Cesta za poznáním
Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název výzvy: Výzva č. 02_16_012 pro Gramotnosti v prioritní ose 3 OP

Název projektu: Cesta za poznáním

Registrační číslo projektu: CZ. 02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000602

Prioritní osa: 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Žadatel, příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2016

Celková realizace (trvání) projektu: 35 měsíců

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 7. 2019

Spolupracující školy:
Základní škola a mateřská škola Adamov, Komenského 324/4, 679 04 Adamov
Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou, Chrudimská 77, 582 63 Ždírec nad Doubravou

Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je zlepšit podmínky pro kvalitní podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména pak žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Prostřednictvím volnočasových aktivit zaměřených na rozvoj gramotnosti tak dojde k jejich efektivnějšímu zapojení do vzdělávacího procesu. Aktivity budou doplněny o vzájemnou výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe spolupracujících škol. Jednotlivé aktivity projektu jsou zaměřeny tak, aby přinesly dostatečnou podporu žákům, kteří mohou být ohroženi školním neúspěchem či předčasným odchodem ze vzdělávání. Včasným zapojováním žáků bude umožněno zajistit nejlepší prevenci proti předčasnému odchodu ze vzdělávacího systému a budoucímu sociálnímu vyloučení. Navržené a realizované aktivity projektu mají spíše charakter podpůrné aktivity pro rozvoj klíčových gramotností, jako jsou čtenářská gramotnost, manuální dovednosti, podnikatelské dovednosti, sociální a občanské kompetence/gramotnosti. V rámci jednotlivých volnočasových aktivit budou aplikovány inovativní metody pro práci s předmětnou cílovou skupinou. V těchto aktivitách budou aktivně působit speciální pedagogové, kteří budou napomáhat zapojování žáků z cílových skupin. Skupinky volnočasových aktivit jsou záměrně voleny s menším počtem žáků tak, aby mohlo v daném časovém prostoru docházet k dostatečné interakci nejen mezi žáky navzájem, ale i k dostatečné interakci s vedoucím kroužku a speciálním pedagogem. Neméně důležitým cílem projektu bude i minimalizace překážek cílové skupiny pro zapojení do volnočasových aktivit. Z hlediska materiálního budou zajištěny veškeré pomůcky, nástroje a materiál potřebný pro jejich účast. Zároveň bude rozvíjena spolupráce s rodiči žáků, kterým budou prezentovány přínosy účasti jejich dětí v kroužku, budou informováni o plánovaných akcích v rámci kroužků a budou moci dávat podněty pro vylepšení zaměření kroužků.

Realizace projektu přinese mimo jiné konkrétní změny v následujících oblastech či činnostech:
a/ podpora žáků pro vstup na trh práce
b/ zlepšení informovanosti a všeobecného povědomí o řešení problematiky společného vzdělávání v regionu, ale přispěje i k naplňování principů inkluze a spolupráce škol a dalších aktérů vzdělávání při práci s žáky ze socioekonomicky znevýhodněného či kulturně odlišného prostředí, žáky ohroženými školním neúspěchem a žáky se SVP
c/ zvýšení počtu kvalitních a proinkluzivně zaměřených škol, které vytvářejí diferencované podmínky pro všechny děti bez výjimek
d/ užší spolupráce mezi školami
e/ začlenění dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného či kulturně odlišného prostředí do mimoškolních aktivit
f/ podpora pedagogů ve školách hlavního vzdělávacího proudu, kteří se věnují výchově a vzdělávání dětí s potřebou podpůrných opatření
g/ poznávací aktivity založené na reálné skutečnosti a vlastní zkušenosti žáků zejména během společných tematických exkurzí

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
hlavní manažer projektu

Aktuality


13.05.2018  Praha
Zobrazit obrázek


Stejně jako v předchozích letech i letos jsme se vydali za téměř letního počasí na exkurzi do našeho hlavního města, tentokrát pod záštitou projektu Cesta za poznáním (kroužky), kde jsme navštívili Království železnic na Smíchově.
  Více ...

03.04.2018  Exkurze do Domu přírody v Moravském krasu
Zobrazit obrázek


V rámci projektu EU Cesta za poznáním proběhla exkurze do Domu přírody v Moravském krasu. Exkurze byla připravena pro všechny kroužky, které spolupracují v rámci projektu na ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26; na ZŠ a MŠ Adamov a na ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou.
Žáci měli možnost prohlédnout si celou expozici, která vypráví příběh krajiny Moravského krasu od hlubinného geologického vývoje až po její současnou podobu, na které se velkou měrou podílí člověk.
  Více ...

01.12.2017  Exkurze Brno - Vida science centrum
Zobrazit obrázekV rámci projektu EU Cesta za poznáním, na němž spolupracujeme se školami v Adamově a
ve Ždírci nad Doubravou v kraji Vysočina, proběhly v listopadu exkurze do zábavného vědeckého parku Vida science centrum v Brně.
  Více ...

06.06.2017  Obohaceni o nové poznatky a vlastní zkušenostiŽáci a učitelé zapojení do realizace projektu Cesta za poznáním navštívili během měsíců března až května 2017 zajímavá místa, která jsou spojena s historií naší země, jsou unikátní ve své jedinečnosti a jsou chloubou naší ekonomiky. Exkurze byly připraveny pro všechny kroužky, které pracují v rámci projektu na ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26; na ZŠ a mš Adamov a na ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou. Vydejme se tedy postupně po jednotlivých krocích. Nejdříve jsme navštívili krajské město Brno, metropoli Jihomoravského kraje. Exkurzí jsme ukázali Brno historické a současnost města. Pozorovali jsme dopravu, architekturu, techniku, brněnský dialekt, kulturu, školství, podnikání, soudnictví, technický rozvoj města Brna. Brno je sídlem Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu. Zastavili jsme se u Janáčkova divadla, Mahenova divadla, prohlédli jsme si Zelný trh, Petrov a okolní historické stavby. Autobusem jsme potom vyrazili směr brněnské letiště, kde jsme si ještě před letištěm prohlédli průmyslovou zónu s velkým množstvím firem a konečně letiště. Odtud jsme pokračovali průjezdem Brnem kolem DRFG arény, Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno, směrem kolem BVV.
  Více ...

24.03.2017  Exkurze Brno
Zobrazit obrázekV rámci projektu EU Cesta za poznáním, na němž spolupracujeme se školami v Adamově a ve Ždírci nad Doubravou v kraji Vysočina, proběhla exkurze do jihomoravské metropole. Měnínská brána, Masarykova ulice, Bašty, katedrála sv. Petra a Pavla – Petrov, brněnské biskupství, Špilberk, náměstí Svobody, Stará radnice, to je jen zlomek toho, co jsme stihli v Brně během několika hodin projít a prohlédnout si.
  Více ...

1 |