílem je podpořit pedagogy školních družin ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol/školských zařízení.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
hlavní manažer projektu
Aktuality


20.02.2020  Badatelské kluby
Zobrazit obrázek

Badatelské kluby vedou Mgr. František Šejnoha a Mgr. Ondřej Kovář.

Badatelský klub vedený p. uč. Šejnohou je zaměřený na práci v dílnách, tvorbu technických nákresů či programování.
Žáci vyrábějí autíčko a tvoří řídicí program zajišťující jízdu autíčka i jeho dálkové ovládání pomocí Micro:bitů. Spojení informačních technologií s tvorbou skutečných výrobků je velmi baví.

Badatelský klub vedený p. uč. Kovářem je zaměřený na bádání v různých oblastech lidské činnosti. Mezi témata patří např. vývoj dopravy či vliv dopravy na znečištění krajiny. Žáci provádí terénní průzkum, vypočítávají brzdnou dráhu auta, seznamují se s výrobou aut, tvoří mapy světových výrobců aut. Nemohou chybět ani návštěvy muzea.
  Více ...

20.02.2020  Čtenářský klub
Zobrazit obrázek

Čtenářský klub vede Mgr. Petra Přibilíková.

Ve čtenářském klubu se žáci soustřeďují na čtení pro radost a zábavu. Děti si doporučují knihy, společně čtou, provádí různé záznamy přečtených kapitol, vyhledávají informace v textu. Při čtení rozvíjí představivost, učí se předvídat a zlepšují si čtenářské dovednosti.
  Více ...

20.02.2020  Klub komunikace v cizím jazyce

Klub komunikace v cizím jazyce vede Mgr. Jana Wingová.

Tento klub slouží k rozvoji komunikačních schopností v anglickém jazyce. Žáci získají sebejistotu při komunikaci, obohatí si slovní zásobu o nové výrazy a fráze, poznají kulturu, zvyky, všední život v anglicky mluvících zemích.

20.02.2020  Kluby zábavné logiky a deskových her
Zobrazit obrázek

Kluby zábavné logiky a deskových her navštěvují žáci 3. A a děti ze školní družiny. Vedoucími kroužků jsou Mgr. Jan Čápek a Martina Brabcová.
V klubech se prostřednictvím zábavných a deskových her učí děti rozvíjet slovní zásobu, postřeh, znalosti, představivost, soustředění, komunikaci, samostatnost, logické a strategické myšlení. Také spolupracují v týmu a někdy se musí poprat i s prohrou.
  Více ...

1 |