Zápis do mateřské školy
Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 na Základní školu a Mateřskou školu Blansko, Dvorská 26 konaného dne 2. 5. 2019. Výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny na školním webu a na vchodových dveřích.
Výsledky přijímacího řízení:

35/MŠ/2019 rozhodnutí o přijetí
26/MŠ/2019 rozhodnutí o přijetí
13/MŠ/2019 rozhodnutí o přijetí
18/MŠ/2019 rozhodnutí o přijetí
5/MŠ/2019 rozhodnutí o přijetí
23/MŠ/2019 rozhodnutí o přijetí
1/MŠ/2019 rozhodnutí o přijetí
20/MŠ/2019 rozhodnutí o přijetí
17/MŠ/2019 rozhodnutí o přijetí
10/MŠ/2019 rozhodnutí o přijetí
28/MŠ/2019 rozhodnutí o přijetí
33/MŠ/2019 rozhodnutí o přijetí

15/MŠ/2019 rozhodnutí o nepřijetí
14/MŠ/2019 rozhodnutí o nepřijetí
8/MŠ/2019 rozhodnutí o nepřijetí
29/MŠ/2019 rozhodnutí o nepřijetí
9/MŠ/2019 rozhodnutí o nepřijetí
16/MŠ/2019 rozhodnutí o nepřijetí
7/MŠ/2019 rozhodnutí o nepřijetí
34/MŠ/2019 rozhodnutí o nepřijetí
12/MŠ/2019 rozhodnutí o nepřijetí
27/MŠ/2019 rozhodnutí o nepřijetí
21/MŠ/2019 rozhodnutí o nepřijetí
36/MŠ/2019 rozhodnutí o nepřijetí
25/MŠ/2019 rozhodnutí o nepřijetí
31/MŠ/2019 rozhodnutí o nepřijetí
3/MŠ/2019 rozhodnutí o nepřijetí
30/MŠ/2019 rozhodnutí o nepřijetí
19/MŠ/2019 rozhodnutí o nepřijetí
4/MŠ/2019 rozhodnutí o nepřijetí
22/MŠ/2019 rozhodnutí o nepřijetí
2/MŠ/2019 rozhodnutí o nepřijetí
6/MŠ/2019 rozhodnutí o nepřijetí
24/MŠ/2019 rozhodnutí o nepřijetí
11/MŠ/2019 rozhodnutí o nepřijetí
32/MŠ/2019 rozhodnutí o nepřijetí
V Blansku dne 31. 5. 2019

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Oznámení o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26, vyhlašuje zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění.

Termín zápisu 2. května 2019 od 9,00 hodin do 16,00 hodin.

Náhradní termín není vypsaný.
Vzdělávací jazyk je jazyk český.

Organizace a průběh zápisu:
1. Místo a podání žádosti
2. Podmínky přijetí a kritéria pro přijímání
3. Počet dětí, které je možné přijmout
4. Podání žádosti a navazující činnosti
5. Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

1. Místo a doba podání žádosti

Zápis dětí do předškolního vzdělávání proběhne v přístavbě školy v prostorách mateřské školy.

Adresa: ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

Doba podání žádosti: čtvrtek dne 2. května 2019 v době od 9,00 hodin do 16,00 hodin

K zápisu si může zákonný zástupce přinést předvyplněnou žádost o přijetí do mateřské školy a přílohu vyjádření lékaře nebo evidenční list, žádost o přijetí může vyplnit zákonný zástupce na místě zápisu.

Žádost naleznete zde.

Zákonný zástupce s sebou přinese:
- vyplněný a lékařem potvrzený evidenční list nebo přílohu k žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - vyjádření lékaře
- rodný list dítěte a svůj platný občanský průkaz
- žádost o přijetí do mateřské školy
- průkaz nebo potvrzení o trvalém bydlišti dítěte (účastník řízení)
- cizí státní příslušníci doloží k zápisu také doklad o povolení k pobytu
2. Podmínky přijetí a kritéria pro přijímání uchazečů

2.1 Podmínka přijetí

Pouze uchazeči, kteří od 1. 9. 2019 neplní povinnost předškolního vzdělávání (tj. děti, které před, ke dni 31. 8. 2019 nedovršily pátý rok věku), musí doložit potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Uchazeči, kteří od 1. 9. 2019 plní povinnost předškolního vzdělávání (tj. děti, které ke dni 31. 8. 2019 dovršily pátý rok věku), potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, nepředkládají.

2.2 Kritéria přijetí

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání - 2. května 2019
Počet bodů
1. Trvalý pobyt na území města Blansko (tj. ulice Čelakovského, Dobrovského, Dolní Palava, Dvorská (č.1-32), Konečná, Křižkovského, Mánesova, Masarykova, nám. Republiky, Palackého, Příkrá, Rožmitálova, Růžová, Smetanova, Sportovní ostrov Ludvíka Daňka, Sukova, Svatopluka Čecha, Úvoz, Zámek).  
ANO – ve spádovém obvodu školy 25
ANO – mimo spádový obvod školy 15
NE 0
2. Věk dítěte  
dítě, které nejpozději k datu 31. 08. 2019 dosáhne nejméně 5 let věku 16
dítě narozené v období 01. 09. 2014 až 31. 08. 2015 15
dítě narozené v období 01. 09. 2015 až 31. 08. 2016 14
dítě narozené v období 01. 09. 2016 až 31. 12. 2016 2
dítě narozené v období 01. 01. 2017 až 31. 08. 2017 0

V případě dosažení rovnosti bodů budou děti seřazeny postupně podle podpůrných kritérií tak, že pokud nebude rozhodnuto podle prvního kritéria v řadě, posouzení se provede podle následujícího kritéria a násl., až do konečného seřazení uchazečů:

1. dřívějšího data narození,
2. dle počátečního písmene příjmení dítěte v abecedním pořadí,
3. dle počátečního písmene prvního písmene křestního jména dítěte v abecedním pořadí,
4. losem (v textu vyhlášení zápisu ředitel dopředu uvede, jaké bude složení komise)

V případě určení pořadí losem stanovuji tříčlennou komisi ve složení: předseda komise – předseda školské rady, člen komise – vedoucí učitelka MŠ, člen komise – učitelka MŠ.

Přednostně do naší mateřské školy budou přijímány děti ze spádové oblasti. Žádám tedy rodiče, kteří si změnili trvalé bydliště, aby si dopředu zajistili potvrzení o změně trvalého bydliště na matrice.

Školský obvod mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 tvoří ulice: Čelakovského, Dobrovského, Dolní Palava, Dvorská (č. 1-32), Konečná, Křižkovského, Mánesova, Masarykova, nám. Republiky, Palackého, Příkrá, Rožmitálova, Růžová, Smetanova, Sportovní ostrov Ludvíka Daňka, Sukova, Svatopluka Čecha, Úvoz, Zámek.

3. Počet dětí, které je možné přijmout

Předpokládaný počet dětí, které je možné přijmout, je: 12 dětí.

4. Podání žádosti a navazující činnosti

a) Tiskopis žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání odevzdá, popř. vyplní zákonný zástupce v mateřské škole ve čtvrtek dne 2. května 2019 v době od 9,00 do 16,00 hodin.

b) Zákonný zástupce uchazeče (dítěte), které od 1. 9. 2019 nebude plnit povinnost předškolního vzdělávání (tj. dítěte, které ke dni 31. 8. 2019 nedosáhne pěti let věku) podá vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání svého dítěte s připojeným potvrzením od lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a příloha žádosti (potvrzení od lékaře) jsou zveřejněny na webových stránkách mateřské školy, na úřední desce, nebo lze tiskopisy vyzvednout přímo v mateřské škole od 26. dubna 2019 nebo v den podávání žádostí k předškolnímu vzdělávání: ve čtvrtek 2. května 2019.

c) V případě, že žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvedeného dítěte není doložena výše uvedeným potvrzením lékaře, je zákonný zástupce vyzván k doplnění žádosti. Termín pro odevzdání je stanoven do středy 10. května 2019. Potvrzení předá vedoucí učitelce MŠ.

d) Zákonný zástupce uchazeče (dítěte), které od 1. 9. 2019 bude plnit povinnost předškolního vzdělávání (tj. dítěte, které ke dni 31. 8. 2019 dosáhne pěti let věku) podá vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání svého dítěte a k žádosti nepřipojuje potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, doklad že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

e) K ověření údajů uvedených v žádosti je zákonný zástupce uchazeče požádán o nahlédnutí do občanského průkazu, rodného listu uchazeče (dítěte).

f) Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) je ústně informován o registračním čísle přiděleném uchazeči, o možnosti před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, o podpůrných kritériích při seřazení dětí v pořadníku podaných žádostí, o způsobu doručení rozhodnutí o přijetí uchazeče a rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.

Ústně sdělené informace jsou zákonnému zástupci předány v písemné podobě.

5. Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2019/2020

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a novelou vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, se stanovuje měsíční výše úplaty: 600,- Kč.

V Blansku dne 16. 4. 2019

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Školské obvody MŠ

Vyhláška č. 2-2017 - školské obvody MŠ zde

Vyhláška č. 3-2019 - OZV školské obvody MŠ zde

Město Blansko - Dopis rodičům žádajícím o zápis do MŠ

Dopis rodičům zde

Oznámení o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26, vyhlašuje zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění.

Termín zápisu čtvrtek 2. května 2019 v době od 9,00 do 16,00 hodin.

Náhradní termín není vypsaný.

Místo konání zápisu: Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 – v budově přístavby školy v I. patře (sídlo mateřské školy).

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce, rozhodne ředitel školy s ohledem na kapacitní možnosti školy ve správním řízení.

Upozorňuji zákonné zástupce zájemců o zápis k předškolnímu vzdělávání, že v případě předškolního vzdělávání je třeba dodržovat spádové obvody stanovené zřizovatelem pro jednotlivé mateřské školy.

Školský obvod spádové školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26:

ulice Čelakovského, Dobrovského, Dolní Palava, Dvorská (č. 1-32), Konečná, Křižkovského, Mánesova, Masarykova, nám. Republiky, Palackého, Příkrá, Rožmitálova, Růžová, Smetanova, Sportovní ostrov Ludvíka Daňka, Sukova, Svatopluka Čecha, Úvoz, Zámek.

V Blansku dne 16. 4. 2019

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Oznámení – termín zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Termín a doba pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 byl stanoven po dohodě se zřizovatelem na čtvrtek 2. května 2019 v době od 9,00 hodin do 16,00 hodin.
Na březnovém zastupitelstvu proběhne aktualizace Obecně závazné vyhlášky o stanovení spádových obvodů pro jednotlivé mateřské školy. Další informace budou na stránkách naší MŠ po jednání zastupitelstva.

V Blansku dne 22. 1. 2019

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 na Základní školu a Mateřskou školu Blansko, Dvorská 26 konaného dne 3. 56. 2018. Výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny na školním webu a na vchodových dveřích.

Výsledky přijímacího řízení:

Rozhodnutí o přijetí:

34/MŠ/2018 rozhodnutí o přijetí
42/MŠ/2018 rozhodnutí o přijetí
17/MŠ/2018 rozhodnutí o přijetí
14/MŠ/2018 rozhodnutí o přijetí
36/MŠ/2018 rozhodnutí o přijetí
33/MŠ/2018 rozhodnutí o přijetí
25/MŠ/2018 rozhodnutí o přijetí
13/MŠ/2018 rozhodnutí o přijetí
10/MŠ/2018 rozhodnutí o přijetí
6/MŠ/2018 rozhodnutí o přijetí
5/MŠ/2018 rozhodnutí o přijetí
28/MŠ/2018 rozhodnutí o přijetí
44/MŠ/2018 rozhodnutí o přijetí
37/MŠ/2018 rozhodnutí o přijetí
2/MŠ/2018 rozhodnutí o přijetí
1/MŠ/2018 rozhodnutí o přijetí
22/MŠ/2018 rozhodnutí o přijetí
3/MŠ/2018 rozhodnutí o přijetí

V Blansku dne 15. 5. 2018

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Oznámení o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26, vyhlašuje zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění.

Termín zápisu 3. května 2018 od 9,00 hodin do 16,00 hodin.

Náhradní termín není vypsaný.
Vzdělávací jazyk je jazyk český.

Organizace a průběh zápisu:
1. Místo a podání žádosti
2. Podmínky přijetí a kritéria pro přijímání
3. počet dětí, které je možné přijmout
4. podání žádosti a navazující činnosti
5. stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

1. Místo a doba podání žádosti

Zápis dětí do předškolního vzdělávání proběhne v přístavbě školy v prostorách mateřské školy.

Adresa: ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

Doba podání žádosti: čtvrtek dne 3. května 2018 v době od 9,00 hodin do 16,00 hodin

K zápisu si může zákonný zástupce přinést předvyplněnou žádost o přijetí do mateřské školy a přílohu vyjádření lékaře nebo evidenční list, žádost o přijetí může vyplnit zákonný zástupce na místě zápisu.

Žádost naleznete zde.

Zákonný zástupce s sebou přinese:
- vyplněný a lékařem potvrzený evidenční list nebo přílohu k žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - vyjádření lékaře
- rodný list dítěte a svůj platný občanský průkaz
- žádost o přijetí do mateřské školy
- průkaz nebo potvrzení o trvalém bydlišti dítěte (účastník řízení)
- cizí státní příslušníci doloží k zápisu také doklad o povolení k pobytu
2. Podmínky přijetí a kritéria pro přijímání uchazečů

2.1 Podmínka přijetí

Pouze uchazeči, kteří od 1. 9. 2018 neplní povinnost předškolního vzdělávání (tj. děti, které před, ke dni 31. 8. 2018 nedovršily pátý rok věku), musí doložit potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Uchazeči, kteří od 1. 9. 2018 plní povinnost předškolního vzdělávání (tj. děti, které ke dni 31. 8. 2018 dovršily pátý rok věku), potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, nepředkládají.

2.2 Kritéria přijetí

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání - 3. května 2018
Kritérium – posuzují se obě kritéria současně Počet bodů
1. Trvalý pobyt na území města Blansko (tj. ulice Čelakovského, Dobrovského, Dolní Palava, Dvorská (č.1-32), Konečná, Křižkovského, Mánesova, Masarykova, nám. Republiky, Palackého, Příkrá, Rožmitálova, Růžová, Smetanova, Sportovní ostrov Ludvíka Daňka, Sukova, Svatopluka Čecha, Úvoz, Zámek).  
ANO – ve spádovém obvodu školy 20
ANO – mimo spádový obvod školy 10
NE 0
2. Věk dítěte  
dítě, které nejpozději k datu 31.08.2018 dosáhne nejméně 5 let věku 23
dítě narozené v období 01.09.2013 až 31.08.2014 20
dítě narozené v období 01.09.2014 až 31.08.2015 15
dítě narozené v období 01.09.2015 až 31.12.2015 14
dítě narozené v období 01.01.2016 až 31.08.2016 0

V případě dosažení rovnosti bodů budou děti seřazeny postupně podle podpůrných kritérií tak, že pokud nebude rozhodnuto podle prvního kritéria v řadě, posouzení se provede podle následujícího kritéria a násl., až do konečného seřazení uchazečů:

1. dřívějšího data narození,
2. dle počátečního písmene příjmení dítěte v abecedním pořadí,
3. dle počátečního písmene prvního písmene křestního jména dítěte v abecedním pořadí,
4. losem (v textu vyhlášení zápisu ředitel dopředu uvede, jaké bude složení komise)

Komentář vyplývající z bodového hodnocení v tabulce:

- na základě kritérií mají absolutní přednost všechny děti z příslušného školského obvodu, které dosáhnou k datu 31.08.2018 nejméně věku 5 let (43 bodů)
- následovat bude přijetí dětí z příslušného školského obvodu, které dosáhnou k datu 31.08.2018 věku 4 let (40 bodů)
- následovat budou děti z příslušného školského obvodu, které dosáhnou k datu 31.08.2018 věku 3 let (35 bodů)
- následovat budou děti z příslušného školského obvodu, které dosáhnou k datu 31.12.2018 věku 3 let (34 bodů)
- následovat budou děti mimo školský obvod, ale z území města, které dosáhnou k datu 31.08.2018 věku 5 let (33 bodů)
- následovat budou děti mimo školský obvod, ale z území města, které dosáhnou k datu 31.08.2018 věku 4 let (30 bodů)
- následovat budou děti mimo školský obvod, ale z území města, které dosáhnou k datu 31.08.2018 věku 3 let (25 bodů)
- následovat budou děti mimo školský obvod, ale z území města, které dosáhnou k datu 31.12.2018 věku 3 let (24 bodů)
- následovat budou děti mimo školský obvod, mimo území města, které dosáhnou k datu 31.08.2018 věku 5 let (23 bodů)
- následovat budou děti mimo školský obvod, mimo území města, které dosáhnou k datu 31.08.2018 věku 4 let (20 bodů)
- následovat budou děti z příslušného školského obvodu, které dosáhnou k datu 31.08.2018 věku 2 let (20 bodů)
- následovat budou děti mimo školský obvod, mimo území města, které dosáhnou k datu 31.08.2018 věku 3 let (15 bodů)
- následovat budou děti mimo školská obvod, ale z území města, které dosáhnou k datu 31.08.2018 věku 2 let (10 bodů)

V případě určení pořadí losem stanovuji tříčlennou komisi ve složení: předseda komise – předseda školské rady, člen komise – vedoucí učitelka MŠ, člen komise – učitelka MŠ.

Přednostně do naší mateřské školy budou přijímány děti ze spádové oblasti. Žádám tedy rodiče, kteří si změnili trvalé bydliště, aby si dopředu zajistili potvrzení o změně trvalého bydliště na matrice.

Školský obvod mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 tvoří ulice: Čelakovského, Dobrovského, Dolní Palava, Dvorská (č. 1-32), Konečná, Křižkovského, Mánesova, Masarykova, nám. Republiky, Palackého, Příkrá, Rožmitálova, Růžová, Smetanova, Sportovní ostrov Ludvíka Daňka, Sukova, Svatopluka Čecha, Úvoz, Zámek. 3. Počet dětí, které je možné přijmout

Předpokládaný počet dětí, které je možné přijmout, je: 18 dětí.

4. Podání žádosti a navazující činnosti

a) Tiskopis žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání odevzdá, popř. vyplní zákonný zástupce v mateřské škole ve čtvrtek dne 3. května 2018 v době od 9,00 do 16,00 hodin.

b) Zákonný zástupce uchazeče (dítěte), které od 1. 9. 2018 nebude plnit povinnost předškolního vzdělávání (tj. dítěte, které ke dni 31. 8. 2018 nedosáhne pěti let věku) podá vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání svého dítěte s připojeným potvrzením od lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a příloha žádosti (potvrzení od lékaře) jsou zveřejněny na webových stránkách mateřské školy, na úřední desce, nebo lze tiskopisy vyzvednout přímo v mateřské škole od 23. dubna 2018 nebo v den podávání žádostí k předškolnímu vzdělávání: ve čtvrtek 3. května 2018.

c) V případě, že žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvedeného dítěte není doložena výše uvedeným potvrzením lékaře, je zákonný zástupce vyzván k doplnění žádosti. Termín pro odevzdání je stanoven do středy 9. května 2018. Potvrzení předá vedoucí učitelce MŠ.

d) Zákonný zástupce uchazeče (dítěte), které od 1. 9. 2018 bude plnit povinnost předškolního vzdělávání (tj. dítěte, které ke dni 31. 8. 2018 dosáhne pěti let věku) podá vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání svého dítěte a k žádosti nepřipojuje potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, doklad že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

e) K ověření údajů uvedených v žádosti je zákonný zástupce uchazeče požádán o nahlédnutí do občanského průkazu, rodného listu uchazeče (dítěte).

f) Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) je ústně informován o registračním čísle přiděleném uchazeči, o možnosti před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, o podpůrných kritériích při seřazení dětí v pořadníku podaných žádostí, o způsobu doručení rozhodnutí o přijetí uchazeče a rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.

Ústně sdělené informace jsou zákonnému zástupci předány v písemné podobě.

5. Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2018/2019

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a novelou vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, se stanovuje měsíční výše úplaty: 600,- Kč.

Rozhodnutí o přijetí dítěte si rodiče mohou osobně vyzvedávat 5. 6. 2018 a 6. 6. 2018 od 8,00 hodin do 15,00 hodin v prostorách mateřské školy ve třídě Sluníčka.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte si rodiče mohou osobně vyzvedávat 7. 6. a 8. 6. 2018 od 8,00 hodin do 15,00 hodin v prostorách mateřské školy ve třídě Sluníčka.

V Blansku dne 18. 4. 2018

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy