Projekt Za vzděláním společně.


Projekt Za vzděláním společně vstoupil do poslední třetiny svého realizačního období. Realizační tým projektu postupoval přesně podle projektového záměru ve všech třech dílčích aktivitách projektu.

V rámci aktivity č. 1, která je zaměřena na vzdělávání cizinců a žáků se speciálními potřebami, vznikly výukové programy a metodiky ke zkvalitnění výuky především cizinců a žáků s poruchami učení. Například výukový program České tradice – Velikonoce, Vánoce. V rámci multikulturní výchovy ve SMART BOARDu jeden výstup s pracovním listem „Žabák a cizinec.“ V této dílčí aktivitě vznikly výukové programy pro předměty: anglický jazyk, český jazyk, dějepis, vlastivěda, informatika, výchova ke zdraví, dramatická výchova. Výukové programy jsou zpracovány v systému SMART BOARD, většina z nich obsahuje pracovní listy a metodiky. Celkový počet zpracovaných výukových materiálů přesahuje již číslo 300.

Dílčí aktivita č. 2 byla zaměřena na zážitkovou pedagogiku, která se v plné míře uplatnila při pobytu v Baldovci. Pobytu v Baldovci se zúčastnilo v pěti turnusech 100 žáků naší školy, pod vedením zkušených pedagogů. Projektové dny Den zdraví, Velikonoce, Čím se proslavili, Den hudby, Sportujeme společně, Divadlo, Stolujeme společně, Mikuláš, Vánoce. V nejbližším období měsíců ledna a února proběhne projektový den Žijeme tu společně.

V rámci dílčí aktivity č.3, která je zaměřena na vzdělávání cizinců, vznikla celá řada inovativních vzdělávacích materiálů, které zefektivňují, zkvalitňují výuku a současně přispívají k většímu pochopení a prohloubení učiva, zejména českého jazyka. V rámci této aktivity vznikly výukové programy pro využití s ICT technikou, pro práci na PC, pro využití dataprojektoru a PC, pro práci s pracovními listy. Pro práci s interaktivní tabulí v této aktivitě vyjmenuji namátkově nově vzniknuvší programy, kterými jsou v českém jazyce:

Základní slovesa-činnosti
Pozdravy, komunikace
Škola, ve které se vzdělávám
Přídavná jména
Město Blansko, zábavná cvičení
Město Blansko, můj druhý domov
Použití předložek

Výukové programy v anglickém jazyce a pracovní listy:
Adjectives
Who are you?
Zájmena I., II., III. a pracovní listy
Sloveso Have
Sloveso Have to
Sloveso Have got
Přítomný čas průběhový
Zájmena tázací

Výukové programy k výchově k občanství a pracovní listy:
Dotazníky, formuláře pro úřady, instituce
Tradice, obyčeje, svátky-Velikonoce
Zásady společenského chování
Zdraví
Cestování-dopravní prostředky
Dopravní prostředky, doprava v Blansku
Cestování-jízdní řády, druhy cestování
Cestování-podmínky vycestování z ČR
Sport v našem městě
Sport, sportoviště v Blansku

Do projektových aktivit se postupně zapojovali všichni žáci školy.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, hlavní manažer projektuTento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zpět