Objevujeme stále nové


I ve školním roce 2013/2014 se žáci 9.A třídy zabývali zpracováním témat v rámci udržitelnosti projektu s názvem Interaktivní cesta. Pro letošní školní rok si žáci vybrali téma, které mělo za cíl zmapovat změny průmyslu za poslední léta v regionu, který obklopuje Moravský kras.

Práce nad projektovou prací byly zahájeny již 4.9. 2013, kde bylo žákům v rámci vyučovacího předmětu výchova k občanství představeno několik témat, z nichž si mohli vybrat. Většina si pak zvolila téma změn průmyslu v regionu ve vazbě na Moravský kras a bylo rozhodnuto. Třída se rozdělila na týmy, kdy každý tým zpracovával danou kapitolu. Formou konzultací a dílčích besed k jednotlivým kapitolám tak úspěšně vznikala práce. Žáci vyhledali informace na internetu, v knihovně. Získané cenné informace následně zapracovali do své části projektu. Závěrečnou besedou a představením výsledků jednotlivých týmů byla projektová práce završena. Žáci so vyzkoušeli práci v týmech, řešit pracovní úkoly spojené s osobní zodpovědností za splnění dílčích úkolů. Vyzkoušeli si zároveň svoji zdatnost při práci s ICT technikou. A v neposlední řadě, dozvěděli se opět něco nového, získali nové informace založené na vlastní zkušenosti a vlastním úsilí při zpracování projektové práce.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, hlavní manažer projektuTento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zpět