Školní hřiště
Školní hřiště


Provozní řád školního hřiště ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26
(pro mimoškolní uživatele)


Úvodní ustanovení

Provozní řád školního hřiště ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 je součást organizačního řádu školy.


Vstup na školní hřiště

1. Vstup na školní hřiště (dále jen areálu) je povolen pouze v době stanovené rozvrhem provozu areálu. Mimo tuto dobu je možný komerční pronájem ve vyhrazené době na základě platných smluv a s vědomím provozovatele.

2. Provozní doba a denní rozvrh jsou zveřejněny na tabuli u vchodu do areálu.

3. Dětem mladším 6 let je vstup do areálu povolen jen v doprovodu dospělé osoby.

4. Uživatelé areálu jsou povinni řídit se ustanoveními provozního řádu a pokyny provozovatele, dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek a bezpečnost.

5. Z užívání areálu jsou vyloučeny osoby, které nerespektují pokyny provozovatele, ohrožují zdraví, bezpečnost, pořádek a osoby podnapilé, pod vlivem návykových látek. Rovněž osoby, které ničí zařízení areálu, které se chovají hrubě a vulgárně, a dále osoby, které používají nesprávnou obuv na jednotlivé povrchy sportovišť.

6. Pobyt v areálu je na vlastní nebezpečí uživatele. Provozovatel nezodpovídá za případné úrazy, ztráty či jiné ohrožení zdraví uživatele.

7. V celém areálu je zakázáno

- zdržovat se mimo vymezenou provozní dobu
- kouřit, používat elektronické cigarety, požívat návykové látky, používat žvýkačky
- používat alkoholické nápoje, návykové látky
- manipulovat s otevřeným ohněm
- vodit psy a jiná zvířata
- jezdit na kole nebo používat motorová vozidla
- poškozovat zařízení areálu a zeleň, využívat doskočiště jako pískoviště
- házet odpadky na zem, znečišťovat areál a ostatní plochy
- narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem
- používat areál k činnostem nesouvisejícím s tělovýchovnými a sportovními aktivitami
- využívat areál jako veřejné WC
- přinášet do areálu střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie či jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat
- lézt po konstrukcích, sítích
- vjezd kol, šlapacích tříkolek a čtyřkolek, koloběžek, kočárků na dráhu, na hřiště
- užívat zařízení při zjištěném poškození
8. V pracovní dny probíhá denně řádná výuka, včetně aktivit školy, do 16,30 hodin a vstup veřejnosti do areálu je od 16,30 hodin malou brankou.

9. Po ukončení provozní doby areálu jsou uživatelé povinni bez prodlení opustit prostory areálu. Prakticky to znamená, ukončit herní činnosti nejpozději v 19,45 hodin a opustit areál nejpozději do 20,00 hodin. V měsíci dubnu a říjnu areál otevřen do 19,00 hodin.

10. Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít areál v případě nepříznivých klimatických a povětrnostních podmínek, případně z jiných závažných důvodů. Vstupy do areálu budou zavřeny.

11. Vstup do areálu je pouze brankou u přístavby školy.Provozní pokyny pro uživatele

1. Areál je možno používat pouze k tělovýchovným a sportovním účelům. Uživatelé jsou povinni šetřit zařízení areálu a dbát, aby nedošlo k jeho poškozování. Na umělém povrchu je zakázáno používat kopačky s klasickými špunty, na dráze tretry s hřeby.

2. Při současném užití areálu několika uživateli je nutné, aby vzájemně respektovali pravidla bezpečného chování a svou činností neohrožovali ostatní účastníky.

3. Každé poškození areálu a jeho zařízení je nutno neprodleně nahlásit zástupci provozovatele. Uživatel musí provozovateli uhradit vzniklou škodu v plné výši.

4. Provozovatel neručí za případnou ztrátu předmětů uživatele v areálu.

5. Nalezené předměty se odevzdají v kanceláři školy v pracovních dnech v době od 8.00 do 15.00 hodin.

6. Po povrchu je zakázáno smýkat těžké předměty.

7. Pro pohyb na hřišti musí sportovci používat sportovní obuv. U umělého trávníku se doporučuje použít kopačky s krátkými gumovými špunty. Na běžecké dráze se doporučuje používat atletické tretry určené pro umělé povrch.

8. Je přísně zakázáno využívat doskočiště jako pískoviště.

9. Je zakázán vjezd kol, osob na kolečkových bruslích, kočárků, šlapadel, tříkolek, čtyřkolek na dráhu a do prostor sportovišť.

10. V areálu je platí přísný zákaz kouření, zákaz používání elektronických cigaret, konzumace alkoholu a jiných návykových látek.


Závěrečná ustanovení

1. Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít areál při nepříznivých klimatických a povětrnostních podmínkách, případně z jiných závažných důvodů. Vstup do areálu bude uzavřen.

2. Provoz areálu je od 1. 4. do 31. 10. Areál uzavřen od 1. 11. do 31. 3.

3. Provozní řád je závazný pro všechny uživatele areálu s platností od 1. 4. 2019.


Důležitá telefonní čísla:

ZŠ Blansko, Dvorská 26 516 418 675
Zástupce provozovatele: Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
Městská policie: 516 418 418 (tísňové volání 156)
Policie ČR: 974 631 111 (tísňové volání 158)
Zdravotnická záchranná služba: 155
Hasiči: 150, 112


V Blansku dne 1. 4. 2019

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26


* * *

Pokyny pro mimoškolní uživatele školního hřiště
ZŠ Blansko, Dvorská 26


A) Označení „VEŘEJNOST“ v týdenním rozvrhu znamená, že je možno využívat hřiště v souladu s provozním řádem.

B) Ostatní zájemci mají možnost si hřiště pronajmout na smlouvu.


Objednávky na následující týden vždy v pátek od 7,30 hodin do 9,00 hodin v kanceláři školy nebo na tel. 516 418 675.


Cena za jedno hřiště

hřiště s umělým povrchem /koberec/
/malá kopaná, tenis, házená,.../
rozměr: 22 m x 44 m
250,- Kč/1 hodina
hřiště s tartanovým povrchem
rozměr: 16 m x 28 m
250,- Kč/1 hodina
atletická dráha /tartan/ čtyřdráha ovál 200 BM, šířka čtyřdráhy 5 m
dráha šířka 1,25 m
250,- Kč/1 hodina

Jednorázové akce většího rozsahu a několikadenní akce – cena dohodou.

Uvedené prostory bude možné využívat denně dle příslušného týdenního rozpisu.


V Blansku dne 1. 4. 2019

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26