ÚŘEDNÍ DESKA
Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2019 – 2020

Od 1. 9. 2019 stanovuji úplatu za předškolní vzdělávání takto:
- 600,- Kč při celodenní docházce,
- 400,- Kč při docházce 4 hodiny/den.

V Blansku dne 31. 5. 2019

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 na Základní školu a Mateřskou školu Blansko, Dvorská 26 konaného dne 2. 5. 2019. Výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny na školním webu a na vchodových dveřích.
Výsledky přijímacího řízení:

35/MŠ/2019 rozhodnutí o přijetí
26/MŠ/2019 rozhodnutí o přijetí
13/MŠ/2019 rozhodnutí o přijetí
18/MŠ/2019 rozhodnutí o přijetí
5/MŠ/2019 rozhodnutí o přijetí
23/MŠ/2019 rozhodnutí o přijetí
1/MŠ/2019 rozhodnutí o přijetí
20/MŠ/2019 rozhodnutí o přijetí
17/MŠ/2019 rozhodnutí o přijetí
10/MŠ/2019 rozhodnutí o přijetí
28/MŠ/2019 rozhodnutí o přijetí
33/MŠ/2019 rozhodnutí o přijetí

15/MŠ/2019 rozhodnutí o nepřijetí
14/MŠ/2019 rozhodnutí o nepřijetí
8/MŠ/2019 rozhodnutí o nepřijetí
29/MŠ/2019 rozhodnutí o nepřijetí
9/MŠ/2019 rozhodnutí o nepřijetí
16/MŠ/2019 rozhodnutí o nepřijetí
7/MŠ/2019 rozhodnutí o nepřijetí
34/MŠ/2019 rozhodnutí o nepřijetí
12/MŠ/2019 rozhodnutí o nepřijetí
27/MŠ/2019 rozhodnutí o nepřijetí
21/MŠ/2019 rozhodnutí o nepřijetí
36/MŠ/2019 rozhodnutí o nepřijetí
25/MŠ/2019 rozhodnutí o nepřijetí
31/MŠ/2019 rozhodnutí o nepřijetí
3/MŠ/2019 rozhodnutí o nepřijetí
30/MŠ/2019 rozhodnutí o nepřijetí
19/MŠ/2019 rozhodnutí o nepřijetí
4/MŠ/2019 rozhodnutí o nepřijetí
22/MŠ/2019 rozhodnutí o nepřijetí
2/MŠ/2019 rozhodnutí o nepřijetí
6/MŠ/2019 rozhodnutí o nepřijetí
24/MŠ/2019 rozhodnutí o nepřijetí
11/MŠ/2019 rozhodnutí o nepřijetí
32/MŠ/2019 rozhodnutí o nepřijetí
V Blansku dne 31. 5. 2019

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Prázdninový pobyt 2019

V období letních prázdnin bude naše mateřské škola v provozu od 1. 7. do 12. 7. 2019.
V období od 26. 8. 2019 budou v pravidelném provozu již všechny mateřské školy v Blansku.
V případě zájmu o prázdninový pobyt v naší mateřské škole vyplňte, prosím, níže uloženou žádost k prázdninovému pobytu a odevzdejte ji v termínu od 27. 5. do 31. 5. 2019 v naší mateřské škole, do konce června 2019 bude ředitelem školy vydáno příslušné rozhodnutí ve správním řízení.
Zákonný zástupce přijatého dítěte na prázdninový pobyt uhradí předem zálohu na stravné a úplatu za předškolní vzdělávání. Na prázdninový pobyt budou přijaty děti pouze do naplnění povolené kapacity mateřské školy.

Žádost k prázdninovému pobytu v jiné mateřské škole

V Blansku dne 20. 5. 2019

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Oznámení o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26, vyhlašuje zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění.

Termín zápisu 2. května 2019 od 9,00 hodin do 16,00 hodin.

Náhradní termín není vypsaný.
Vzdělávací jazyk je jazyk český.

Organizace a průběh zápisu:
1. Místo a podání žádosti
2. Podmínky přijetí a kritéria pro přijímání
3. Počet dětí, které je možné přijmout
4. Podání žádosti a navazující činnosti
5. Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

1. Místo a doba podání žádosti

Zápis dětí do předškolního vzdělávání proběhne v přístavbě školy v prostorách mateřské školy.

Adresa: ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

Doba podání žádosti: čtvrtek dne 2. května 2019 v době od 9,00 hodin do 16,00 hodin

K zápisu si může zákonný zástupce přinést předvyplněnou žádost o přijetí do mateřské školy a přílohu vyjádření lékaře nebo evidenční list, žádost o přijetí může vyplnit zákonný zástupce na místě zápisu.

Žádost naleznete zde.

Zákonný zástupce s sebou přinese:
- vyplněný a lékařem potvrzený evidenční list nebo přílohu k žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - vyjádření lékaře
- rodný list dítěte a svůj platný občanský průkaz
- žádost o přijetí do mateřské školy
- průkaz nebo potvrzení o trvalém bydlišti dítěte (účastník řízení)
- cizí státní příslušníci doloží k zápisu také doklad o povolení k pobytu
2. Podmínky přijetí a kritéria pro přijímání uchazečů

2.1 Podmínka přijetí

Pouze uchazeči, kteří od 1. 9. 2019 neplní povinnost předškolního vzdělávání (tj. děti, které před, ke dni 31. 8. 2019 nedovršily pátý rok věku), musí doložit potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Uchazeči, kteří od 1. 9. 2019 plní povinnost předškolního vzdělávání (tj. děti, které ke dni 31. 8. 2019 dovršily pátý rok věku), potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, nepředkládají.

2.2 Kritéria přijetí

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání - 2. května 2019
Počet bodů
1. Trvalý pobyt na území města Blansko (tj. ulice Čelakovského, Dobrovského, Dolní Palava, Dvorská (č.1-32), Konečná, Křižkovského, Mánesova, Masarykova, nám. Republiky, Palackého, Příkrá, Rožmitálova, Růžová, Smetanova, Sportovní ostrov Ludvíka Daňka, Sukova, Svatopluka Čecha, Úvoz, Zámek).  
ANO – ve spádovém obvodu školy 25
ANO – mimo spádový obvod školy 15
NE 0
2. Věk dítěte  
dítě, které nejpozději k datu 31. 08. 2019 dosáhne nejméně 5 let věku 16
dítě narozené v období 01. 09. 2014 až 31. 08. 2015 15
dítě narozené v období 01. 09. 2015 až 31. 08. 2016 14
dítě narozené v období 01. 09. 2016 až 31. 12. 2016 2
dítě narozené v období 01. 01. 2017 až 31. 08. 2017 0

V případě dosažení rovnosti bodů budou děti seřazeny postupně podle podpůrných kritérií tak, že pokud nebude rozhodnuto podle prvního kritéria v řadě, posouzení se provede podle následujícího kritéria a násl., až do konečného seřazení uchazečů:

1. dřívějšího data narození,
2. dle počátečního písmene příjmení dítěte v abecedním pořadí,
3. dle počátečního písmene prvního písmene křestního jména dítěte v abecedním pořadí,
4. losem (v textu vyhlášení zápisu ředitel dopředu uvede, jaké bude složení komise)

V případě určení pořadí losem stanovuji tříčlennou komisi ve složení: předseda komise – předseda školské rady, člen komise – vedoucí učitelka MŠ, člen komise – učitelka MŠ.

Přednostně do naší mateřské školy budou přijímány děti ze spádové oblasti. Žádám tedy rodiče, kteří si změnili trvalé bydliště, aby si dopředu zajistili potvrzení o změně trvalého bydliště na matrice.

Školský obvod mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 tvoří ulice: Čelakovského, Dobrovského, Dolní Palava, Dvorská (č. 1-32), Konečná, Křižkovského, Mánesova, Masarykova, nám. Republiky, Palackého, Příkrá, Rožmitálova, Růžová, Smetanova, Sportovní ostrov Ludvíka Daňka, Sukova, Svatopluka Čecha, Úvoz, Zámek.

3. Počet dětí, které je možné přijmout

Předpokládaný počet dětí, které je možné přijmout, je: 12 dětí.

4. Podání žádosti a navazující činnosti

a) Tiskopis žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání odevzdá, popř. vyplní zákonný zástupce v mateřské škole ve čtvrtek dne 2. května 2019 v době od 9,00 do 16,00 hodin.

b) Zákonný zástupce uchazeče (dítěte), které od 1. 9. 2019 nebude plnit povinnost předškolního vzdělávání (tj. dítěte, které ke dni 31. 8. 2019 nedosáhne pěti let věku) podá vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání svého dítěte s připojeným potvrzením od lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a příloha žádosti (potvrzení od lékaře) jsou zveřejněny na webových stránkách mateřské školy, na úřední desce, nebo lze tiskopisy vyzvednout přímo v mateřské škole od 26. dubna 2019 nebo v den podávání žádostí k předškolnímu vzdělávání: ve čtvrtek 2. května 2019.

c) V případě, že žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvedeného dítěte není doložena výše uvedeným potvrzením lékaře, je zákonný zástupce vyzván k doplnění žádosti. Termín pro odevzdání je stanoven do středy 10. května 2019. Potvrzení předá vedoucí učitelce MŠ.

d) Zákonný zástupce uchazeče (dítěte), které od 1. 9. 2019 bude plnit povinnost předškolního vzdělávání (tj. dítěte, které ke dni 31. 8. 2019 dosáhne pěti let věku) podá vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání svého dítěte a k žádosti nepřipojuje potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, doklad že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

e) K ověření údajů uvedených v žádosti je zákonný zástupce uchazeče požádán o nahlédnutí do občanského průkazu, rodného listu uchazeče (dítěte).

f) Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) je ústně informován o registračním čísle přiděleném uchazeči, o možnosti před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, o podpůrných kritériích při seřazení dětí v pořadníku podaných žádostí, o způsobu doručení rozhodnutí o přijetí uchazeče a rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.

Ústně sdělené informace jsou zákonnému zástupci předány v písemné podobě.

5. Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2019/2020

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a novelou vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, se stanovuje měsíční výše úplaty: 600,- Kč.

V Blansku dne 16. 4. 2019

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Školské obvody MŠ

Vyhláška č. 2-2017 - školské obvody MŠ zde

Vyhláška č. 3-2019 - OZV školské obvody MŠ zde

Město Blansko - Dopis rodičům žádajícím o zápis do MŠ

Dopis rodičům zde

Oznámení o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26, vyhlašuje zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění.

Termín zápisu čtvrtek 2. května 2019 v době od 9,00 do 16,00 hodin.

Náhradní termín není vypsaný.

Místo konání zápisu: Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 – v budově přístavby školy v I. patře (sídlo mateřské školy).

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce, rozhodne ředitel školy s ohledem na kapacitní možnosti školy ve správním řízení.

Upozorňuji zákonné zástupce zájemců o zápis k předškolnímu vzdělávání, že v případě předškolního vzdělávání je třeba dodržovat spádové obvody stanovené zřizovatelem pro jednotlivé mateřské školy.

Školský obvod spádové školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26:

ulice Čelakovského, Dobrovského, Dolní Palava, Dvorská (č. 1-32), Konečná, Křižkovského, Mánesova, Masarykova, nám. Republiky, Palackého, Příkrá, Rožmitálova, Růžová, Smetanova, Sportovní ostrov Ludvíka Daňka, Sukova, Svatopluka Čecha, Úvoz, Zámek.

V Blansku dne 16. 4. 2019

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Oznámení – termín zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Termín a doba pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 byl stanoven po dohodě se zřizovatelem na čtvrtek 2. května 2019 v době od 9,00 hodin do 16,00 hodin.
Na březnovém zastupitelstvu proběhne aktualizace Obecně závazné vyhlášky o stanovení spádových obvodů pro jednotlivé mateřské školy. Další informace budou na stránkách naší MŠ po jednání zastupitelstva.

V Blansku dne 22. 1. 2019

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Provoz mateřské školy o vánočních svátcích

Provoz mateřské školy bude probíhat do 21. 12. 2018. Od 22. 12. 2018 do 2. 1. 2019 vánoční prázdniny. Provoz bude zahájen dne 3. 1. 2019.

V Blansku dne 12. 12. 2018

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Sdělení

Stravování v mateřské škole

Více zde...
Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 na Základní školu a Mateřskou školu Blansko, Dvorská 26 konaného dne 3. 5. 2018. Výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny na školním webu a na vchodových dveřích.

Výsledky přijímacího řízení:

Rozhodnutí o přijetí:

34/MŠ/2018 rozhodnutí o přijetí
42/MŠ/2018 rozhodnutí o přijetí
17/MŠ/2018 rozhodnutí o přijetí
14/MŠ/2018 rozhodnutí o přijetí
36/MŠ/2018 rozhodnutí o přijetí
33/MŠ/2018 rozhodnutí o přijetí
25/MŠ/2018 rozhodnutí o přijetí
13/MŠ/2018 rozhodnutí o přijetí
10/MŠ/2018 rozhodnutí o přijetí
6/MŠ/2018 rozhodnutí o přijetí
5/MŠ/2018 rozhodnutí o přijetí
28/MŠ/2018 rozhodnutí o přijetí
44/MŠ/2018 rozhodnutí o přijetí
37/MŠ/2018 rozhodnutí o přijetí
2/MŠ/2018 rozhodnutí o přijetí
1/MŠ/2018 rozhodnutí o přijetí
22/MŠ/2018 rozhodnutí o přijetí
3/MŠ/2018 rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o nepřijetí:

29/MŠ/2018 rozhodnutí o nepřijetí
18/MŠ/2018 rozhodnutí o nepřijetí
4/MŠ/2018 rozhodnutí o nepřijetí
41/MŠ/2018 rozhodnutí o nepřijetí
32/MŠ/2018 rozhodnutí o nepřijetí
19/MŠ/2018 rozhodnutí o nepřijetí
8/MŠ/2018 rozhodnutí o nepřijetí
30/MŠ/2018 rozhodnutí o nepřijetí
40/MŠ/2018 rozhodnutí o nepřijetí
50/MŠ/2018 rozhodnutí o nepřijetí
23/MŠ/2018 rozhodnutí o nepřijetí
35/MŠ/2018 rozhodnutí o nepřijetí
16/MŠ/2018 rozhodnutí o nepřijetí
12/MŠ/2018 rozhodnutí o nepřijetí
20/MŠ/2018 rozhodnutí o nepřijetí
48/MŠ/2018 rozhodnutí o nepřijetí
7/MŠ/2018 rozhodnutí o nepřijetí
46/MŠ/2018 rozhodnutí o nepřijetí
39/MŠ/2018 rozhodnutí o nepřijetí
27/MŠ/2018 rozhodnutí o nepřijetí
15/MŠ/2018 rozhodnutí o nepřijetí
9/MŠ/2018 rozhodnutí o nepřijetí
45/MŠ/2018 rozhodnutí o nepřijetí
47/MŠ/2018 rozhodnutí o nepřijetí
24/MŠ/2018 rozhodnutí o nepřijetí
26/MŠ/2018 rozhodnutí o nepřijetí
49/MŠ/2018 rozhodnutí o nepřijetí
31/MŠ/2018 rozhodnutí o nepřijetí
21/MŠ/2018 rozhodnutí o nepřijetí
38/MŠ/2018 rozhodnutí o nepřijetí
43/MŠ/2018 rozhodnutí o nepřijetí
11/MŠ/2018 rozhodnutí o nepřijetí

V Blansku dne 15. 5. 2018

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Oznámení o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26, vyhlašuje zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění.

Termín zápisu 3. května 2018 od 9,00 hodin do 16,00 hodin.

Náhradní termín není vypsaný.
Vzdělávací jazyk je jazyk český.

Organizace a průběh zápisu:
1. Místo a podání žádosti
2. Podmínky přijetí a kritéria pro přijímání
3. počet dětí, které je možné přijmout
4. podání žádosti a navazující činnosti
5. stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

1. Místo a doba podání žádosti

Zápis dětí do předškolního vzdělávání proběhne v přístavbě školy v prostorách mateřské školy.

Adresa: ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

Doba podání žádosti: čtvrtek dne 3. května 2018 v době od 9,00 hodin do 16,00 hodin

K zápisu si může zákonný zástupce přinést předvyplněnou žádost o přijetí do mateřské školy a přílohu vyjádření lékaře nebo evidenční list, žádost o přijetí může vyplnit zákonný zástupce na místě zápisu.

Žádost naleznete zde.

Zákonný zástupce s sebou přinese:
- vyplněný a lékařem potvrzený evidenční list nebo přílohu k žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - vyjádření lékaře
- rodný list dítěte a svůj platný občanský průkaz
- žádost o přijetí do mateřské školy
- průkaz nebo potvrzení o trvalém bydlišti dítěte (účastník řízení)
- cizí státní příslušníci doloží k zápisu také doklad o povolení k pobytu
2. Podmínky přijetí a kritéria pro přijímání uchazečů

2.1 Podmínka přijetí

Pouze uchazeči, kteří od 1. 9. 2018 neplní povinnost předškolního vzdělávání (tj. děti, které před, ke dni 31. 8. 2018 nedovršily pátý rok věku), musí doložit potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Uchazeči, kteří od 1. 9. 2018 plní povinnost předškolního vzdělávání (tj. děti, které ke dni 31. 8. 2018 dovršily pátý rok věku), potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, nepředkládají.

2.2 Kritéria přijetí

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání - 3. května 2018
Kritérium – posuzují se obě kritéria současně Počet bodů
1. Trvalý pobyt na území města Blansko (tj. ulice Čelakovského, Dobrovského, Dolní Palava, Dvorská (č.1-32), Konečná, Křižkovského, Mánesova, Masarykova, nám. Republiky, Palackého, Příkrá, Rožmitálova, Růžová, Smetanova, Sportovní ostrov Ludvíka Daňka, Sukova, Svatopluka Čecha, Úvoz, Zámek).  
ANO – ve spádovém obvodu školy 20
ANO – mimo spádový obvod školy 10
NE 0
2. Věk dítěte  
dítě, které nejpozději k datu 31.08.2018 dosáhne nejméně 5 let věku 23
dítě narozené v období 01.09.2013 až 31.08.2014 20
dítě narozené v období 01.09.2014 až 31.08.2015 15
dítě narozené v období 01.09.2015 až 31.12.2015 14
dítě narozené v období 01.01.2016 až 31.08.2016 0

V případě dosažení rovnosti bodů budou děti seřazeny postupně podle podpůrných kritérií tak, že pokud nebude rozhodnuto podle prvního kritéria v řadě, posouzení se provede podle následujícího kritéria a násl., až do konečného seřazení uchazečů:

1. dřívějšího data narození,
2. dle počátečního písmene příjmení dítěte v abecedním pořadí,
3. dle počátečního písmene prvního písmene křestního jména dítěte v abecedním pořadí,
4. losem (v textu vyhlášení zápisu ředitel dopředu uvede, jaké bude složení komise)

Komentář vyplývající z bodového hodnocení v tabulce:

- na základě kritérií mají absolutní přednost všechny děti z příslušného školského obvodu, které dosáhnou k datu 31.08.2018 nejméně věku 5 let (43 bodů)
- následovat bude přijetí dětí z příslušného školského obvodu, které dosáhnou k datu 31.08.2018 věku 4 let (40 bodů)
- následovat budou děti z příslušného školského obvodu, které dosáhnou k datu 31.08.2018 věku 3 let (35 bodů)
- následovat budou děti z příslušného školského obvodu, které dosáhnou k datu 31.12.2018 věku 3 let (34 bodů)
- následovat budou děti mimo školský obvod, ale z území města, které dosáhnou k datu 31.08.2018 věku 5 let (33 bodů)
- následovat budou děti mimo školský obvod, ale z území města, které dosáhnou k datu 31.08.2018 věku 4 let (30 bodů)
- následovat budou děti mimo školský obvod, ale z území města, které dosáhnou k datu 31.08.2018 věku 3 let (25 bodů)
- následovat budou děti mimo školský obvod, ale z území města, které dosáhnou k datu 31.12.2018 věku 3 let (24 bodů)
- následovat budou děti mimo školský obvod, mimo území města, které dosáhnou k datu 31.08.2018 věku 5 let (23 bodů)
- následovat budou děti mimo školský obvod, mimo území města, které dosáhnou k datu 31.08.2018 věku 4 let (20 bodů)
- následovat budou děti z příslušného školského obvodu, které dosáhnou k datu 31.08.2018 věku 2 let (20 bodů)
- následovat budou děti mimo školský obvod, mimo území města, které dosáhnou k datu 31.08.2018 věku 3 let (15 bodů)
- následovat budou děti mimo školská obvod, ale z území města, které dosáhnou k datu 31.08.2018 věku 2 let (10 bodů)

V případě určení pořadí losem stanovuji tříčlennou komisi ve složení: předseda komise – předseda školské rady, člen komise – vedoucí učitelka MŠ, člen komise – učitelka MŠ.

Přednostně do naší mateřské školy budou přijímány děti ze spádové oblasti. Žádám tedy rodiče, kteří si změnili trvalé bydliště, aby si dopředu zajistili potvrzení o změně trvalého bydliště na matrice.

Školský obvod mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 tvoří ulice: Čelakovského, Dobrovského, Dolní Palava, Dvorská (č. 1-32), Konečná, Křižkovského, Mánesova, Masarykova, nám. Republiky, Palackého, Příkrá, Rožmitálova, Růžová, Smetanova, Sportovní ostrov Ludvíka Daňka, Sukova, Svatopluka Čecha, Úvoz, Zámek. 3. Počet dětí, které je možné přijmout

Předpokládaný počet dětí, které je možné přijmout, je: 18 dětí.

4. Podání žádosti a navazující činnosti

a) Tiskopis žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání odevzdá, popř. vyplní zákonný zástupce v mateřské škole ve čtvrtek dne 3. května 2018 v době od 9,00 do 16,00 hodin.

b) Zákonný zástupce uchazeče (dítěte), které od 1. 9. 2018 nebude plnit povinnost předškolního vzdělávání (tj. dítěte, které ke dni 31. 8. 2018 nedosáhne pěti let věku) podá vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání svého dítěte s připojeným potvrzením od lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a příloha žádosti (potvrzení od lékaře) jsou zveřejněny na webových stránkách mateřské školy, na úřední desce, nebo lze tiskopisy vyzvednout přímo v mateřské škole od 23. dubna 2018 nebo v den podávání žádostí k předškolnímu vzdělávání: ve čtvrtek 3. května 2018.

c) V případě, že žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvedeného dítěte není doložena výše uvedeným potvrzením lékaře, je zákonný zástupce vyzván k doplnění žádosti. Termín pro odevzdání je stanoven do středy 9. května 2018. Potvrzení předá vedoucí učitelce MŠ.

d) Zákonný zástupce uchazeče (dítěte), které od 1. 9. 2018 bude plnit povinnost předškolního vzdělávání (tj. dítěte, které ke dni 31. 8. 2018 dosáhne pěti let věku) podá vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání svého dítěte a k žádosti nepřipojuje potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, doklad že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

e) K ověření údajů uvedených v žádosti je zákonný zástupce uchazeče požádán o nahlédnutí do občanského průkazu, rodného listu uchazeče (dítěte).

f) Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) je ústně informován o registračním čísle přiděleném uchazeči, o možnosti před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, o podpůrných kritériích při seřazení dětí v pořadníku podaných žádostí, o způsobu doručení rozhodnutí o přijetí uchazeče a rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.

Ústně sdělené informace jsou zákonnému zástupci předány v písemné podobě.

5. Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2018/2019

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a novelou vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, se stanovuje měsíční výše úplaty: 600,- Kč.

Rozhodnutí o přijetí dítěte si rodiče mohou osobně vyzvedávat 5. 6. 2018 a 6. 6. 2018 od 8,00 hodin do 15,00 hodin v prostorách mateřské školy ve třídě Sluníčka.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte si rodiče mohou osobně vyzvedávat 7. 6. a 8. 6. 2018 od 8,00 hodin do 15,00 hodin v prostorách mateřské školy ve třídě Sluníčka.

V Blansku dne 18. 4. 2018

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Informace k přijímání dětí na prázdninový pobyt v jiné mateřské škole

Pro přijímání dětí k prázdninovému pobytu v jiné mateřské škole jsou s ohledem na omezený počet míst ve volné kapacitě mateřských škol stanovena kritéria:
- přijímají se pouze děti, které již navštěvují některou mateřskou školu v Blansku,
- přijímají se pouze děti obou zaměstnaných rodičů,
- rozhoduje datum podání žádosti.

Od 28. května do 1. června 2018 mohou zákonní zástupci dítěte u ředitele mateřské školy, kterou si zvolí k náhradnímu prázdninovému pobytu svého dítěte, osobně vyplnit žádost o přijetí.

Do konce měsíce června 2018 bude ve správním řízení příslušným ředitelem vydáno rozhodnutí.

Zákonný zástupce přijatého dítěte na prázdninový pobyt uhradí předem zálohu na stravné a úplatu za předškolní vzdělávání.

V Blansku dne 16. 4. 2018

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Organizace provozu mateřské školy v měsících červenec a srpen 2018

Prázdninový provoz zajištěn v termínech: 13. 8. – 24. 8. 2018

Mateřská škola uzavřena: od 26. 6. 2018 do 12. 8. 2018

Pravidelný provoz mateřské školy: od 27. 8. 2018

V Blansku dne 16. 4. 2018

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Prázdninový pobyt 2018

V období letních prázdnin bude naše mateřské škola v provozu od 13. 8. do 24. 8. 2018. V období od 27. 8. 2018 budou v pravidelném provozu již všechny mateřské školy v Blansku. V případě zájmu o prázdninový pobyt v naší mateřské škole vyplňte, prosím, níže uloženou žádost k prázdninovému pobytu a odevzdejte ji v termínu od 28. 5. do 1. 6. 2018 v naší mateřské škole, do konce června 2018 bude ředitelem školy vydáno příslušné rozhodnutí ve správním řízení.

Zákonný zástupce přijatého dítěte na prázdninový pobyt uhradí předem zálohu na stravné a úplatu za předškolní vzdělávání. Na prázdninový pobyt budou přijaty děti pouze do naplnění povolené kapacity mateřské školy.

Žádost k prázdninovému pobytu v jiné mateřské školenaleznete zde.

V Blansku dne 16. 4. 2018

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Oznámení o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26, vyhlašuje zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění.

Termín zápisu čtvrtek 3. května 2018 v době od 9,00 do 16,00 hodin.

Náhradní termín není vypsaný.

Místo konání zápisu: Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 – v budově přístavby školy v I. patře (sídlo mateřské školy).

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce, rozhodne ředitel školy s ohledem na kapacitní možnosti školy ve správním řízení.

Upozorňuji zákonné zástupce zájemců o zápis k předškolnímu vzdělávání, že v případě předškolního vzdělávání je třeba dodržovat spádové obvody stanovené zřizovatelem pro jednotlivé mateřské školy.

Školský obvod spádové školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26:

ulice Čelakovského, Dobrovského, Dolní Palava, Dvorská (č. 1-32), Konečná, Křižkovského, Mánesova, Masarykova, nám. Republiky, Palackého, Příkrá, Rožmitálova, Růžová, Smetanova, Sportovní ostrov Ludvíka Daňka, Sukova, Svatopluka Čecha, Úvoz, Zámek.

V Blansku dne 5. 4. 2018

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Udělení ředitelského volna 26. 6. – 29. 6. 2018

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že jsem na dny 26. 6. 2018 – 29. 6. 2018 vyhlásil ředitelské volno dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění. Důvodem udělení ředitelského volna jsou rozsáhlé výkopové práce a odpojení školy od vodovodního řadu. Ukončení pravidelného vyučování bude dne 25. 6. 2018. V tento den obdrží žáci vysvědčení. Ředitelské volno se týká všech součástí Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26.

V Blansku dne 4. 4. 2018

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Provoz mateřské školy o vánočních svátcích

Provoz mateřské školy bude probíhat do 22. 12. 2017. Od 23. 12. 2017 do 2. 1. 2018 vánoční prázdniny. Provoz bude zahájen dne 3. 1. 2018.

V Blansku dne 6. 12. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Upozornění

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že jsem na den 29. 9. 2017 vyhlásil ředitelské volno dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.

V Blansku dne 18. 9. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Školní vzdělávací program PDF
Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 na Základní školu a Mateřskou školu Blansko, Dvorská 26 konaného dne 2. 5. 2017. Výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny na školním webu a na vchodových dveřích.

