Zápis do mateřské školy
KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26 stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Důvodem stanovení kritérií je vysoká poptávka dětí k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole, která kapacitně převyšuje možnosti umístění všech zapsaných dětí. Limitující faktor - lze přijmout pouze počet dětí tak, aby byla naplněna kapacita mateřské školy.

Podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2016 – 2017 proběhne v úterý 3. 5. 2016 od 9,00 – 16,00 hodin v prostorách mateřské školy.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitel z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

Kritérium
Bodové ohodnocení
Trvalý pobyt rodiče
(kontrola podle platného předloženého občanského průkazu)
Trvalý pobyt v Blansku 3
Trvalý pobyt jinde 1
Věk dítěte
(posuzuje se k okamžiku podání žádosti)
3 roky věku
2
4 let věku
3
Individuální situace dítěte
Mateřskou školu na Dvorské 26 navštěvuje sourozenec dítěte
2
Základní školu na Dvorské 26(jejíž součástí je i mateřská škola) navštěvuje sourozenec
2
Dítě se hlásí k celodennímu provozu
1


Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školské zákona.

Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.
Jednotlivá kritéria, respektive body, kterými jsou ohodnocena, se sčítají a pořadí dětí je dáno počtem bodů, respektive počtem splněných kritérií.
V případě rovnosti bodů rozhoduje věk dítěte (tedy konkrétní datum narození dítěte), kdy starší dítě bude přednostně přijímáno.
Pokud by nastal případ při rovnosti bodů i stejného data narození, rozhoduje o pořadí abecední posloupnost nejdříve příjmení a potom jména.

V Blansku dne 22. 3. 2016

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Vážení rodiče,

zápis dětí do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017 se uskuteční v Základní škole a Mateřské škole Blansko, Dvorská 26 v prostorách mateřské školy

v úterý dne 3. 5. 2016 v době od 9,00 hodin do 16,00 hodin.

Náhradní termín není vypsaný.
K zápisu musí mít s sebou zákonní zástupci rodný list dítěte a svůj platný občanský průkaz.

K zápisu zákonný zástupce předloží vyplněný a podepsaný evidenční list, který bude opatřený razítkem ošetřujícího lékaře. Evidenční list si zákonný zástupce vyzvedne na požádání v mateřské škole ještě v termínu před zápisem k předškolnímu vzdělávání.
K zápisu můžete s sebou přinést předvyplněnou žádost do mateřské školy, kterou naleznete zde.

V případě kladného rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do naší mateřské školy žádáme zákonné zástupce, aby nahlásili do 17. 6. 2016, zda jejich dítě nastoupí do mateřské školy.
O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2016/2017, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce, rozhodne ředitel mateřské školy s ohledem na kapacitní možnosti školy ve správním řízení.

V Blansku dne 23. 3. 2016

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy