Projekt Moje první firma


Dne 31.7. 2015 bude ukončena činnost v projektu Moje první firma. Žadatel projektu společně se svými partnery splnil projektové zadání, cíle a úkoly, které si vytýčil na samotném počátku projektu. V rámci realizace projektu navázalo 5 základních škol a jedna střední škola úzkou spolupráci. Spolupráce byla založena na řešení společných projektových úkolů, na výměně pracovních zkušeností a vzájemné komunikaci v rámci projektového týmu.

Středem pozornosti a zájmu byli žáci a studenti, kterým byla představena podnikatelská činnost, prakticky si vyzkoušeli řídit firmu a různé pracovní pozice v rámci firmy. Žáci, studenti tak v předstihu získali první zkušenosti o jedné z možností svého budoucího profesního uplatnění. A protože to byla vlastní činnost, vlastní zkušenost, je to určitě k nezaplacení. Realizační tým představil, korigoval svoji práci na 2 workshopech, kde v rámci diskuze a za pomoci jednotlivých prezentací představil výsledky své práce. Zásadní význam pro koncepci výstupů mělo společné jednání realizačního týmu, které dalo výslednou podobu výstupu z projektu – brožura Studentská firma v praxi. Učitelé i žáci si ověřili, že je možné spolupracovat i s jiným typem školy, spolupracovat se školou vzdálenou i přes 100 km.
Realizací projektu získali nové vědomosti jak učitelé, tak žáci a studenti. Všichni aktéři se učili řídit firmu, mít odpovědnost za svá rozhodnutí, komunikovat, spolupracovat, naslouchat, učit se novým věcem, argumentovat, pracovat s digitálními technologiemi. Soubor poznatků, zkušeností a námětů z realizace projektu pak členové realizačního týmu převedli do výstupu z projektu v podobě brožury Studentská firma v praxi.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, hlavní manažer projektuZpět