Výsledky přijímacího řízení:

Rozhodnutí o přijetí:
25/MŠ/ 2017 rozhodnutí o přijetí
2/MŠ/ 2017 rozhodnutí o přijetí
38/MŠ/ 2017 rozhodnutí o přijetí
9/MŠ/ 2017 rozhodnutí o přijetí
6/MŠ/ 2017 rozhodnutí o přijetí
5/MŠ/ 2017 rozhodnutí o přijetí
7/MŠ/ 2017 rozhodnutí o přijetí
33/MŠ/ 2017 rozhodnutí o přijetí
21/MŠ/ 2017 rozhodnutí o přijetí
18/MŠ/ 2017 rozhodnutí o přijetí
11/MŠ/ 2017 rozhodnutí o přijetí
28/MŠ/ 2017 rozhodnutí o přijetí
24/MŠ/ 2017 rozhodnutí o přijetí
8/MŠ/ 2017 rozhodnutí o přijetí
1/MŠ/ 2017 rozhodnutí o přijetí
36/MŠ/2017 rozhodnutí o přijetí

V Blansku dne 18. 5. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy

Rozhodnutí o nepřijetí:
26/MŠ/ 2017 rozhodnutí o nepřijetí
39/MŠ/ 2017 rozhodnutí o nepřijetí
17/MŠ/ 2017 rozhodnutí o nepřijetí
20/MŠ/ 2017 rozhodnutí o nepřijetí
42/MŠ/ 2017 rozhodnutí o nepřijetí
40/MŠ/ 2017 rozhodnutí o nepřijetí
22/MŠ/ 2017 rozhodnutí o nepřijetí
27/MŠ/ 2017 rozhodnutí o nepřijetí
14/MŠ/ 2017 rozhodnutí o nepřijetí
29/MŠ/ 2017 rozhodnutí o nepřijetí
41/MŠ/ 2017 rozhodnutí o nepřijetí
30/MŠ/ 2017 rozhodnutí o nepřijetí
4/MŠ/ 2017 rozhodnutí o nepřijetí
23/MŠ/ 2017 rozhodnutí o nepřijetí
31/MŠ/ 2017 rozhodnutí o nepřijetí
19/MŠ/ 2017 rozhodnutí o nepřijetí
13/MŠ/ 2017 rozhodnutí o nepřijetí
10/MŠ/ 2017 rozhodnutí o nepřijetí
37/MŠ/ 2017 rozhodnutí o nepřijetí
3/MŠ/ 2017 rozhodnutí o nepřijetí
32/MŠ/ 2017 rozhodnutí o nepřijetí
35/MŠ/ 2017 rozhodnutí o nepřijetí
15/MŠ/ 2017 rozhodnutí o nepřijetí
34/MŠ/ 2017 rozhodnutí o nepřijetí
16/MŠ/ 2017 rozhodnutí o nepřijetí
12/MŠ/ 2017 rozhodnutí o nepřijetí

V Blansku dne 29. 5. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Prázdninový pobyt 2017

V období letních prázdnin bude naše mateřské škola v provozu od 3. 7. do 14. 7. 2017. V případě zájmu o prázdninový pobyt v naší mateřské škole vyplňte, prosím, níže uloženou žádost k prázdninovému pobytu a odevzdejte ji v termínu od 1. 6. do 10. 6. 2017 v naší mateřské škole.
Zákonný zástupce přijatého dítěte na prázdninový pobyt uhradí předem zálohu na stravné a úplatu za předškolní vzdělávání. Na prázdninový pobyt budou přijaty děti pouze do naplnění povolené kapacity mateřské školy.

Žádost k prázdninovému pobytu v jiné mateřské škole naleznete zde.

V Blansku dne 25. 5. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Organizace provozu mateřské školy v měsících červenec a srpen 2017

Prázdninový provoz zajištěn v termínech: 3. 7. – 14. 7. 2017

Mateřská škola uzavřena: od 17. 7. do 27. 8. 2017

Pravidelný provoz mateřské školy: od 28. 8. 2017

V Blansku dne 25. 5. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Oznámení o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26, vyhlašuje zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění.

Termín zápisu 2. května 2017 od 9,00 hodin do 16,00 hodin.

Náhradní termín není vypsaný.

Organizace a průběh zápisu
1. Zápis dětí do předškolního vzdělávání proběhne v přístavbě školy v prostorách mateřské školy.
2. Zákonný zástupce předloží vyplněný a podepsaný evidenční list, který bude opatřen razítkem ošetřujícího lékaře. Evidenční list si zákonný zástupce vyzvedne na požádání v mateřské škole ještě v termínu před zápisem k předškolnímu vzdělávání.
3. Zákonný zástupce s sebou přinese:
- vyplněný a lékařem potvrzený evidenční list
- rodný list dítěte a svůj platný občanský průkaz
- žádost o přijetí do mateřské školy
- kartičku zdravotní pojišťovny dítěte
- průkaz nebo potvrzení o trvalém bydlišti dítěte (účastník řízení)
- cizí státní příslušníci doloží k zápisu také doklad o povolení k pobytu
4. K zápisu může zákonný zástupce přinést předvyplněnou žádost o přijetí do mateřské školy, nebo tuto žádost vyplní na místě zápisu. Žádost naleznete zde.
5. Do mateřské školy pro školní rok 2017/2018 je možné přijmout 16 dětí.
6. Vzdělávací jazyk - český jazyk.
7. Školné pro školní rok 2017/2018 bude pro naši mateřskou školu činit 600,- Kč/měsíc.
8. V případě určení pořadí losem stanovuji tříčlennou komisi ve složení: předseda komise – předseda školské rady, člen komise - vedoucí učitelka MŠ, člen komise - učitelka MŠ

Přednostně do naší mateřské školy budou přijímány děti ze spádové oblasti. Všechna ředitelství mateřských škol v Blansku obdrží od městského úřadu seznamy dětí, které mají podle evidence v matrice nahlášený trvalý pobyt v jejich školském obvodu. Může se stát, že dítě v seznamu nebude z důvodu změny trvalého bydliště. Žádám tedy rodiče, kteří si měnili trvalé bydliště, aby si dopředu zajistili potvrzení o změně trvalého bydliště na matrice. Potvrzení o změně trvalého bydliště Vám vydá pracovník na matrice na počkání.

Každý účastník přijímacího řízení u zápisu obdrží registrační číslo, pod kterým bude probíhat řízení o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. O přijetí či nepřijetí rozhodne ředitel školy Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA podle stanovených kritérií a za podmínek stanovených § 34 školského zákona a při přijímacím řízení postupuje ve správním řízení v souladu s § 165 odst. 2 písm. b) školského zákona. Ředitel Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26 stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Důvodem stanovení kritérií je vysoká poptávka dětí k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole, která kapacitně převyšuje možnosti umístění všech zapsaných dětí. Limitující faktor – lze přijmout počet dětí tak, aby byla naplněna kapacita mateřské školy.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitel z kritérií, viz tabulka Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání – 2. května 2017.

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno dne 1. 6. 2017 zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod registračním číslem. Rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách školy a na nástěnkách mateřské školy. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

Rozhodnutí o přijetí dítěte si rodiče mohou osobně vyzvedávat 1. 6. 2017 a 2. 6. 2017 od 11,00 hodin do 16,00 hodin v prostorách mateřské školy ve třídě Sluníčka.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte si rodiče mohou osobně vyzvedávat 7. 6. a 8. 6. 2017 od 9,30 hodin do 16,00 hodin v prostorách mateřské školy ve třídě Sluníčka.

Upozorňuji rodiče, že obě rozhodnutí je nutné si vyzvednout osobně a podepsat. Žádám rodiče o dodržení stanovených termínů.

V Blansku dne 18. 4. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy

Výzva rodičům k zápisu dítěte do MŠ PDF
Pokyny k zápisu PDF
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ PDF
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání DOC
Školské obvody mateřských škol zřízených Městem Blansko PDF
Prázdninový provoz mateřských škol 2017 PDF
Školské obvody mateřských škol zřízených Městem Blansko PDF
Provoz mateřské školy o vánočních svátcích

Provoz mateřské školy bude probíhat do 22. 12. 2016. Od 23. 12. 2016 do 2. 1. 2017 vánoční prázdniny. Provoz bude zahájen dne 3. 1. 2017.

V Blansku dne 15. 12. 2016

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Prázdninový pobyt 2016

V období letních prázdnin bude naše mateřské škola v provozu od 1. 7. do 15. 7. 2016. V případě zájmu o prázdninový pobyt v naší mateřské škole vyplňte, prosím, níže uloženou žádost k prázdninovému pobytu a odevzdejte ji v termínu od 1. 6. do 10. 6. 2016 v naší mateřské škole.
Zákonný zástupce přijatého dítěte na prázdninový pobyt uhradí předem zálohu na stravné a úplatu za předškolní vzdělávání. Na prázdninový pobyt budou přijaty děti pouze do naplnění povolené kapacity mateřské školy.

Žádost k prázdninovému pobytu v jiné mateřské škole.

V Blansku dne 25. 5. 2016

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Organizace provozu mateřské školy v měsících červenec a srpen 2016

Prázdninový provoz zajištěn v termínech:
1. 7. – 15. 7. 2016

Mateřská škola uzavřena:
od 16. 7. do 28. 8. 2016

Pravidelný provoz mateřské školy:
od 29. 8. 2016

V Blansku dne 25. 5. 2016

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Informace k přijímání dětí na prázdninový pobyt v jiné mateřské škole

Pro přijímání dětí k prázdninovému pobytu v jiné mateřské škole jsou s ohledem na omezený počet míst ve volné kapacitě mateřských škol stanovena kritéria:
- přijímají se pouze děti, které již navštěvují některou mateřskou školu v Blansku
- přijímají se pouze děti obou zaměstnaných rodičů
- rozhoduje datum podání žádosti

Od 1. do10. června 2016 mohou zákonní zástupci dítěte u ředitele/ředitelky mateřské školy, kterou si zvolí k náhradnímu prázdninovému pobytu svého dítěte, osobně vyplnit žádost o přijetí.

Do konce měsíce června 2016 bude ve správním řízení příslušným ředitelem/ředitelkou vydáno rozhodnutí.

Zákonný zástupce přijatého dítěte na prázdninový pobyt uhradí předem zálohu na stravné a úplatu za předškolní vzdělávání.

V Blansku dne 25. 5. 2016

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017 na Základní školu a Mateřskou školu Blansko, Dvorská 26 konaného dne 3. 5. 2016. Výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny na školním webu a na vchodových dveřích.

Výsledky přijímacího řízení:

20/MŠ/ 2016 rozhodnutí o přijetí
49/MŠ/ 2016 rozhodnutí o přijetí
32/MŠ/ 2016 rozhodnutí o přijetí
50/MŠ/ 2016 rozhodnutí o přijetí
34/MŠ/ 2016 rozhodnutí o přijetí
27/MŠ/ 2016 rozhodnutí o přijetí
46/MŠ/ 2016 rozhodnutí o přijetí
3/MŠ/ 2016 rozhodnutí o přijetí
28/MŠ/ 2016 rozhodnutí o přijetí
17/MŠ/ 2016 rozhodnutí o přijetí
18/MŠ/ 2016 rozhodnutí o přijetí
11/MŠ/ 2016 rozhodnutí o přijetí
36/MŠ/ 2016 rozhodnutí o přijetí
48/MŠ/ 2016 rozhodnutí o přijetí
8/MŠ/ 2016 rozhodnutí o přijetí
…………………………………………………
24/MŠ/ 2016 rozhodnutí o nepřijetí
12/MŠ/ 2016 rozhodnutí o nepřijetí
30/MŠ/ 2016 rozhodnutí o nepřijetí
44/MŠ/ 2016 rozhodnutí o nepřijetí
51/MŠ/ 2016 rozhodnutí o nepřijetí
26/MŠ/ 2016 rozhodnutí o nepřijetí
42/MŠ/ 2016 rozhodnutí o nepřijetí
25/MŠ/ 2016 rozhodnutí o nepřijetí
4/MŠ/ 2016 rozhodnutí o nepřijetí
1/MŠ/ 2016 rozhodnutí o nepřijetí
23/MŠ/ 2016 rozhodnutí o nepřijetí
47/MŠ/ 2016 rozhodnutí o nepřijetí
16/MŠ/ 2016 rozhodnutí o nepřijetí
6/MŠ/ 2016 rozhodnutí o nepřijetí
33/MŠ/ 2016 rozhodnutí o nepřijetí
45/MŠ/ 2016 rozhodnutí o nepřijetí
21/MŠ/ 2016 rozhodnutí o nepřijetí
9/MŠ/ 2016 rozhodnutí o nepřijetí
39/MŠ/ 2016 rozhodnutí o nepřijetí
41/MŠ/ 2016 rozhodnutí o nepřijetí
7/MŠ/ 2016 rozhodnutí o nepřijetí
40/MŠ/ 2016 rozhodnutí o nepřijetí
14/MŠ/ 2016 rozhodnutí o nepřijetí
35/MŠ/ 2016 rozhodnutí o nepřijetí
13/MŠ/ 2016 rozhodnutí o nepřijetí
19/MŠ/ 2016 rozhodnutí o nepřijetí
43/MŠ/ 2016 rozhodnutí o nepřijetí
37/MŠ/ 2016 rozhodnutí o nepřijetí
15/MŠ/ 2016 rozhodnutí o nepřijetí
5/MŠ/ 2016 rozhodnutí o nepřijetí
22/MŠ/ 2016 rozhodnutí o nepřijetí
29/MŠ/ 2016 rozhodnutí o nepřijetí
31/MŠ/ 2016 rozhodnutí o nepřijetí
2/MŠ/ 2016 rozhodnutí o nepřijetí
10/MŠ/ 2016 rozhodnutí o nepřijetí
38/MŠ/ 2016 rozhodnutí o nepřijetí

V Blansku dne 19. 5. 2016

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26 stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Důvodem stanovení kritérií je vysoká poptávka dětí k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole, která kapacitně převyšuje možnosti umístění všech zapsaných dětí. Limitující faktor - lze přijmout pouze počet dětí tak, aby byla naplněna kapacita mateřské školy.

Podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2016 – 2017 proběhne v úterý 3. 5. 2016 od 9,00 – 16,00 hodin v prostorách mateřské školy.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitel z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

Kritérium
Bodové ohodnocení
Trvalý pobyt rodiče
(kontrola podle platného předloženého občanského průkazu)
Trvalý pobyt v Blansku 3
Trvalý pobyt jinde 1
Věk dítěte
(posuzuje se k okamžiku podání žádosti)
3 roky věku
2
4 let věku
3
Individuální situace dítěte
Mateřskou školu na Dvorské 26 navštěvuje sourozenec dítěte
2
Základní školu na Dvorské 26(jejíž součástí je i mateřská škola) navštěvuje sourozenec
2
Dítě se hlásí k celodennímu provozu
1


Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školské zákona.

Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.
Jednotlivá kritéria, respektive body, kterými jsou ohodnocena, se sčítají a pořadí dětí je dáno počtem bodů, respektive počtem splněných kritérií.
V případě rovnosti bodů rozhoduje věk dítěte (tedy konkrétní datum narození dítěte), kdy starší dítě bude přednostně přijímáno.
Pokud by nastal případ při rovnosti bodů i stejného data narození, rozhoduje o pořadí abecední posloupnost nejdříve příjmení a potom jména.

V Blansku dne 22. 3. 2016

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Vážení rodiče,

zápis dětí do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017 se uskuteční v Základní škole a Mateřské škole Blansko, Dvorská 26 v prostorách mateřské školy

v úterý dne 3. 5. 2016 v době od 9,00 hodin do 16,00 hodin.

Náhradní termín není vypsaný.
K zápisu musí mít s sebou zákonní zástupci rodný list dítěte a svůj platný občanský průkaz.

K zápisu zákonný zástupce předloží vyplněný a podepsaný evidenční list, který bude opatřený razítkem ošetřujícího lékaře. Evidenční list si zákonný zástupce vyzvedne na požádání v mateřské škole ještě v termínu před zápisem k předškolnímu vzdělávání.
K zápisu můžete s sebou přinést předvyplněnou žádost do mateřské školy, kterou naleznete zde.

V případě kladného rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do naší mateřské školy žádáme zákonné zástupce, aby nahlásili do 17. 6. 2016, zda jejich dítě nastoupí do mateřské školy.
O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2016/2017, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce, rozhodne ředitel mateřské školy s ohledem na kapacitní možnosti školy ve správním řízení.

V Blansku dne 23. 3. 2016

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016 na Základní školu a Mateřskou školu Blansko, Dvorská 26 konaného dne 5.5. 2015. Výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny na školním webu a na vchodových dveřích.

Výsledky přijímacího řízení:

60/MŠ/2015 rozhodnutí o přijetí
36/MŠ/2015 rozhodnutí o přijetí
4/MŠ/2015 rozhodnutí o přijetí
34/MŠ/2015 rozhodnutí o přijetí
25/MŠ/2015 rozhodnutí o přijetí
21/MŠ/2015 rozhodnutí o přijetí
72/MŠ/2015 rozhodnutí o přijetí
56/MŠ/2015 rozhodnutí o přijetí
61/MŠ/2015 rozhodnutí o přijetí
63/MŠ/2015 rozhodnutí o přijetí
52/MŠ/2015 rozhodnutí o přijetí
45/MŠ/2015 rozhodnutí o přijetí
17/MŠ/2015 rozhodnutí o přijetí
………………………………………………………………………
1/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
2/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
3/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
5/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
6/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
7/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
8/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
9/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
10/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
11/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
12/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
13/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
14/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
15/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
16/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
18/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
19/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
20/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
22/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
23/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
24/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
26/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
27/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
28/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
29/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
30/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
31/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
32/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
33/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
35/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
37/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
38/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
39/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
40/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
41/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
42/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
43/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
44/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
46/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
47/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
48/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
49/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
50/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
51/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
53/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
54/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
55/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
57/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
58/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
59/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
62/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
64/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
65/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
66/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
67/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
68/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
69/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
70/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
71/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
73/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
74/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
75/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
76/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
77/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
78/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
79/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
80/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
81/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
82/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
83/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí
84/MŠ/2015 rozhodnutí o nepřijetí

V Blansku dne 29. 5. 2015

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26 stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
Důvodem stanovení kritérií je vysoká poptávka dětí k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole, která kapacitně převyšuje možnosti umístění všech zapsaných dětí. Limitující faktor - lze přijmout pouze počet dětí tak, aby byla naplněna kapacita mateřské školy.

Podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2015 – 2016 proběhne v úterý 5.5. 2015 od 9,00 – 16,00 hodin v prostorách mateřské školy.
Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitel z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školské zákona.

Kritérium
Bodové ohodnocení
Trvalý pobyt rodiče

(kontrola podle platného předloženého občanského průkazu)
Trvalý pobyt v Blansku
3
Trvalý pobyt jinde
1
Věk dítěte

(posuzuje se k okamžiku podání žádosti)
3 roky věku
2
4 let věku
3
Individuální situace dítěte
Mateřskou školu na Dvorské 26 navštěvuje sourozenec dítěte
2
Základní školu na Dvorské 26(jejíž součástí je i mateřská škola) navštěvuje sourozenec
2
Dítě se hlásí k celodennímu provozu
1

Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.
Jednotlivá kritéria, respektive body, kterými jsou ohodnocena, se sčítají a pořadí dětí je dáno počtem bodů, respektive počtem splněných kritérií.
V případě rovnosti bodů rozhoduje věk dítěte (tedy konkrétní datum narození dítěte), kdy starší dítě bude přednostně přijímáno.
Pokud by nastal případ při rovnosti bodů i stejného data narození, rozhoduje o pořadí abecední posloupnost nejdříve příjmení a potom jména.

V Blansku dne 22. 4. 2015

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Vážení rodiče,

zápis dětí do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016 se uskuteční v Základní škole a Mateřské škole Blansko, Dvorská 26 v prostorách mateřské školy

v úterý dne 5. 5. 2015 v době od 9,00 hodin do 16,00 hodin.

Náhradní termín není vypsaný.
K zápisu musí mít s sebou zákonní zástupci rodný list dítěte a svůj platný občanský průkaz.
K zápisu zákonný zástupce předloží vyplněný a podepsaný evidenční list, který bude opatřený razítkem ošetřujícího lékaře. Evidenční list si zákonný zástupce vyzvedne na požádání v mateřské škole ještě v termínu před zápisem k předškolnímu vzdělávání.
K zápisu můžete s sebou přinést předvyplněnou žádost do mateřské školy, která je ke stažení zde.

V případě kladného rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do naší mateřské školy žádáme zákonné zástupce, aby nahlásili do 15. 6. 2015, zda jejich dítě nastoupí do mateřské školy.
V Blansku dne 21. 4. 2015

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Organizace provozu mateřské školy v měsících červenec a srpen 2015

Prázdninový provoz zajištěn v termínech:

1. 7. 2015 – 10. 7. 2015

Mateřská škola uzavřena:

od 11. 7. 2015 do 23. 8. 2015

Pravidelný provoz mateřské školy:

od 24. 8. 2015

V Blansku dne 21. 4. 2015

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Prázdninový pobyt 2015

V období letních prázdnin bude naše mateřské škola v provozu od 1. 7. 2015 do 10. 7. 2015. V případě zájmu o prázdninový pobyt v naší mateřské škole vyplňte, prosím, níže uloženou žádost k prázdninovému pobytu a odevzdejte ji v termínu od 1.6. do 5.6. 2015 v naší mateřské škole.
Zákonný zástupce přijatého dítěte na prázdninový pobyt uhradí předem zálohu na stravné a úplatu za předškolní vzdělávání. Na prázdninový pobyt budou přijaty děti pouze do naplnění povolené kapacity mateřské školy.

Žádost k prázdninovému pobytu v jiné mateřské škole.

V Blansku dne 21. 4. 2015

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Informace k přijímání dětí na prázdninový pobyt v jiné mateřské škole

Pro přijímání dětí k prázdninovému pobytu v jiné mateřské škole jsou s ohledem na omezený počet míst ve volné kapacitě mateřských škol stanovena kritéria:
-přijímají se pouze děti, které již navštěvují některou mateřskou školu v Blansku
-přijímají se pouze děti obou zaměstnaných rodičů
-rozhoduje datum podání žádosti

Od 1. do 6. června 2015 mohou zákonní zástupci dítěte u ředitele/ředitelky mateřské školy, kterou si zvolí k náhradnímu prázdninovému pobytu svého dítěte, osobně vyplnit žádost o přijetí.

Do konce měsíce června 2015 bude ve správním řízení příslušným ředitelem/ředitelkou vydáno rozhodnutí.

Zákonný zástupce přijatého dítěte na prázdninový pobyt uhradí předem zálohu na stravné a úplatu za předškolní vzdělávání.

V Blansku dne 21. 4. 2015

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Oznámení

Vážení rodiče,
oznamuji Vám, že od 9. 3. 2015 budou na naší škole probíhat stavební práce a v tomto období dojde proto k výrazným organizačním změnám a omezením, současně upozorňuji na nutnost zvýšené bezpečnosti při pohybu kolem staveniště. Stavební práce se budou týkat komplexu obou budov školy. Ze strany školního hřiště bude stavební prostor také vymezen.

Zahájení prací: 9.3. 2015
Ukončení prací: 31.8. 2015

Organizační a bezpečnostní opatření:
- po dobu stavebních prací bude uzavřen školní dvůr, od 9.3.2015 do 31.8. 2015
- od 9.3.2015 bude uzavřen vchod do přístavby ze dvora pro žáky školy
- vstup pro děti a žáky do přístavby bude malou brankou, děti do MŠ svým vchodem
- žáci budou vcházet do přístavby školy přes boční vchod společně s družinou
- od 9.3.2015 platí rovněž zákaz parkování před branou u přístavby školy celodenně
- do vyznačeného staveniště platí přísný zákaz vstupu cizích osob
- v celém prostoru bude nutné dbát bezpečnostních značek a pokynů

Hlavní budova školy:
- od 9. 3. 2015 budou volné pouze přístupové chodníky do budovy školy ve tvaru písmene Y, chodníky rovnoběžné s hlavní budovou školy budou uzavřené
- travnaté prostory před hlavní budovou školy budou ohraničeny a uzavřeny z důvodu výkopových prací a pohybu mechanizmů
- během trvání stavebních prací dodržujte, prosím, bezpečnostní pokyny a věnujte zvýšenou pozornost při pohybu kolem staveniště

V Blansku dne 1. 3. 2015

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

Přílohy:
    Rizika 1
    Rizika 2
    Rizika 3

V Blansku dne 1. 2. 2015

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Vážení rodiče,
oznamuji Vám, že jsem na den 9. 3. 2015 vyhlásil ředitelské volno dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, z technických důvodů.

V Blansku dne 19. 2. 2015

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Alergeny

Vážení strávníci,
dne 13.12. 2014 nabývá účinnosti nařízení EU 1169/2011, které se týká veřejného, v našem případě, školního stravování. Z tohoto nařízení vyplývá povinnost informovat strávníky o výskytu alergenů v potravinách a pokrmech. Bylo vyčleněno 14 nejdůležitějších alergenů – viz. příloha Seznam alergenů.

V Blansku dne 1. 12. 2014

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Oznámení- provoz mateřské školy o vánočních svátcích

Vážení rodiče,
provoz mateřské školy bude probíhat do 19. 12. 2014, provoz bude opět zahájen dne 5. 1. 2015.

V Blansku dne 20. 10. 2014

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání v rámci autoremedury

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání na Základní školu a Mateřskou školu Blansko, Dvorská 26 v rámci autoremedury pro školní rok 2014/2015

36/MŠ/2014 rozhodnutí o přijetí
18/MŠ/2014 rozhodnutí o přijetí
82/MŠ/2014 rozhodnutí o přijetí
75/MŠ/2014 rozhodnutí o přijetí
62/MŠ/2014 rozhodnutí o přijetí
13/MŠ/2014 rozhodnutí o přijetí
35/MŠ/2014 rozhodnutí o přijetí
11/MŠ/2014 rozhodnutí o přijetí
1/MŠ/2014 rozhodnutí o přijetí

V Blansku dne 25. 6. 2014

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Oznámení o uzavření školního dvora

Vážení rodiče,
od 23.6. 2014 bude probíhat rekonstrukce školního dvora. Od tohoto data bude předáno staveniště a školní dvůr bude až do odvolání uzavřen. Uzavřen bude vstup hlavní bránou na školní dvůr. Vstup do mateřské školy bude po období rekonstrukce školního dvora pouze malou brankou. Doba rekonstrukce je naplánována na cca 60 dnů.

Děkujeme za pochopení

V Blansku dne 17. 6. 2014

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015 na Základní školu a Mateřskou školu Blansko, Dvorská 26, konaného dne 6. 5. 2014.

Výsledky přijímacího řízení:

3/MŠ/2014 rozhodnutí o přijetí
6/MŠ/2014 rozhodnutí o přijetí
8/MŠ/2014 rozhodnutí o přijetí
9/MŠ/2014 rozhodnutí o přijetí
12/MŠ/2014 rozhodnutí o přijetí
19/MŠ/2014 rozhodnutí o přijetí
20/MŠ/2014 rozhodnutí o přijetí
21/MŠ/2014 rozhodnutí o přijetí
25/MŠ/2014 rozhodnutí o přijetí
30/MŠ/2014 rozhodnutí o přijetí
31/MŠ/2014 rozhodnutí o přijetí
38/MŠ/2014 rozhodnutí o přijetí
43/MŠ/2014 rozhodnutí o přijetí
44/MŠ/2014 rozhodnutí o přijetí
48/MŠ/2014 rozhodnutí o přijetí
49/MŠ/2014 rozhodnutí o přijetí
53/MŠ/2014 rozhodnutí o přijetí
58/MŠ/2014 rozhodnutí o přijetí
59/MŠ/2014 rozhodnutí o přijetí
65/MŠ/2014 rozhodnutí o přijetí
67/MŠ/2014 rozhodnutí o přijetí
69/MŠ/2014 rozhodnutí o přijetí
70/MŠ/2014 rozhodnutí o přijetí
71/MŠ/2014 rozhodnutí o přijetí
72/MŠ/2014 rozhodnutí o přijetí
76/MŠ/2014 rozhodnutí o přijetí
78/MŠ/2014 rozhodnutí o přijetí
79/MŠ/2014 rozhodnutí o přijetí
84/MŠ/2014 rozhodnutí o přijetí
86/MŠ/2014 rozhodnutí o přijetí
87/MŠ/2014 rozhodnutí o přijetí
91/MŠ/2014 rozhodnutí o přijetí
92/MŠ/2014 rozhodnutí o přijetí
…………………………………………………………………………
1/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
2/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
4/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
5/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
7/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
10/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
11/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
13/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
14/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
15/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
16/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
17/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
18/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
22/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
23/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
24/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
26/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
27/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
28/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
29/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
32/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
33/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
34/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
35/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
36/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
37/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
39/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
40/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
41/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
42/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
45/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
46/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
47/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
50/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
51/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
52/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
54/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
55/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
56/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
57/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
60/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
61/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
62/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
63/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
64/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
66/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
68/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
73/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
74/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
75/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
77/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
80/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
81/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
82/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
83/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
85/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
88/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
89/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí
90/MŠ/2014 rozhodnutí o nepřijetí

V Blansku dne 29. 5. 2014

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Prázdninový pobyt 2014

V období letních prázdnin bude naše mateřské škola v provozu od 14. 7. do 25. 7. 2014. V případě zájmu o prázdninový pobyt v naší mateřské škole vyplňte, prosím, níže uloženou žádost k prázdninovému pobytu a odevzdejte ji do 12. 6. 2014 v naší mateřské škole.

Žádost k prázdninovému pobytu v jiné mateřské škole

V Blansku dne 26. 5. 2014

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Organizace provozu mateřské školy v měsících červenec a srpen 2014

Prázdninový provoz zajištěn v termínech: 14. 7. – 25. 7. 2014

Mateřská škola uzavřena:
od 30. 6. do 11. 7. 2014
od 28. 7. do 22. 8. 2014

Pravidelný provoz mateřské školy: od 25. 8. 2014

V Blansku dne 26. 5. 2014

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Důležité doplňující informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání

Vážení rodiče,

Zápis do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015 se uskuteční v Základní škole a Mateřské škole Blansko, Dvorská 26 v prostorách mateřské školy

v úterý dne 6. 5. 2014 v době od 9,00 hodin do 16,00 hodin.

Náhradní termín není vypsaný.
K zápisu musí mít s sebou zákonní zástupci rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. K zápisu přineste předvyplněnou žádost do mateřské školy, která je ke stažení zde. Dále si před zápisem vyzvedněte v mateřské škole evidenční list pro dítě v mateřské škole, tento vyplněný evidenční list a potvrzený od lékaře předložte u zápisu k předškolnímu vzdělávání.
Kritéria pro přijetí budou vyvěšena na vstupních dveřích do mateřské školy, dále na nástěnce na chodbě mateřské školy a budou rovněž dostupná na stole při zápisu.

V Blansku dne 25. 4. 2014

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Vážení rodiče,

na základě oznámení o přerušení dodávky elektrické energie od dodavatele Vám sděluji, že dne 24.4. 2014 v době od cca 8,00 do 10, 00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie (oprava, revize, údržba) do našeho zařízení. Z toho důvodu nebude funkční klasické telefonní spojení. Výuka a všechny činnosti školy budou probíhat zcela běžně.

V Blansku dne 22. 4. 2014

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Oznámení

Vážení rodiče,

zápis dětí do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015 se uskuteční v Základní škole a Mateřské škole Blansko, Dvorská 26 v prostorách mateřské školy

v úterý dne 6. 5. 2014 v době od 9,00 hodin do 16,00 hodin.

Náhradní termín není vypsaný.
K zápisu musí mít s sebou zákonní zástupci rodný list dítěte a svůj platný občanský průkaz.
K zápisu můžete s sebou přinést předvyplněnou žádost do mateřské školy, která je ke stažení zde.

V Blansku dne 31.3. 2014

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Oznámení

Vážení rodiče,

provoz mateřské školy bude probíhat do 20. 12. 2013, dnem 21. 12. 2013 začínají prázdniny. Nástup a zahájení provozu mateřské školy 6. 1. 2014.

V Blansku dne 9. 12. 2013

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2013/2014

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2013/2014 na Základní školu a Mateřskou školu Blansko, Dvorská 26 konaného dne 6.5. 2013.

Výsledky přijímacího řízení:

73/5/2013 rozhodnutí o přijetí
76/5/2013 rozhodnutí o přijetí
35/5/2013 rozhodnutí o přijetí
63/5/2013 rozhodnutí o přijetí
69/5/2013 rozhodnutí o přijetí
54/5/2013 rozhodnutí o přijetí
72/5/2013 rozhodnutí o přijetí
2/5/2013 rozhodnutí o přijetí
1/5/2013 rozhodnutí o přijetí
59/5/2013 rozhodnutí o přijetí
3/5/2013 rozhodnutí o přijetí
9/5/2013 rozhodnutí o přijetí
4/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
5/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
6/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
7/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
8/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
10/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
11/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
12/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
13/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
14/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
15/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
16/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
17/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
18/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
19/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
20/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
21/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
22/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
23/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
24/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
25/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
26/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
27/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
28/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
29/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
30/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
31/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
32/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
33/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
34/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
36/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
37/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
38/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
39/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
40/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
41/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
42/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
43/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
44/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
45/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
46/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
47/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
48/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
49/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
50/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
51/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
52/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
53/5/2013 rozhodnut o nepřijetí
55/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
56/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
57/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
58/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
60/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
61/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
62/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
64/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
65/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
66/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
67/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
68/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
70/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
71/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
74/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí
75/5/2013 rozhodnutí o nepřijetí

V Blansku dne 30. 5. 2013

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Organizace provozu mateřské školy v měsících červenec a srpen 2013

Provoz zajištěn v termínech:

v měsíci červenci:
1.7. – 12.7. 2013

v měsíci srpnu:
26.8. – 30.8. 2013

Mateřská škola uzavřena:
15.7. – 25.8. 2013

V Blansku dne 30. 4. 2013

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Informace k přijímání dětí na prázdninový pobyt v jiné mateřské škole

Pro přijímání dětí k prázdninovému pobytu v jiné mateřské škole jsou s ohledem na omezený počet míst ve volné kapacitě mateřských škol stanovena kritéria:
- přijímají se pouze děti, které již navštěvují některou mateřskou školu v Blansku
- přijímají se pouze děti obou zaměstnaných rodičů
- rozhoduje datum podání žádosti

Od 1. do 8. června 2013 mohou zákonní zástupci dítěte u ředitele/ředitelky mateřské školy, kterou si zvolí k náhradnímu prázdninovému pobytu svého dítěte, osobně vyplnit žádost o přijetí.

Do konce měsíce června 2013 bude ve správním řízení příslušným ředitelem/ředitelkou vydáno rozhodnutí.

Zákonný zástupce přijatého dítěte na prázdninový pobyt uhradí předem zálohu na stravné a úplatu za předškolní vzdělávání.

V Blansku dne 30. 4. 2013

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Zápis dětí do mateřské školy

Vážení rodiče,

zápis dětí do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2013/2014 se uskuteční v Základní škole a Mateřské škole Blansko, Dvorská 26 v prostorách mateřské školy

v pondělí dne 6. 5. 2013 v době od 9,00 hodin do 16,00 hodin.

Náhradní termín není vypsaný.
K zápisu musí mít s sebou zákonní zástupci rodný list dítěte a svůj platný občanský průkaz.
K zápisu můžete s sebou přinést předvyplněnou žádost o přijetí dítěte do mateřské školy (ke stažení zde).

V Blansku dne 27. 4. 2013

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Oznámení - provoz mateřské školy

Vážení rodiče,
provoz mateřské školy bude probíhat do 21.12. 2012, dnem 22.12. 2012 začínají prázdniny. Nástup a zahájení provozu mateřské školy 3.1. 2013.

V Blansku dne 7. 12. 2012

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2012/2013

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2012/2013 na Základní školu a Mateřskou školu Blansko, Dvorská 26 konaného dne 9. 5. 2012.

Výsledky přijímacího řízení:

1/5/2012 rozhodnutí o přijetí
2/5/2012 rozhodnutí o nepřijetí
3/5/2012 rozhodnutí o přijetí
4/5/2012 rozhodnutí o nepřijetí
5/5/2012 rozhodnutí o přijetí
6/5/2012 rozhodnutí o nepřijetí
7/5/2012 rozhodnutí o nepřijetí
8/5/2012 rozhodnutí o nepřijetí
9/5/2012 rozhodnutí o nepřijetí
10/5/2012 rozhodnutí o nepřijetí
11/5/2012 rozhodnutí o nepřijetí
12/5/2012 rozhodnutí o nepřijetí
13/5/2012 rozhodnutí o nepřijetí
14/5/2012 rozhodnutí o přijetí
15/5/2012 rozhodnutí o nepřijetí
16/5/2012 rozhodnutí o nepřijetí
17/5/2012 rozhodnutí o nepřijetí
18/5/2012 rozhodnutí o nepřijetí
19/5/2012 rozhodnutí o nepřijetí
20/5/2012 rozhodnutí o nepřijetí
21/5/2012 rozhodnutí o nepřijetí
22/5/2012 rozhodnutí o nepřijetí
23/5/2012 rozhodnutí o nepřijetí
24/5/2012 rozhodnutí o nepřijetí
25/5/2012 rozhodnutí o nepřijetí
26/5/2012 rozhodnutí o nepřijetí
27/5/2012 rozhodnutí o nepřijetí
28/5/2012 rozhodnutí o nepřijetí
29/5/2012 rozhodnutí o nepřijetí
30/5/2012 rozhodnutí o nepřijetí
31/5/2012 rozhodnutí o přijetí
32/5/2012 rozhodnutí o nepřijetí
33/5/2012 rozhodnutí o nepřijetí
34/5/2012 rozhodnutí o přijetí
35/5/2012 rozhodnutí o nepřijetí
36/5/2012 rozhodnutí o nepřijetí
37/5/2012 rozhodnutí o nepřijetí
38/5/2012 rozhodnutí o nepřijetí
39/5/2012 rozhodnutí o nepřijetí
40/5/2012 rozhodnutí o nepřijetí
41/5/2012 rozhodnutí o nepřijetí
42/5/2012 rozhodnutí o nepřijetí
43/5/2012 rozhodnutí o nepřijetí
44/5/2012 rozhodnutí o nepřijetí
45/5/2012 rozhodnutí o nepřijetí
46/5/2012 rozhodnutí o nepřijetí
47/5/2012 rozhodnutí o nepřijetí
48/5/2012 rozhodnutí o nepřijetí
49/5/2012 rozhodnutí o nepřijetí
50/5/2012 rozhodnutí o nepřijetí
51/5/2012 rozhodnutí o přijetí

V Blansku dne 6. 6. 2012

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Informace k přijímání dětí na prázdninový pobyt v jiné mateřské škole

Pro přijímání dětí k prázdninovému pobytu v jiné mateřské škole jsou s ohledem na omezený počet míst ve volné kapacitě mateřských škol stanovena kritéria:
- přijímají se pouze děti, které již navštěvují některou mateřskou školu v Blansku
- přijímají se pouze děti obou zaměstnaných rodičů
- rozhoduje datum podání žádosti

Od 1. do 8. června 2012 mohou zákonní zástupci dítěte u ředitele/ředitelky mateřské školy, kterou si zvolí k náhradnímu prázdninovému pobytu svého dítěte, osobně vyplnit žádost o přijetí.

Do konce měsíce června 2012 bude ve správním řízení příslušným ředitelem/ředitelkou vydáno rozhodnutí.

Zákonný zástupce přijatého dítěte na prázdninový pobyt uhradí předem zálohu na stravné a úplatu za předškolní vzdělávání.

V Blansku dne 2. 4. 2012

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Organizace provozu mateřské školy v měsících červenec a srpen 2012

Provoz zajištěn v termínech:

v měsíci červenci:

2.7. – 13.7. 2012

v měsíci srpnu:

27.8. – 31.8. 2012

Mateřská škola uzavřena: 14.7. – 26.8. 2012

V Blansku dne 2. 4. 2012

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Nařízení ředitele č. 2/2012 ze dne 30. 3. 2012

Zápis dětí do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2012/2013 se uskuteční v Základní škole a Mateřské škole Blansko, Dvorská 26 v prostorách mateřské školy

ve středu dne 9. 5. 2012 v době od 9,00 hodin do 16,00 hodin.

Náhradní termín není vypsaný.
K zápisu musí mít s sebou zákonní zástupci rodný list dítěte.

V Blansku dne 30. 3. 2012

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Oznámení

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že jsem na den 7. 5. 2012 vyhlásil ředitelské volno dle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Rovněž bude v tento den uzavřena mateřská škola.

V Blansku dne 30. 3. 2012

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Oznámení o zvýšení ceny obědů od 1. 3. 2012

V souladu s novelizací vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb., novelizací vyhlášky č. 463/2011 Sb., bude cena obědů od 1.3. 2012 stanovena takto:

Mateřská škola
I. kategorie 3 - 6 let oběd 18,- Kč


přesnídávka 6,- Kč


svačina 6,- Kč


pitný režim 2,- Kč
Celodenní stravné


32,- Kč
II. kategorie 7 - 10 let oběd 21,- Kč


přesnídávka 6,- Kč


svačina 6,- Kč


pitný režim 2,- Kč
Celodenní stravné


35,- Kč

V Blansku dne 20. 2. 2012

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Vážení rodiče,

s účinností od 1.1. 2012 zvyšujeme ceny stravného v důsledku úpravy DPH pro mateřskou školu následujícím způsobem:

Mateřská škola

I. kategorie 3-6 let oběd 19,- Kč


přesnídávka
5,- Kč


svačina
5,- Kč


pitný režim 2,- Kč


Celodenní stravné 31,- Kč
II. kategorie 7 – 10 let oběd 22,- Kč


přesnídávka 5,- Kč


svačina 5,- Kč


pitný režim 2,- Kč


Celodenní stravné 34,- Kč
V Blansku dne 19. 12. 2011

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Vážení rodiče,

Z důvodu výměny oken v mateřské škole ve dnech 14. 10. a 21. 10. 2011 bude provoz mš omezen pouze na jednu třídu, která bude otevřena do 16.30. Pokud je to ve Vašich možnostech, žádáme Vás, nechejte prosím své děti v tyto dny doma nebo si je vyzvedněte po obědě.

Děkuji za pochopení

Za Vaši vstřícnost děkuje MŠ
UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče,

z důvodu výměny oken na Základní škole a Mateřské škole Blansko, Dvorská 26 neparkujte, prosím, svá vozidla před branou, vchodem do přístavby školy. Po dobu výměny oken tudy budou nákladní auta navážet okna a materiál. Z uvedeného důvodu věnujte, prosím, parkování a pohybu u školy zvýšenou pozornost. Rovněž věnujte zvýšenou pozornost pohybu po školním dvoře, kde budou taktéž skladovací prostory a bude probíhat návoz oken a materiálů.

Výměna oken proběhne v termínu od 10.10. do 18.11. 2011.

Děkuji za pochopení

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Oznámení pro rodiče

Vážení rodiče,
na Základní škole a Mateřské škole Blansko, Dvorská 26 proběhne dne 9. 5. 2011 od 9:00 do 16:00 hodin zapís k předškolnímu vzdělávání (do mateřské školy) od školního roku 2011/2012. Zápis proběhne v prostorách mateřské školy v prvním patře přístavby. K zápisu musí mít rodiče s sebou rodný list dítěte.

V Blansku dne 30. 3. 2011

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Informace k přijímání dětí na prázdninový pobyt v jiné mateřské škole

Pro přijímání dětí k prázdninovému pobytu v jiné mateřské škole jsou s ohledem na omezený počet míst ve volné kapacitě mateřských škol stanovena tato kritéria:
- přijímají se pouze děti, které již navštěvují některou mateřskou školu v Blansku
- přijímají se pouze děti obou zaměstnaných rodičů
- rozhoduje datum podání žádosti

Od 1. června do 10. června 2011 mohou zákonní zástupci dítěte u ředitelky/ředitele mateřské školy, kterou si zvolí k náhradnímu prázdninovému pobytu svého dítěte, osobně vyplnit žádost o přijetí.

Do konce měsíce června 2011 bude ve správním řízení příslušnou/ným ředitelkou/ředitelem vydáno rozhodnutí.

Zákonný zástupce přijatého dítěte na prázdninový pobyt uhradí předem zálohu na stravné a úplatu za předškolní vzdělávání.

V Blansku dne 15. 2. 2011

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Informace k přijímání dětí na prázdninový pobyt v jiné mateřské škole

Pro přijímání dětí k prázdninovému pobytu v jiné mateřské škole jsou s ohledem na omezený počet míst ve volné kapacitě mateřských škol stanovena tato kritéria:
- přijímají se pouze děti, které již navštěvují některou mateřskou školu v Blansku
- přijímají se pouze děti obou zaměstnaných rodičů
- rozhoduje datum podání žádosti

Od 1. června do 10. června 2011 mohou zákonní zástupci dítěte u ředitelky/ředitele mateřské školy, kterou si zvolí k náhradnímu prázdninovému pobytu svého dítěte, osobně vyplnit žádost o přijetí.

Do konce měsíce června 2011 bude ve správním řízení příslušnou/ným ředitelkou/ředitelem vydáno rozhodnutí.

Zákonný zástupce přijatého dítěte na prázdninový pobyt uhradí předem zálohu na stravné a úplatu za předškolní vzdělávání.

V Blansku dne 15. 2. 2011

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Organizace provozu mateřské školy v měsících červenec a srpen 2011

Provoz zajištěn v termínech:

V měsíci červenci:
1.7. – 15.7. 2011

V měsíci srpnu:
29.8. – 31.8. 2011

Mateřská škola uzavřena: 18.7. – 26.8. 2011

V Blansku dne 15. 2. 2011

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Oznámení o uzavření mateřské školy v období pololetních prázdnin

Vážení rodiče,

z důvodu malého počtu přihlášených dětí v době pololetních prázdnin tj. v pátek 4. 2. 2011 bude mateřská škola uzavřena.

Děkuji za pochopení

V Blansku dne 2. 2. 2010

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Oznámení o uzavření mateřské školy v období vánočních prázdnin

Vážení rodiče,

mateřská škola bude uzavřena v době vánočních prázdnin, tj. od 23.12. 2010 do 2.1. 2011. Zahájení provozu 3. 1. 2011. V souvislosti s tím, bude upravena (snížena) platba za vzdělávání v mateřské škole, dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, za měsíc prosinec 2010 takto: základní platbu 500,- Kč snižuji na 400,- Kč, v případě dítěte mladšího 3 let základní platbu 400,- Kč snižuji na 300,- Kč. Uvedené snížení platby za vzdělávání je platné jen pro měsíc prosinec 2010.

Děkuji za pochopení

V Blansku dne 1. 12. 2010

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Vážení rodiče,

z důvodu stávky provozních zaměstnanců, která proběhne 8.12. 2010 (tj. středa), nebudou v tento den vydávány obědy (pro žáky školy, zaměstnance školy, důchodce - bývalé zaměstnance).
Výuka ve škole bude probíhat v plném rozsahu, činnost školní družiny bude probíhat také v plném rozsahu. Školní kantýna otevřena do 13,00 hodin.
Činnost mateřské školy bude probíhat v plném rozsahu, včetně zajištění a výdeje stravy podle denního režimu.

Děkuji za pochopení

V Blansku dne 4.12. 2010

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Školní vzdělávací program PDF